A Hon, 1874. április (12. évfolyam, 75-99. szám)

1874-04-02 / 76. szám

A szavazatszedő küldöttség jelentést tesz, hogy az iskolatanácsba Ribáry Ferencz, a gazdasági és pénzügyi bizottmányba Fuchs Gusztáv választa­tott meg. A sugárúton a vízvezetéki csőhálózat fekteté­sét a közgyűlés engedélyezi, a költségekre nézve azonban kimondja, hogy azt a közmunkatanácsnak csak előlegezi, s az a vízvezetéki alapnak visszaté­rítendő lesz általa. Az alsó dunapart szabályozása és kövezése a sótérig elfogadtatott a közmunkatanács javaslatai szerint. A járdák mint a korzón aszfaltból készül­nek, két sor fával, s minthogy igen széles az úttest a lámpák sűrűbben fognak rakatni. A tanáes mind az aszfaltjárdát, mind a fákat me'lőztetni javasolta, véleménye azonban mellőztetett. A vadászat rendezésének kérdése függőben tartatott, minthogy egy társulat ajánlatot tett, mely szerint a vadászat bérletéért 1875. év végéig 700 forintot, 6 évi bértartam mellett pedig évi 1000 frtot Ígér. A várból a Tabánba és a déli vaspályához ve­zető uj ut épitése és a királyi várkert nagyobbitása iránt a közmunkatanács által előterjesztett tervek tudomásul vétettek. Ülés vége 3/*8 órakor. KÜLÖNFÉLÉK. — A »müncheni magyar társas­kör« kebelében m. hó 6-án alakult választmány, ér­tesíti a Münchenen átutazó honfitársakat, hogy tőle kitelbetőleg, mindennemű utasítással szolgálatukra áll. A kör helyisége »Türken Strasse« 70. alatt léte­zik. Friedmann József jegyző. — A védőügyvédek emeltek ma szót a vasúti szerencsétlenség tárgyalásában. Reinitz Adolf mint Lobstein védője utalt azon ellentmondá­sokra, melyek a forgalmi és pályafentartási utasítá­sokban előfordulnak és védencze érdekében kimu­tatja, hogy az mindazt elkövette, mire az utasítások értelmében kötelezve volt; kéri védenczét alanyi tény- álladék hiányából fölmentetni. — Engert Tivadar, Dienel Izidor állomási főnök védelmében felhozza, hogy az nem követettel utasítás elleni eljárást, hogy a nem rendes vonalon való közlekedést nem ő ren­delte el és csak akkor tudta meg mikor már bevég- zett tény volt. Kimutatja, hogy a vasúti szabályok szakaszai egymással homlokegyenest ellenkeznek, s ha Dienel felelős, felelős egyúttal a közlekedési fő­nökség is. Szerinte a veszélyt egyedül Burján nap­számos idézte fel. Úgy Dienelt, mint Pohle Antal és Pressl védenczeit tényállás hiában fölmentetni kéri. — Biedermann mellett Friedmann védügyvéd azt Állítja, hogy feledékenység miatt senkisem büntet­hető, hasonló érvvel védi Füzesséry is Lehoczkyt és Nelejtit. — A védbeszédek után elnök kimondja, hogy az ítéletet holnap fogja kihirdetni. — Renz lovardájának felállításához az István-téren már tegnap hozzáfogtak, és igy al­kalmasint rövid időn elkészül. — A bécsi képes krónika. Emich Gusztáv kir. udvarnok kezdeményezése folytán Rö­mer Flóris fáradozásainak sikerült még 1872-ik év­ben a bécsi képes krónikának lemásoltatására annyi pénzt összegyűjteni, hogy e felette érdekes műnek elkészítéséhez hozzá lehetett fogni. E czélra aláírtak: a magyar akadémia archaeologiai bizottsága 600 fo­rintot, a magyar nemzeti muzeum könyvtára szintén 600 forintot, Ipolyi Arnold püspök 120 forintot. Al- másy Pál 120 frtot. Emich Gusztáv 60 forintot, He­gedűs Lajos miniszteri tanácsos, Szalay Ágoston udv. tanácsos, Pulszky Ferencz, Toidy Ferencz, Arányi Lajos, Rómer Flóris, Wenzel Gusztáv, Henszlmann Imre, Bubics Zsigmond apát, Kubinyi Ágoston 30 forintot, Mátray Gábor 15 forintot. Miután az eddig begyült összegből e kincsnek nevezhető munka nem fog elkészülhetni, hiányozván e czélra még körűibe lől 700 forint, az »Archaeologiai Közlöny« szerkesz tősége azon hazafiakat, kik a művészet iránt érde­keltséggel viseltetnek, fölkéri, szíveskedjenek e re' mek mü létesüléséhez adományaikkal hozzájárulni s «z által lehetővé tenni azt, hogy a képes krónikát nemzeti múzeumunk könyvtárában bírhassuk. — A R ó k u s-k órházban sok a javí­tani való. A főváros ez egyedüli nagyobb kórodája oly helyzetben van, hogy vannak osztályok, melyek veszélyes betegei pinczeszobában, büzhödt légben helyezvék — csupa kényszerűségből — el. Jellemzi a helyzetet az, hogy az eredetileg 500 ágyra épített intézet, ma ugyanazon helyiségekben 1000 ágyat g beteget fogad magába, holott azon idő óta az orvosi s közegészségügyi tudomány legelementárisb nézetei a betegek lehető elválasztását, jó elhelyezését stb. követeli. Sokat várnak e tekintetben az uj igazgató­tól, dr. Gebhardtól, a kit a múlt hiten helyeztek be hivatalába s ki e tekintetben erélyes eljárást Ígért. Beszédében, melyet beavatásakor tartott, követke­zőleg nyilatkozott: »Önkénytelenül felmerül emlé­kemben azon idő, midőn több év előtt volt kedves igazgatónk Flór Ferencz hasonló alkalommal hoz­zánk szólott. Az akkori átalakulási viszonyokba he­lyezett bizalmához azon reményt kötötte, hogy a mindent átalakító és javító törekvés szelleme kórhá­zunk kedvezőtlen állapotának is jobb fordulatot adand. E remény nem teljesült. Ma hasonló alka­lommal a viszonyok sok tekintetben ugyanazok. Hatóságunk uj kórházak építésének eszméjével fog­lalkozik. A kórházak rendezése és a hiányok pótlása tekintetéből kiküldött bizottmány munkálatával kész; az administrate korszerű reformját czélzó ja­vaslat most van revisió alatt. Noha ez iránybeli tö­rekvéseink rém Ihető sikere — nem mindig alap nél­kül megrótt — intézetünk jobb hírnevének hatal­mas tényezője leend: mégis erkölcsi hitelének egye­düli biztosítéka — személyzete. Mint minden szer­ves egész, úgy kórházunk szervezetének öszhangzó működése is, egyes tagjainak képessége és hivatás érzettel párosult akarat-erélyétöl van föltételezve. Egyetlen bármelyikünk tevékenységének lazulása már veszélyezteti a sikert, késlelteti az eredményt. Ennélfogva kell, hogy a személyünkhöz kötött biza­lom folytán ránk ruházott kötelesség pontos teljesí­tését egymástól necsak elvárjuk, hanem az ügy és önérzet érdekében azt a legszigorúbb tárgyilagos­sággal megköveteljük. Ez értelemben megszilárdult akarattól áthatott, főorvosi testület élén, a szenvedő emberiség jobb létéért áldozni kész hatóság tevé­kenységének tudatában nyugodtan nézek a jövő elé, mert intézetünk — talán nem teljesen pótoíhatandó nélkülözései daczára — azon tekintélyben álland, mely jellegénél fogva megilleti. De legyen, a minek lennie kell, a szeretet és irgalmatosság szentélye és a megállapodást soha nem tűrő tudomány felkent csarnoka !« Azóta a javítási kísérletek s tanácsko­zások több irányban megindultak. így szó van ar­ról; hogy a mai dologház a kórházhoz csatoltatik, arról, valamint az ügy fejlődéséről, értesíteni fogjuk olvasóinkat. — Magyar szinószet üt tanyát Ma­gyarország két vég városában : Pozsonyban és Sopronban. Az elsőbe Bokody, az utóbbiba Németh György színigazgatók jól szervezett társulattal men­tek, mely mindkét város hazafias közönségének pár­tolására méltó. Sopronban apr. 6-án lesz az első elő­adás. Ez ünnepélyes leend. Szász Károly ez alkalom­ra irt prologjának elszavalása után Bánkbán kerül színre. Ezt egy allegóriái képlet előzi meg. Másodnap egy népszínművet, harmad nap egy operettet mutat­nak be. A társulat tagjai ezek: Szilágyi Béla, Szath­mári Árpád, Demidov Imre, Dobocsányi, Szentesy Ákos, Bács Károly, Rajz János, Féber (karmester), Ürményi, Paksi, Balog Árpád, Némety György, to­vábbá Szilágyiné, Doray Karolin, Eichner Anna, Szathmáriné, Kovács Béláné, Báosnó, Rajzné, Né- methyné, Eötvös Borosa és Némethy Cornélia. Ezen­kívül két súgó. 10 kardalnok és ugyanannyi kar- dalnoknő. — Templomi zene. A budapesti ze­nekedvelők egylete által f. é. ápril hó 2-án (nagy csütörtök) délutáni 5 órakor a Serviták templomá­ban Schwaida R. karvezető ur vezénylete alatt Pergelese Stabat materje fog 6lőadatni. A magánrészek A x s t e r Paula, Bergel Amália, H o 11 z e r Hermina, Ráymond Ir­ma, Schnitzer Adél és Wolf Henriette urhölgyek és egyleti tagok által. — Az erdőógések, mint az »Agram. Zeitung« írja, Horvátországban s főleg Zágrábme- gyében ijesztő mérvben szaporodnak; igy a legköze­lebbi napokban a Zdencinatól Károlyvárosig ve. zetö vasútvonal egész hosszában jobbról és balról borzalmas nagyszerűségben lehetett szemlélni az erdőégések hosszú sorát. Ezen égések leginkább a pásztorok könnyelműsége által keletkeznek. Az ed­dig ekkóp okozott kár már is tetemes; még az ölbe rakott fa is porrá éj. — Ideje volna, ha e tekintet­ben a legszigorúbb rendszabályok foganatosíttat­nának. — Tűz. Ma délután a rigó utczában Schindler Károly asztalos mester pinczéjében levő forgács meggyuladt. — A tűzoltók csakhamar elfoj­tották. — A Tirónia gyorsíró egylet holnap csütörtökön esti 61/» órakor a szokott helyi­ségben rendes havi gyűlést tart, melyre a tagok meghivatnak. Az elnökség. T a n ü g y. — Hontmegyében majdnem minden községben van zsidó zugiskola, de az egész megyében egyetlen rendezett zsidó népiskola sincs, a mi 1868-ban létezett, azt is tönkre hagyták menni hanyagságuk miatt. Mint halljuk, az nj eré­lyes másodtanfelügyelő irtó háborút inditott a zugis­kolák ellen s körlevélben 18 ily zugiskola ellenében elrendelé, hogy azok folyó hó 15-dikéig beszüntet- tessenek. — Igen helyesen. Ajánljuk követendő pél­daként ! — A zentai káplán által költött vihar szerencsére eredménytelen lett. Daczára az erélyesen s valódi daemagog modorban folytatott izgatásoknak a káplán javaslata mellett csak egyetlen egy hang szólalt fel s ezen egy felszólaló kivételével a községi iskola tovább fentartása egyhangú határozatkép mondatott ki. Reméljük, hogy a papocska már most babérain meg fog nyugodni s nem kísérli meg uj iz­gágát okozni. A „Hon“1 magántávsürgönyei. Bécs, apr. 1. A hitelsorsjegyek mai húzásának eredménye: sorozat szám nyer frtot 3531 59 főnyeremény 1356 81 40,000 102 2 59 20,000 319 32 5000 1022 50 500 A többi kihúzott sorozatok: 192, 2494, 2410, 2496, 466, 3919, 1041, 2642, 2806, 3216. Madrid, mart. 31. A megsebesült Primo de Rivero tábornok állapota még mindig komoly. Olló carlistavezér elesett. Az éjszaki vidékre 15,000 főnyi erősbitő csapatok küldetnek. Azt hiszik, hogy Pedro de Albanto ma vagy holnap fog véglegesen megtá- madtatni. Berlin, april 1. Az itteni lapok közlése Bis- marknak két képviselővel való beszélgetése iránt, — mit ezen alakban a jól értesült körökben már előre is apokryphnak mondottak, — a két képviselő egyi­ke, Luzius által ma helyreigazittatik. Ezen képviselő Bismarkot minden várakozáson felül gyengének és megváltozottnak találta. Az orvosok kilátásba he­lyezték, hogy a herczeg junius közepe táján vala­mely fürdőbe utazhatik, mig az ügyeknek hamarább leendő átvételéről szó sem lehet. Bismark élénk kife­jezést adott az ügyek menete feletti elégületlen Bégé­nek és szándékát nyilvánitá, hogy semsokára lekö­szönését fogja beadni. Bismark már nem bir elég erővel arra, hogy a hivatalos teendők fáradalmait és a birodalmi gyűlés ingadozó majoritásával szemben álló nehézségeket leküzdhesse. Kopenhága, mart. 31. Az országgyűlés elfo­gadta a megállapított pénzügyi törvényt. Ä hivatal­nokok részére a kormány által indítványozott fize­tés felemelés nem endedélyeztetett, hanem a kor­mány felszólittatott, hogy a hivatalnokok fizetésének javítására vonatkozólag visszaható erővel bírandó törvényjavaslatot terjesszen az October hóban össze­ülő országgyűlés elé; ezt a pénzügyminiszter el is fogadá. Az országgyűlés holnap záratik be. New-York, mart. 31. Az Erie vaspálya mun­kásainak strikje, mely a februári bér ki-nemfizetése által idéztetett elő, el van intézve. A munkások meg­rohanták a forgalmi hivatalok helyiségeit; meggáto- lák a vonatok elindulását és a vasuttársulat csak ka­tonai segítség által helyeztetett vissza a pálya birto­kába. Most már a szabályszerű forgalom helyre van állítva. Bécs, april 1. (Hivat, zárlat.) Magy. fóld- teherm. kötvény 74.50. Salg.-Tarján 100.—. Magyar hitel. 149.—.Magyar záloglevél 86.25. Erdélyi —.— Magyar keleti vasút 52.50 Magyar sorsjegy 77.— Tiszai vasút 216.50. Magyar vasúti kölcsön 94.50 Angol-magyar 31.50. Franco-magyar. 53.—. Alföld 136.—. Magy. északkeleti vasút 108. —. Keleti vas­úti elsőbbségi kötvény 64.75. Porosz pénztári utal- v y —. . Magyar gőzhajó elsőbbségi kötvény —. — agyar földhitelintézet 59.—. Török —.—. Municipális 30.—. Bécs, april 1. (Zárlat.) Hitelrészvények 198.50. Galicziai 246.—. Allamvasut 311.—. Jára dék 69.15.1860-dik 103.—. 1864-diki 138-50. Ezüst 105.75- Londo" 112.20. Unio-bank 121.—. Általános épitőbank 92.—. Angol-ausztriai 127.50. Lombardok 143.—. Tramway —.—. Hitelsorsjegy —.— Na­poleondor 896.50. Arany 529.—. Frankfurt 94.60 Porosz pénzutalvány 167.25 Török sorsjegy 44.50. Angol épitő bank 83.—. Pár is, april 1. (Kezdet.) 3 0|0 járadék 60.07. 41/2 % járadék —.—. Olasz járadék 62.40. Credit mob. 283.—. Lombard 352.—. Államvasp. 722—\ Koronajószági záloglevelek —.—. Ausztriai kötvé­nyek —.—. 1871-iki kölcsön —.—. 1873-iki köl­csön 94.55. Pár is, april 1. (Zárlat) 3®/0-es járad. 59.60. Olasz járadék 62.80. Credit mobilier 291.—. Osztr. napra —.—. Consulok —.—. Ejszaknyugoti pálya —.—. 4^3 %-os járadék—.—. Államvaspálya 695. —. Lombardok 320.—. Amerikai —.—. Magyar kölcsön —.—. Magyar keleti pálya —.—. 1871-iki kölcsön —.—. 1872-iki 94.75. F r a n k f u rt, april 1. (Kezdet.) Váltóárfolyam —. . 18u4-es —. Lombardok 146.50. Evjáru­léki papir 61.7/8. Osztr. hankrészv. 1000.—. Osztrák hitelrész?. 215.50. Osztrák államvaspálya-részvény 320.75. 1860-as —.—. Ferencz-Józsefvaspálya —. — Galicziai 255.50. Evjáruléki ezüst 66. */«. Györ- Gráozi —.—. Frankfurt, april 1. (Zárlat.) Váltóárfo­lyam Béosre 104.7/* Amerikai 1882-re —. 1854-ki —. —. 1859-ik E. metaliques —.—. Uj ezüst köl­csön —.—. Nemzeti kölcsön —.—. Régi metalliquso —.— Uj adómentes kölcsön —.—. Amerikai 1882- re 98. Ys. Osztrák hitelrészvény 202 50. Osztrák ál- lamvasut 322.—. 1864-ik sorsjegy 157.75. 1860-ki 94.75. Ferencz-Józaefvasut —.—. Lombardok 144. 50. Galicziai 254.— Papirjáradék 62.—. Ezüstjá­radék oö.Vs- Osztrák bankrészvény 1005.—. Ma­gyar sorsjegyek —.—. Német-osztrák bank —.— Győri —.—. Gömöri —.—. Berlin, april 1. (Kezdet.) Galicziai——. Lombardok 83.—. Ezüst-jöved. 66.50. 1860-as 90 —. Bécs —— Romániai 41.50. Allamvaspálya 185 —. Papirjövedék 62.3/s. Hitelsorsjegyek 113.s/s. 1864-ki —.—. Hitelrészvény 127.50. Magyar sors jegy . B e r 1 i n , april. 1 (Zárlat.) Galicziai 109.50 Lombard 83.25. Ezüstjöv. 66.25. 1860-ki 95.75. Bécs 89.Y*. Romániai 41.75.Államvaspálya 184.75. Papirjövedék 62.—. Hitelsorsjegyek —.—. 1864- diki 90.7/8. Hitelrészvények 116.—. Magyar sorsjegy --•---* P ár is, april 1. Liszt 76.25, 75.—, —.—. Répaolaj 81.25, 81.75, 83.25. Lenolaj 81 —, 83.25. 83.50. Szesz 65.25, 66.—, czukor finomított 146.-. Berlin, april. 1. Búza 85.3|8, 81.Y»,—.— rozs 62.—.61.7/8, 58.*/s. Zab 617/8, 60.—. Árpa hely­ben 60.Y». Olaj IS.1/*, 187/i2, lO’liz. Szesz —.—, 22.19, 23.14. Bor oszló, april 1. Búza 270.—, rozs—.— zab 184.—. Olaj 18 V«, tavaszi 17.41/ia, szesz 22.’lji 22Ve. 22V«. Hamburg, apr. 1. Búza 246.—. 256.—. Rozs 190.—. 186.—. Olaj —. 59.—. —. Szesz —.—. —.— 55-1/2- 58.Ve. Köln, apr. 1. Búza------. 8251/», i'ozs 612 V e 67.Va, olaj 10.3/io, IO.V20. Liverp.pl, mart. 31. Búza 1—2, liszt-----, k ukoricza — pennyivel alacsonyabb. S z.-Pé t erv ár, mart. 31. Rozs 8. — KÖZGAZDASÁGI ROVAT. Az országos gazdasági egyesület. Márcziug 31-kén a köztelken közgyűlési tartott, melyre körülbelül 30 tag jelent meg. Elnök Lónyay Gábor d. u. 4 órakor megnyitván az ülést és üdvözölvén a megjelenőket, egyúttal némi sajnálkozását fejezé ki a felett, hogy a közgyűlésre számosabban nem jelentek meg a ta­gok, kiemelvén, hogy azon osztalék, melyet az egye­sület nyújt, egyedül az ország földmivelése emelése iránti nemes érdekeltségben fekszik, mely a tagokat az egyesületben való közreműködésre egyesítette; vigasztalást talál azonban szóló azon tagoknak fo­kozott érdekeltségében, kik a távollevők helyét pó­tolni igyekeznek. K o r i z m i c s László egyesületi alelnök nem annyira a közgyűlésen megjelenő tagok számába, mint a tagok buzgóságában és tevékenységében ta­lálván az egyesület működésének élénkségét, öröm­mel konstatálja, hogy az egyesület szakosztá­lyai élénk tevékenységet fejtenek ki. Hogy a közgyűléseken 1867 óta csekélyebb számban jelen­nek meg a tagok, ennek oka a politikai élet élé k- ségében fekszik, mely úgyszólván minden érdekelt­séget absorbeál és hazánkfiainak azon természetében, hogy egyidej leg több irányban foglalkozni nem szeretnek. Erre Moröcz István, egyesületi titkár fel­olvassa az elnöki jelentést az egyesület múlt évi mű­ködéséről, mely a szakosztályok tevékenységére vo­natkozik. Erről annak idejében részletes tudósításo­kat közöltünk, valamint az egyesület vagyoni állá­sára és a költségvetésre vonatkozó adatokról is, a mint ezek a választmányi ülésben előadattak. A közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudemásul vette. A múlt évi márt. 31 ken tartott közgyűlés óta tagokul bejelentettek és a mai közgyűlés által felvé­tettek és pedig a 1 a p i t ó tagokul 1) gróf Bat- t h i a n y i Zsigmond 200 fttal. 2) gr. Zichy József m. kir. miniszter 200 fttal. 3) Fehér Miklós gazdasági vezér ügynök 200 fttal, 4)Hornsby és fiai gépgyárosok 200 ft. 5) H 0 w a r d. és T. angol gyárosok 200 ft. 6) N a g y György bihari földbirto­kos 210. 7) Sztankovánszky János földbirtokos 210 ft. 8) T ü r r István volt tábornok 200 ft. 9) K a- t 0 n a Antal szegedi mérnök 20C ftral, továbbá é v- díjas tagokul 187 3/7s évre 1) T 0 1 n a y Lajos m. állam vasúti igazgató, 2) Hoffmann Sándor m. kir. miniszt. titkár és erdészeti előadó. 3) A külső szolnokmegyei gazdasági egyesület. 4) dr. Schmidt József és 5) Weckerle Sándor pénzügyi mi­niszteri tisztviselők. 6) S p 0 r z o n Pál a keszthelyi gazd. tanintézet igazgató tanára. 7) Hojcsy Sándor. 8) H 0 n d 1 i k János juhászati felügyelő Stomfán. 9) P e t h e ö Imre földbirtokos és pezsgő gyáros. 10) V i d a t s István sen. gépgyáros. Az 1874/79. évekre 11) T 0 r m a y Béla államgyógyintézeti ta­nár Pesten. 12) E m i c h Gusztáv földbirtokos. 13) Lápossy Ferencz pesti borkereskedő. 14) Fuchs Emil fővárosi főkertész és 15) T a n f f y Gusztáv. 16) Gróf F e s t e t i c h Vilmos és 17.) Ladányi László földmiv. miniszteri tisztviselő. Ezután a köztelki kötvények sorsoltatván ki, és pedig 48 (Semssey Jób), 49 CGhyozy Ignácz), 89 (gr. Széchényi István), 118 (gr. Károlyi Lajos), 142 (gr. Károlyi Lajos), 150 (gr. Károlyi Lajos), 189 (gr. Károlyi György), 192 (gr. Károlyi György), 227 (Szartory János), 257 (Dercsényi Pál). Végül az igazgató választmányban megürült 5 tagsági helynek betöltésére a közgyűlés által a kö­vetkező tagok választattak meg: B a r t a 1 György, Galgóczy Károly, Lej tényi György, Tor- m a y Béla és gr. Z i c h y Ferencz. A jegyzőkönyv hitelesítésére Havas József és Galgóczy Károly kéretvén fel, a gyűlés feloszlott. — A pénzpiaczról ezt írja a londoni Economist. A jelen pillanatban két különnemű kö­rülmény vaö működésben. Mindkettő megegyez ab­ban, hogy a kamatlábat drágíthatja. Az első az, hogy az ezüst Indiába vitetik ki, mivel a kormány az éh­ség enyhítésére nagyban tesz vásárlásokat s Calkut- tában igen megdrágult a pénz. Rendes viszonyok között ezen kivitel közvetlen hatást gyakorolt volna Európában a pénz drágítására. Nekünk aranyat kellett volna kiküldenünk, hogy ezüstöt kapjunk érte. Mindenki, a kinek ezüstje van, ilyen magas árt követelt volna azért; s azon külállamokból, melyek­nek kettős valutájuk van, újabb behozatalra lett volna szükség, mit csak aranynyal szerezhettünk volna meg. Most azonban tudva van, hogy a német kor­mánynak nagy mennyiségű ezüst feleslege van, me­lyet eladni kész, mihelyt a piaCzon elég magas ára lesz az ezüstnek; minden más ezüsttulajdonos tehát hajlandó olcsóbban eladni ezüstjét mint máskülön­ben lett volna. Ezért tehát nem várhatjuk azt, hogy ezen körülmény nagyon felszökteflőe az ezüst árát. Mihelyt az ezüstnek illő ára lesz, a német kormány azonnal hajlandó fog lenni, ezüstjét eladni. De ezt csak feltevésből mondjuk, ha ebben csalatkoznánk, a pénz értéke hirtelen emelkedni fog. Elvégre is nagy mennyiségű ezüst vitetik keletre. Ha a német kor­mány nem ad el ezüstöt, aranyat kell kivinnünk ezüst szerzése végett; ha azonban elad, aranyat nem kell kivinnünk. Aranyra pedig a német kormánynak most nincs szüksége. A másik körülmény az, hogy a franczia bank állhatatosan rajta van, hogy érczkészletét növelje. A múlt héten 800,0 0 font sterlinget tett a növekedés, s az év kezdete óta az érczkészlet már 11 millió font sterlinggel gyarapodott. A franczia bank termósze- tesen azért űzi e bank politikát, hogy a készpénzzel való fizetésre vissza térhessen. A franczia pénz te­hát' elvitetik innen s a bankba foly, onnan pedig nem lehet visszakapni mindaddig, mig a bank meg nem kezdi a készpénzzel való fizetést. A franczia bank kamata még most is magasabb, mint az európai más piaczoké s egyenesen e banknak lehet tulajdonitani, hogy magas kamatláb van érvényben s innen van az is, hogy az európai piaczokon a pénz emelkedésre hajlandó. Miután azonban ezen drágu­lás a franczia banktól függ, nem lehet feltenni azt, hogy e bank készakarva drágítsa meg hirtelen a pénzt, mert ez által saját érdeke ellen cselekednék. A franczia bank nem akarja a készpénzt zavarok előidézése által magához vonni, hanem csak oly mérvben növeli érez-tartalékát, a mint ezt a forgalom megzsibbasztósa nélkül teheti. Egészben véve tehát ámbár mindkét körül­mény a pénz drágulását okozhatja, és valószínűleg a pénz ezek következtében fog is kissé drágulni, még sem várjuk azt, hogy a kamatláb nagyon emelked­jék. Az aranynak is, azt hisszük, mihamar meg lesz az a hajlandósága, hogy Amerikából ide özönöljék; és ha ez bekövetkezik, akkor megakadályozza a pénznek további drágulását. — A pesti áru és értéktőzsde bizottsága a belszervezkedés tárgyában tar­tott ülésén Kochmeister Frigyest elnöknek, Strasser Alajost alelnöknek és Aebly A. urat pénztárnoknak választá megj; Altstädter, Maerle és Nagel Herman pedig házi gazdákul lettek megválasztva. — A polgári kereskedő testű- 1 e t raarcz. 30-ikán tartott közgyűlésén első elnök­nek Vecsey Sándor, másodelnöknek Strasser Alajos, harmadelnöknek Kollarics Ferencz, a vasárnapi is­kola bizottság elnökéül pedig Kerstinger István vá­lasztatott meg. —A központi ipartársulati hitelintézet, mely f. évi martius elején kez­dd meg üzletét, közzétette első havi kimutatását. A kezdő intézet, mint a kimutatásból kitűnik, a most lefolyt első hónapban kielégítő üzletet csinált. Beté­tek 16,525 frt 38 kr, betét visszafizetés 1859.59, ál­lomány martius 31-én 14,665 frt 79 kr. Váltótárcza: leszámitolt váltók 219,478 frt 27 kr, viszleszámitolt váltók 175.450 frt 23 kr, állomány 44,028 frt 4 kr. Fedezet: hitelek 71,834.33, visszafizetések 13,142 frt 50 kr, ál.omány 58,691 frt 83 kr. Készpénzkészlet mai’t. 31-kén 17,714 frt 31 kr. Összes pénztárforga­lom mart. hóban 500,901 frt 89 kr. Üzlet és terménytudósitás. Budapest,ápr. 1. A tőzsdén bágyadtabb volt a hangulat. Vevő kevés volt; leginkább bank papírok jöttek forgalomba; magy. nyereménysorsjogy 77, magy. vasúti kölcsön 94.50, pesti közúti 335—330, angol magy. bank 32 Ve — 32. munioipalbank 29, magy. hitel 148—147.50, földhitel 58.50, takarék és hitelegylet 50.75, budai keresked. 180, budapssti fővárosi takarékpénztár 157 szeivény nélkül. Gabnaüzlet. Azonnal szállitandó termény­re nem történtek kötések. Zab tavaszra keresett; 20,000 m. 2.69—72'/e> kukoricza bánáti máj.—jun. 4.93, szokvány búza őszre 10,000 vámmázBa 6 ft 15 krön köttetett; tavaszra 8 ft. jf x. A futárvonatok ismét! behoza- * tala Budapesten alul. F. évi april 6-tól he- j tenkint ismét két futárvonat közlekedik Budapestről Temesvárral és pedig minden hétfőn és pénteken (a Baziásra menő 5. sz. személyvonathoz csatlakozva). Ezen futárvonatok összeköttetésben vannak a Bécs- ből Budapestre érkező futár vonatok ka', és Baziáson csatlakoznak az Al-Dunára, Konstantinápoly- és Odessába menő gyors hajókhoz. — Ellenkező irány­ban f. é. april 13-tól szintén fog hetenkint két futár­vonat, és pedig kedden és szombaton Szöged­ről (csatlakozva a Baziásról jövő 6. sz. személyvo­nathoz) Budapestre járni, hogy a gyorshajókkal Konstantinápolyból, Ódessából és Al-Dunáról Ba­ziásra érkező utasokat a Budapestről Bécsbe merő futárvonatokon elszállítsa. Menetrend: Bécs (áll. pályaudvar) elind. hétfő és péntek 3 ó. 15 p. 3 óra d. u. 10 ó. 30 p. 2 » 47 » r. Temesvár » » » 5 » 19 » » ■n ., (Megérkezés » » 8 »46» » tíazras (EHndulás » , délelőtt Rustsuk-Giurgevo szerda és vasárnap délelőtt. Konstantinápoly megérkezés csütörtök és hétfő d. u. Galatz » reggel Odessa » szombaton. Konstantinápoly elindulás péntek és kedd délután. » (észak pályaudvar) » » » Budapest elindulás » » Szeged » kedd és szombat » » Odessa Galatz Rustsuk-Giurgevo Baziás Temesvár Szeged Budapest Bécs (fampályaudvar) k_ kedd (ésszakpályaudv.) 0 csütörtök este. péntek délután 4 óra. szombat s szerda este. hétfő s péntek 6 ó. 5 p. este » » 10 » 7 » » kedd s szombat 1 » 41 » reg. » » 7 » 50 » » 2 » 12 » d. u. 2 » 25 NEMZETI SZÍNHÁZ Csütörtök, april 2-án. Tannbauser és a wartburgi dalnok-verseny. Regényes dalmű 3 felvonásban. Kezdete 7 órakor. VÁR-SZINHÁZ. Csütörtök, april 2-án. Alfonz-ur Vigj. 3 felv. Kezdete 7 órakor. A nagykoxalőban Viry Kálmán műteret és* alatt <ij< nnan szervezett magyar daltársulat tart előadást Bakonyi István magyar daltársulata ina este a »Corso«-ban előadást tart. V i z & 1 1 á x. Török sorsjegyek birtok 0- s a i figyelmeztetnek, hogy a sorsjegyek f. é. april I-én lejáró szelvénye Politzer és társa fürdő-utezai bank és pénzváltó irodájában beváltatik. April fölött időjárás 1 Budapesten 9' 1" felhős » Pozsonyban r 0" » M.-Szigeten 4' 4“ száraz > Szathmáron 6' 11“ > > Tokajban 10' 7“ felhős Szolnokon 7' 0“ » » Szegeden T 2" > mart. 31 Aradon r 3“ » > N.-Becskoreken V 5" » Bezdánban 5' 4" T> » Verbászon 4‘ 8“ > > Bárcson 4 ___n 1 Eszóken 1' I“ száraz mart. 31 Mitroviczon 5' 8“ i > Sziszeken 4' 2“ » > Zimonyban 8' 5“ > > O-órsován 6' 10“ » Felelős szerkesztő : Jókai Mór. A Budapesti áru és értéktőzsde árjegyzetei april I. Értékpapír ÁlIamaddsa&aTt Magy. vasúti kölcsön • „ gömöri államvasutl záloglevél 5*/* . „ sorsjegykölcsön . J871-ki magy. áll&mkötv. 1872-ki magy. államkötv. FÖldteherm. kötv. magyi „ , 186T. ka. „ „ temed . , erdélyi .Szőllődézs.-válts. kötr. . Osxtr. áll.-adós. pap. 5% „ g „ ezröst.kam. jan.juL5% . . , ezüst kam. apr. ok. 5*/0 Kisorsol. 1880-bó! a 500 frt „ 1860-ból á 100 frt „ 1864-ből á 100 frt Posty. köl. 1871-ből 6% Stészvényefc. Bíst.-tÁrs. : Atlas vissbiz. * 1. magyar • • * Haza .... „ Pannónia . . . » POS« .... „ Hunnia . . . _ Kro. jár. és élet. „ Unió .... Vaspályák : Pest-barcsi . „ Pesti közúti . . 9 Budai közúti „ Uj pest - rákospa­lotai lóvasút . „ Alföld-fiumei • „ Északkeleti . . . Magyar keleti . „ I. Erdélyi . . „ Déli .... 9 Budai hegypálya Unukok Által. m. mun. h. m Anftol-magyar . 8 31 75 n Au. m. 11. kibo. _­t-_ n F an. kor. óa ip. _ — n Á ltal. mag. hite. 100 147 50 n Franco-m&gy. . 180 53 — ■ M. ál. föld. rósz. 80 59 — • Ma. jelz. hitelb. 60------­Kisbirt. hitelint. 80 85 — R Nyu. i. hi. Sepr, 80 — n „ lesz. és bitói. Pozsony . . . 40------­w T ak. b hiíel-egy. 50 60 50 n Tak. éi h. igazol. 50 — n , és h.p., bécsi 50 — n Pozsonyi hitelb. 100 — „ iparb. 200 — q Post! bank 5% 200 — » Pesti népbank . 100 — •— Buda-ób. népb. 50 32 — n Íparbank . . . 100 48 — 11. kibocsátvá. . 100 — Budai keres. ba. 200 185 —1 Pesti keres. ba. 500 745 —1 <g ® i adva tartva Értékpap ir 80 Ü15 *00 300 100 l0u 00 300 100 200 200 100 2no 200 200 200 200 200 80 94 . 76 75 88 50 80 50 75 — 74 50 73 — 09 50 09 — 73 50 73 50 103 50 108 138 50 82 75 870 — 335 — 63 72 180 — 329 112 — ti 55 — 30 25 94 50 77 — 89 — 87 — 73 25 75 — 74 — 70 — 69 50 74 ­74 — 104 — 110 — 139 50 83 — 880 — 340 — 04 — 74 — 185 — 830 — 120 — 30 50 32 — 147 76 55 — 59 50 86 ­50 75 32 50 50 — 190 — Bankok ; Pesti íparbank a Pest-budai kéz miivesbank . . * Pesti egyletbauk ■ * - n. kib. jf Bárány, tb. és h * Dabreczeni kér n Tsuiesv. k. és h n I. Erdélyi h Szegőd! forg. b „ Szerb ideig, bn T a kp én*. ; Óbudai . . n Ferencz és J.- v. „ Félegyházi . jf Gödöllői . . « Orsz. központi Jan.-jull 5% „ Pesti I. ha. igá. „ Pest Lipótv. , Pest-budai főv, „ Pest-kőbányai ff Pest külvárosi . v Szt.-endrei . n Újpesti . . Malmok; Árpád . . „ Aradi gőzm. „ Bium-ftl9 . . ^ Concordia . , „ Borsod-iniskolczi g Erzsébet . . . ft Luiza . . . , Temesvári gőz. „ Mílnárok-sfltők , Hengormalom . Viktoria . . . n I. Budapesti „ Budai gyártel«}* ,, Pannónia . . £pitőtársulat, Pr-di . . ,f Pesti cottag* (lorfőzde, I. magyar riortésbizlaló ..................... EÖ nyray. „Athenaeum4* „ Pesti .... r „Franklin" . . (Jőzhajótárs. magy. egy. „ Nagybecskereki •lanz éc iár. féle vasgyár. Gsohvríndt-féle . . . • Gyógyintézet I. magyar . kereskedő-testület épülete Kártoly-fonálgyár . . . Bőrgyár I. magyar . . . Mátrai bányarés« . , , Gyógytelep..................... P ozsonyi papírgyár . . Rima-murányi bányatárs. Gyapj amosó..................... tialgó-tarjáni..................... B chlick-féle vasöntöde Soda- és vegy áru-gyár Sóskúti kőbánya.... Spodium és csontliszt . . Szeszgyár I. magyar . . Drasch« kőszén és tégla N N en ® s* adva Termény font­nyi ár vám- mázsánkint font­nyi ár vám­mgzsánkint Bou bánaígi la],. . . 81 7 25—7 40 82 7 40—7 50 * n » • • • 83 7 50—7 05 84 7 65—7 75 • • * * * 85 7 75—7 80 86 7 80—7 90 v tiszai i • • • • 87---------­8 8-----— S 1) .... 81 7 35—7 50 82 7 50—7 65 i ..................... 83 7 «5—7 75 84 7 75—7 85 . p«« ..................... 8 5 7 35—7 95 80 7 95—8 05 i » * * * ’ 87-----— 8 8---------­«1 7 30—7 45 32 7 45 7 55 w fnhérmsgyaf . * • 83 7 55—7 65 84 7 66 7 80 « B ... 85 7 eo—7 90 86 7 90—8 — 87 ______ 8 8 » «***• .................... 9 B ..... — % # . * . > < — 500 100 70 50 40 80 200 200 100 20 100 100 40 40 100 1000 50 100 100 100 40 80 500 600 500 500 500 200 160 500 200 500 300 500 100 1000 80 80 500 20o 200 500 130 200 130 500 200 *00 glO 200 300 68 200 200 200 100 2'0 200 200 200 500 200 375 — 885 — 82 — 04 — 41 75, 42 78 - 2200 ­155 - 49 - 58 - 42 - 40 - 38 ­37 - 285 ­108 - 140 ­228 - 790 - 100 - 635 - 18 - 415 - 20­405 - 168 ­240 ~ 550 ­9 ­845 - 228 - 21 ­80 — 102 — 100 — 160 — 110 — 150 — 100 — 185 — 79 — 2225 150 — 51 — 00 — 44 — 42 40 — 40 — 270 ­111 147 ­230 795 — 105 640 — 20 - 425 — 21 ­410 - 180 242 — 560 ~ 9 25 350 - 230 27 105 ‘ 101 • 104 • 118 ■ 155 * 170 ' 187 Értékpapír © © eg n S3 adva j j tartva Magyar ált. kőszénbáur. 200 Varietéa részvény ♦ziuh:*1 100 — — Ált. waggonkölcs. társ. 80 — — Alagút ..... 105 79 ­80 — Zarzetzky gyufagyár 200 — Téglagyár szt.-endrei . 200 — Téglagyár budapesti . 200 — Tégla és mészégető uilaV 200 70 — 74 — Téglagyár kőbánya1 200 135 — 138 — ZiiOKlevelssä Magyar földh. 5% • _ 88 — 80 25 Masrv. jövedékharcza —------­— , Jetailogb. 5>/,7„ — 77 50 78 — v keres bank 0"fr —------­— M agy. ált. földhite' 6°/«: — 86 50 8d 75 „ , 5'/, . — 84 50 85 — Pesti kereskedelmi b*ak — 85 25 85 50 Szobeni íöltibit. 5Vj°/c-- — E l.őbtmésrsk Éjszakkeleti vaspáiys 5-’/«. 300 —- ­Magy. galicziai vasp. 5% 20* — — L erdélyi vasp. r>“/t> -r& frt ezüst .... 200 — — Pest-budai láuczhid 6% 100 84 — 84 50 Borsod-raiskolczi malom 100 — — Budapesti malom Öu/„ 150 174 — 176 ~ Pannónia gőzmaion 6% 100 — — — Egyes. ni. gőzh. társ 8:Á — 85 — 80 — Pénznemeid. Császári arany . . _ 6 26 5 28 Osztr .-magy. 8 írton aran> _ 8 93 8 95 20 frankos arany . — 8 93 8 95 Osztr. én magyar ezüet. — 105 50 100 25 Porosz pénztár-bárcza VAltók 168 50 167 — Augsburg 100 d. u. f. után 5 98 75 94 25 M. Frankfurt 100 d. n f. u. 5 94 ­.94 50 Hamburg 100 bank m. u. 55 — 55 25 London 100 font at. u. 5 111 50 112 — Milano 100 Hr. frank u 6 — — Pária 100 frank után . . S 44 — 44 25 Mem-UTOtalos rész. Aradi kér. b> befizetéssel­— — — Hotel részvénytáraság . 723 — m — Seeorítas .......................... 30 0j —-— SsŐd-rákosi téglagyár — — — _ N.-váradi kér. és iparbank 80 — — Győri kereskedelmi bank —- ~ i — 9a.-fehérvári kér. b. beit*. 50 — { — K*esk8méU k5ip. t*k. p. 200 — Termény */>« . 3 • ; Árpa m&lát&offc Eab ••••<,' Kukoricán . ; , Bab • e • • « Köles I Repcze káp«*st!« - • bánsági • • • i • á font­nyi 80 7* 72 82 80 ?5 ti piaczi szokás font­nyi vám­mázsánk. \ 5 20—6 40 4 20— i 60 3 70—8 85 2 50 -2 56 77 78 68 70 n 70 I "" t 80-4 85*1- ' 75-4 80J *~rm —ni "rfc " ni-f1 • 'ur ~~ 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék