A Hét, 1970 (1. évfolyam, 1-9. szám)

1970-10-23 / 1. szám

Vitó,, proletárjai, egye»SH«t«h! TÁRSADALMI - POLITIKAI — MŰVELŐDÉSI HETILAP WLum BKBBK A közös munka, a közös alkotás egyre szorosabbra vonja a román nép és az együttlakó nemzetiségek egységét a szocialista Románia nagy családjában. NICOLAE CEAUŞESCU elvtársnak a Román Kommunista Párt X. kongresszusán tartott jelentéséből FELADATAINKRÓL U Î, központi sajtószervvel gozdagodott a romániai műve­lődés és közélet, olyan új hetilappal, melynek érdeklő- dési köre az anyagi és szellemi élet valamennyi terüle- téré kiterjed, amely a romániai magyar sajtó történetében először vállalkozik arra a sokrétű feladatra, hogy a bei- és külpolitika, irodalom, zene, képzőművészet, film- és színmű­vészet, filozófia, humán- és reáltudományok hazai és világ- problémáinak publicisztikus és esszéisztikus tükrözésével egy­séges valóság- és világképet alakítson ki az olvasóban, a marxizmus-leninizmus elvi álláspontjáról összefüggéseiben lát­tassa a társadalmi lét, az alap és felépítmény kérdéseit. Olyan lap kerül ma az olvasó kezébe, amely a nemzetiségi sajtó legjobb hagyományait folytatva, a közös törekvések jegyében és a testvériség szellemében látja és láttatja az ország egész lakosságának életét, a nemzetiségek részvételét az építőmun- kóban, a romániai magyar dolgozók társadalmi és szellemi megnyilatkozásait. Az új lap annak a következetesen marxista-leninista nemze­ti politikának legújabb eredménye, amely az ötvenedik évébe lépett Román Kommunista Párt egész történetén végig­vonul, és amely — a szocializmus általános ügye részeként — mindig figyelmének előterében állt. A Román Kommunista Pórt főtitkára, az Államtanács elnöke, Nicola® Ceauşescu elv­társ 1968-as gyulafehérvári beszédében a kérdésről megemlé­kezvén a történelmet hívja tanúul. „Megtekintettem az Egyesü­lés Múzeumát — mondotta —, amely nagyszerűen felidézi né­pünk évszázados harcát törekvéseinek megvalósításáért, az e tájakon évszázadok 6ta együtt élő román, magyar, német dol­gozók közös harcát, azoknak a közös harcát, akik nemegyszer vállvetve küzdöttek a külföldi leigázók és saját elnyomóik el­len, harcra keltek a nemzeti és a társadalmi felszabadulásért. Harcaikban győzni csak akkor tudtak, amikor egyesítették ere­jüket, amikor vállvetve küzdöttek. Ezért szeretném kijelenteni: mindent ei kell követnünk, hogy szüntelenül erősítsük a romá­nek, a magyarok, a németek, nemzetiségre való tekintet nél­kül Románia összes lakosai barátságát és testvériségét. Elő­deink parancsa ez, azoké, akik mindig megmondták, hogy aki ellentétet szít az egyazon területen élő románok, magyarok és németek között, az ellensége saját nemzetiségi érdekeinek...'A szocializmus építésének egyik alapvető programpontja kap itt marxista megfogalmazást, az a törvény, amely jövőnk bizto­sítéka, amely intézményeink rendeltetését meghatározza. Milyen feladatokat vall tehát magáénak A Hét ? Minde­nekelőtt azt, hogy a szocializmus társadalmi harcosának tudja és tekintse magát, olyan lapnak, amelynek leg­főbb jellemvonása az elkötelezettség, a Román Kommunista : Párt politikájának, a marxista-leninista ideológia, a szocialista demokrácia ügyének tudatos szolgálata. Am e felemelő elvek­hez való hűség csakis a gyakorlatban nyerhet igazolást, a lup állásfoglalásaiban, abban, ahogy tükrözi és értékeli, a társa­dalmi íét, a gyakorlat és a szellemi élet elveit és jelenségeit. A Hétnek a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom fel­építése sokrétű feladatait kell — sajátos jellegének megfelelő formában — alkotó vizsgálat alá vennie. Tájékoztatást kell nyújtania arról a nagyszabású szervezőmunkáról, amely a párt irányításával a gazdasági-társadalmi élet vezetési formáinak és módszereinek, végső fokon tehát a szocialista termelési vi­szonyok tökéletesítésének érdekében az országban folyik. A pórt és a kormány erőfeszítéseiről, hogy a szocialista demok­rácia tökéletesítésével, a törvényesség szilárdításával megteremtse minden dolgozó számára a közügyek intézésé­ben való legszélesebb körű részvétel lehetőségeit. A szocialista humánum megtestesülését fogjuk keresni a társadalmi megnyi­latkozásokban, az emberi egyéniség kibontakozásának további lehetőségeit, állást foglalván ugyanakkor minden olyan hiba és erkölcsi kinövés ellen, amely gátolja a fejlődést. A lap oldalainak jelentős részét a szellemi kultúra, a tu­dományok és művészetek szolgálatába állítja. E tevékenysé­günkben az a cél vezérel, hogy a világ kultúráját, a _ romániai szellemi élet termékeit minél szélesebb rétegek számára te­gyük hozzáférhetővé. Am túl a tájékoztatás feladatán, fő cé­lunk az, hogy felrajzoljuk a szellemi élet mozgásirányát. Az irodalom és a művészetek látványos fejlődésének lehet­tünk tanúi az utóbbi években. Az alkotói szabadság és a mű­vészi alkotás határainak kiterjesztése jellemzik ezt a fejlődést, melynek eredménye határozott gondolati irányulás és a mű­vészi formák és alkotási módok sokfélesége. Lapunk örömmel üdvözöl minden olyan kísérletezést, formai újítást, mely tar­talmi gazdagodást eredményez és amely _ a _ hazai valosag, társadalmi élet és gondolkozás komplex ábrázolását tűzi ki céljául. A Hétnek úgy kell tájékozódnia az irodalmi es mű­vészeti jelenségek sokféleségében, hogy a kommunista módón értelmezett alkotói szabadságot pillanatig sem xorlatoiva küzdjön a művészeti divatok, a modernség képeben tetszelgő dilettantizmus és es^métienség ellen. Hűnek kell maradnia ugyanakkor a kommunista sajtó harci tapasztalataihoz es nem (Folytatása a 2. oldalon) HUSZÁR SÁNDOR A HST, t. ÉVF., 1. SZÁM 1970. OKTÓBER 23. , 'b'f KÖSZÖNTŐ Mindnyájunk számára örvendetes esemény a Contemporanulhoz hasonló publicisztikai jellegű magyar nyelvű hetilap megjelenése, amelyet a testvérlapjával azonos társadalmi, politikai és művelődési elvek vezérelnek a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom megteremtésének nagy művében. A szocialis­ta Románia időszaki sajtójának szerves ré­szeként reális szükséglet hívta életre ezt a lapot; az az igény, amelyet egész népünk ideológiai-művelődési színvonala és a szó művészeinek az a közös törekvése határoz meg, hogy változatos eszközökkel szolgálják hagyományos és. nemes humanista eszmé­nyeink korszerű valóra váltását. A romániai -sajtó számos, Bukarestben, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és máshol megjelenő magyar újsággal és folyóirattal együtt, népünk történelmének egyik legje­lentősebb szakaszát tükrözi hasábjain. Eb­ben a sajtóban a Román Kommunista Párt helyes nemzeti politikájának az elvei és módszerei fejeződnek ki ; annak a politiká­nak, amelyet a leghaladóbb világnézet, a marxizmus-leninizmus hat át. Egész sajtónkkal együtt A Hét a kommu­nista pártja által vezetett nép kiteljesedő szocialista forradalmának sokrétű problé­ma-körét fogja át. A hetilap célkitűzése: fel­tárni azoknak az élet minden területére ki­terjedő erőfeszítéseknek a lényegét, melyek eredményéként civilizációnk és kultúránk méltó helyet foglal el az igaz emberi érté­kek rendjében. A Contemporanul, amely ugyanezt a hiva­tást teljesítve, hetilapként több mint két év­tizedes tapasztalatot szerzett, testvéri szere­tettel és megbecsüléssel köszönti az új hazai magyar lapot. Az írott szó erejével küzdve a szocialista ember formálása ügyének . elkötelezett iroda­lomért és művészetért, a társadalom töké­letesítését leghatékonyabban elősegítő néze­tek és módszerek terjesztéséért a tömegek­ben, szívvel és lélekkel szolgálva a román nép és az együttélő nemzetiségek testvérisé­gének és együttműködésének nemes ügyét, A Hét várakozásunknak megfelelően járul majd hozzá az írás hazai művelőinek együt­tes erőfeszítéseihez. Meggyőződésünk, hogy az űj hetilap ha­sábjain a tehetségek egész sora fogja hirdet­ni magyar nyelven — a tudományos érvelés és a szép szó együttes erejével — a mind­nyájunknak egyaránt drága törekvést: a szo­cialista Románia felvirágoztatását, népünk felemelkedését az anyagi és szellemi haladás magasabb csúcsaira. Társadalmi-politikai- művelődésl lapjaink olvasói számára így kéz­zelfoghatóan testesül meg mindnyájunk tö­rekvéseinek, célkitűzéseinek a Román Kom­munista Párt politikájában megfogalmazott egysége — a közös jövő szolgálatában. A fenti gondolatok jegyében kíván sok­sok, sikerekben gazdag évet testvérlapjának, A Hétnek a Contemporanul szerkesztősége. GEORGE IVAŞCU Jzervótiusi Tibor: Dózsa a tüzes trónon

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék