AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 3. évfolyam (1961)

1961 / 1. sz.

AGRARTORTENETI SZEMLE HISTÓRIA RERUM RUSTICARE TM A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTÖRTÉNETI BIZOTTSÁGÁNAK Felelős szerkesztő : HOFFMANN TAMÁS Szerkesztőségi titkár: GUNST PÉTER Szerkesztő bizottság: KISS ALBERT, PACH ZSIGMOND PÁL, PENYIGEY DÉNES, SZABAD GYÖRGY, HISTÓRIA RERUM RUSTICARUM 'UDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTÖRTÉNETI BIZO' FOLYÓIRATA Szerkesztőség : Budapest XIV. Ida u. 2. (Szerkesztőségi órák: csütörtök 3-—5-ig) Főszerkesztő : LÁZÁR VILMOS sztő : HOFFMANN TAMÁS Szerkesztőségi titkár: GI Szerkesztő bizottság: T, PACH ZSIGMOND PÁL, PENYIGEY DÉNES, SZAB/ SZABÓ ISTVÁN, SZÉKELY GYÖRGY, TÁLASI ISTVÁN 1961. ÉVI TARTALOMJEGYZÉK TAN ULM ÁlV YOK Hanzó Lajos : Tessedik és az európai gazdaságtudomány 223 Koi'dcs Gabór : Tessedik Sámuel és a parasztság 201 Pach Zsigmond Pál : A magyarországi agrárfejlődés elkanyarodása a nyugat­európaitól (A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet magyarországi sajátosságainak kérdéséhez) 1 Penyigei Dénes : Tessedilf Sámuel élete és munkássága 169 Székely György : Vidéki termelőágak és az árukereskedelem Magyarországon a XV—XVI. században 309 Szuhay Miklós : Terme lésfejlesztés és vetésterület-korlátozás mint az 1929—1933-as válságból való kilábalás eszközei 413 Tamássy István : Tessedik Sámuel a pedagógus 190 Tilkovszky Lóránt : Az elkülönözés és tagosítás Széchenyi István cenki uradalmában 33 Vörös Károly : Fejezetek Nagvváthy János életéből. I. rész 10 — ,, „ „ ,, II. rész 371 Wellmann Imre : Földművelési rendszerek Magyarországon a XVIII. században (Főként az 1715. évi országos összeírás alapján) 344 — Tessedik és a magyar agrárfejlődés 206 KÖZLEMÉNYEK Barta István : Korai örökváltság-szerződések 94 Eperjessy Kálmán : Az első katonai adatfelvétel (1782—85) országleírásainak forrásértéke 522 Hanzó Lajos : Tessedik néhány kiadatlan gazdasági írása 243 Hársfalvi Péter : Szabolcs megyei gyümölcsfa-adatok 1781-ből 85 — Tessedik iskolája és Szabolcs megye 286 Katona Imre : Munkaszervezeti formák és ideiglenes életközösségek idénymunkákon a kapitalizmus korában 534 Káldy-Nagy Gyula : A Szeged környéki szultáni hász-birtokok mezőgazdasági termelése a XVII. század második felében 457 Kosáry Domokos : Tessedik és a Kereskedelmi Bizottság 283 Orbán Sándor : Adalékok a Somogy megyei újgazdák helyzetéhez (1945—1948) 116 Ort János : Űriszék és majorgazdaság a Vas megyei Alsószelestén 1555—1580 429 Schram Ferenc : Méhészeti kéziratok a XVin. századból 514 Zimányi Vera : Adalékok a Batthyánvak XVII. századi marhakereskedésének történetéhez 60 VITA Veress Éva : Megjegyzések a jobbágyság életszínvonalának statisztikai vizsgálatához 126

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék