ACTA HISTORICA - A MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA TOM. 8 (1961)

8. kötet / 1-2. sz. - BIBLIOGRAPHIE

218 Bibliographie связи партии и народных масс.] Borsodi Szemle, 1960. Tom. 4. No 3. pp. 173-176. ECSED Y ANDORNE — GÁLICZKY ÉVA -.Lenin. Bibliográfiai válogatás a Leninről szóló magyar nyelvű művekből. (Összeáll.) — [Lezárva] 1960. márc. 1-én. [Kiad. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. [Lénine. Choix de biblio­graphie des ouvrages hongrois concernant la personne de Lénine. (Réd. par — Puhl, par —.) — Ленин. Избранная библиография сочинении о Ленине на венгерском языке. (Сост. —. До 1 марта 1960 г. Изд. —.)] Bp. 1960. 79 р. FEHÉR PÁL E.: Lenin és a világirodalom. [Lénine et la littérature mondiale. — Ленин и всемирная литература.] Nagyvilág, 1960. Tom. 5. No 4. pp. 578 — 580. FÖLDESI TAMÁS: A háborúk elkerülhetetlen­ségéről szóló lenini tétel fejlődése. [Le dévelop­pement de la thèse de Lénine ayant trait à l'inévitabilité des guerres. — Развитие ле­нинского тезиса о неизбежности войн.] MFSz 1959. Tom. 3. No 3-4. pp. 235 — 244. GÖNCÖL GYÖRGY: Lenin és az imperializ­mus kritikája. [Lénine et la critique de l'impérialisme. — Ленин и критика импе­риализма.] KgSz 1960. Tom. 7. No 4. pp. 394-404. KALOCSAI DEZSŐ: Leninről, a kommunista emberről és kommunista gondolkodóról. [Lénine, le communiste et le penseur communiste. — О Ленине, коммунисте и коммунисти­ческом мыслителе. ] Felsőoktatási Szemle, 1960. Tom. 9. No 6. pp. 353-358. KASSAI GÉZA: A leninizmus és a kis népek. [Le léninisme et les petits peuples. — Ленинизм и малые народы.] PtK 1960. Tom. 6. No 1 — 2. pp. 5-33. Kiss ISTVÁN: Lenin a szocialista tudatos­ságról. [Lénine sur la conscience socialiste. — Ленин о социалистической сознатель­ности.] Valóság, 1960. Tom. 3. No 2. pp. 20 — 27. KÖTE SÁNDOR: Lenin és a közoktatás. (Le­nin születésének 90. évfordulójára. 1870 — 1924.) [Lénine et l'enseignement public. (A l'occasion du 90 e anniversaire de la nais­sance de Lénine. 1870 — 1924.) — Ленин и народное просвещение. (По случаю 90­летия рождения Ленина. 1870—1924.)] PSz 1960. Tom. 10. No 4. pp. 315 — 322. NOVOBÁTZKY KÁROLY: Lenin és a termé­szettudományok. [Lénine et les sciences naturelles. — Ленин и естественные нау­ки.] МТ 1960. Тот. 5. No 5-6. pp. 327­332. PRÁGER MIKLÓS: Lenin műveinek magyar kiadásairól. [Les éditions hongroises des oeuvres de Lénine. — О венгерских изда­ниях произведений Ленина.] PtK 1960. Тот. 6. No 1-2. pp. 43-41. SZABÓ IMRE: Lenin és a társadalomtudo­mányok. [Lénine et les sciences sociales. — Ленин и общественные науки.] МТ 1960. Тот. 5. No 5 — 6. pp. 333-340. SZERÉNYI SÁNDOR: Lenin — az új típusú forradalmi párt megteremtője. [Lénine, créa­teur du nouveau type du parti révolutionnai­re. — Ленин — создатель революционной партии нового типа.] Pártélet, 1960. Tom. 5. No 4. pp. 24 — 33. 3. Ouvrages généraux et recueils d'études — Общие труды и сборники Acta Universitatis Debreceniensis de Ludo­vico Kossuth nominatae. Tom. 5. 1958. (Szerk. D[énes] Berényi. Közrem. J[ános] Barta, L[ajos] Imre.) [Réd. par — Avec la collaboration de — Ред. —. При COT­рудн. —. ] Bp. 1959, Tankönyvkiadó. 304 p. Du sommaire: Из содержания сборника: IGLÓI ENDRE: AZ orosz őskrónika magyar vonatkozású helyeiről. [Sur les lieux de la chronique primitive russe concernant la Hongrie. — О местах Повести временных лет, относящихся к Венгрии.] JUHÁSZ GÉZA: Csokonai Arpádiásza. [L'Arpadias de Csokonai — Поэма Чоконаи о Арпаде.] RÁcz ISTVÁN: AZ úriszék kérdése a reform­kor politikai életében. [Le problème des tribunaux seigneuriaux dans la vie politique de l'ère des réformes. — Вопрос 0 зеА '.СКОМ суде в политической жизни зпохн реформ.] Annales Universitates Scientiarum Buda­pestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio historica. Tom. 2. Red. Z[oltán] Oroszlán. Adiuv. Gy[ula] László, A[ladár] Mód, etc. Bp. 1960, Tankönyvkiadó. 271 p. 2 tabl. Sommaire: Содержание сборника: Самуэли Тибор: Провозглашение совет­ской власти в Венгрии 21 марта 1919 года. [La proclamation du pouvoir des conseils en Hongrie le 21 mars 1919.] PÁNDI ILONA: Einige Aspekte der Stellung­nahme der ungarischen progressiven Intel­ligenz in der Zeit der Ungarischen Rätere­publik. [Некоторые аспекты позиции пере­довой венгерской интеллигенции во время Венгерской советской республики.] MÉSZÁROS KÁROLY: Bewegung der In­besitznahme und Verteilung des Bodens im Komitat Somogy im Frühjahr 1919.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék