A Hon, 1876. május (14. évfolyam, 100-125. szám)

1876-05-06 / 105. szám

kár, Pongrácz tábornok, Graef altábornagy, Ascher- mann, Forinyák, Pakora ezredesek. A közös hadse­reg részéről Käs altábornagy, Schwertführer vezér­őrnagy s csaknem az összes honvéd törzstisztek és igen sok főtiszt a közös hadseregből. A kíséretet egy zászlóalj honvéd képezte Péchy ezredes és b. Gál őr­nagy vezénylete alatt. Az egyházi szertartást a jó­zsefvárosi káplán végezte a háznál, mire a menet a kerepesi temetőbe vonult, hol a halott az örök nyu­galomnak átadatott. Béke poraira! — A vízvezeték ferenczvárosi cső- hálozatának kiegészítésére, illetőleg a szvete- nai és mesterutczák vizvezetékkel ellátására az igaz­gatóság előterjesztése alapján a középitési bizottság 28,757 ftot javasol fordittatni. Az összeg azért oly nagy, mert egy 12 hüvelykes főcső is lesz lerakandó. A szegényház környéke (hol a kutviz ihatatlan) szintén nyer vízvezetéket, mi által két közintézet: a kisdedóvó egyleté és a szegényház is elláttatik vizzel. — A Józseftér parkozása és rácso­zása. A józseftéri sétány csinosítására néhai Rot« tenbiller polgármester 1600 frt gyűjtött, mely 1869. óta a takarékpénztárban kamatozik smár 2140 írtra nőtt. Ez az összeg azonban igen kevés arra, hogy a Józseftér úgy mint a mérnöki hivatal javasolja a fő­városnak, csinosittassék. A mérnöki hivatal szüksé­gesnek mondja a javításokat, de nem a belső parko­zást, hanem díszes rácsozat állítását és aszfaltjárdát köröskörül. A téren, a sétányon belül keresztül vien­dő csinosítás, a városi faiskota ültetvényei felhaszná­lásával házi kezelés mellett 300 írtba alig kerülne. A z aszfalt és rácsozat gránittalapzattal 4' magas­ságban 15,900 írtba jönne. Kapuk nem lennének, ha­nem díszes bejáratok. A főv. középitési bizottság ma e tervezetet fogadta el a közmunkatanács javaslata ellenében, mely 23,000 frt költséget igényel. Egye­lőre, mint legsürgősebb csak a rácsozat lesz elkészí­tendő, mert a sétány mostani fakerítése tovább meg nem tűrhető. Fuchs kertésznek a párisi »Passi»- tér mintájára kidolgozott parktervét, a bizottság a mérn. hivatallal egyetértve, a tetemes (7775 frtnyi) költségtöbblet miatt elfogadhatatlannak nyilvánítot­ta. A 160 öl hosszú rácsozat egy maga 4160 írtba kerül. — Le gyen-e a százházban vízveze­ték? E kérdés élénken foglalkoztatta ma a főv. középitési bizottságot. A vízvezetéki igazgató a viz- veteték kiterjesztését tárgyazó tervezetébe felvette a százházat is: de kérdés támadt, lesznek-e ott elég­séges számú fog asztok ? mert a százháznál majd­nem minden udvaron van kút jó ivóvízzel s a lakókat a költséges viz fogyasztására nem lehet kényszerí­teni. A bizottság határozata mégis oda ment ki- hogy a vízvezeték a csömöri útra (százházhoz) kiter­jesztessék, mert a csatornák kiöblítésére a közegész­ség szempontjából ez feltétlenül szükséges, ha a vá­ros az első években épen deficzittel dolgoznék is. — Rendőri hírek. Folyó hó 3 —4-ke kö­zötti éjjel »Karl« (Schramek Károly)-féle vendéglő­ben szokatlanul sok vendég gyűlt össze, miért is úgy a vendéglős, mint összes személyzete teljesen elfoglal­tatott. Ezen alkalmat ismeretlen tettesek felhasznál­ván, a vendéglősnek a dohányutczára néző magán lakása ablakait feltörték s a lakásba hatolva onnét 8 hramek Károly vendéglős kárára 200 irtot meg­haladó abroszokat, asztalkendőket, egy pinczérnek két kabátját, egy másiknak összes ruháját ellopták. Az abroszok és asztalkendőkbe a vendéglős neve fe­ketén van benyomva. A rendőrség különben nyomá­ban van a tolvajoknak. — Boglyás András 73 éves dányi lakos 9 mérő búzát ma reggel Kohn Ignácz — kerepesiut 52. sz. a. lakó lisztkereskedő­nek eladott; de mivel a régi és uj mérték miatt adó és vevő közt per támadt, Boglyás A. a búzáért járó 61 frt 20 krt felvenni vonakodott s ügyét a bíróság­hoz ment bepanaszolni. Ezalatt egy rongyos paraszt ember, ki Boglyással jött Kohn Ignáczhoz, ennek fiatal és tapasztalatlan nejétől, azon hamis előadás mellett, hogy őt Boglyás köldi, a 61 ft 20 krt fel­vette s nyom nélkül eltűnt. — Az »Archaeologiai Érte­sítő« 4-ik száma Fraknói, br. Radvánsz- ky Béla, Hampel stb. közleményeivel most jelent meg. Ajánljuk a szakközönség figyelmébe. Ára egész évre 3 frt. Előfizethetni Knoll könyv árusnál.*] jj — Pesti tavaszi lóversenyek. Pályabirák: Br. Wenckheim Béla, id. gr. Álmá- sy Kálmán, br. Ambrózy Lajos és gr. Szapáry Lász­ló. Y i t a b-i r á k: id. gr. Almásy Kálmán, gr. Wenckheim Rudolf és gr. Szapáry Iván. Intézők: Gr. Szapáry Antal, gr- Almásy György, gr. Károlyi Gyula, gr. Festetics Pál, gr. Károlyi István ifj., gr. Batthyányi Elemér, ifj. gr. Almásy Kálmán. Teher- határozók: Gr. Szapáry Iván és gr. Sztáray Já­nos. Időmérő: Gr. Zichy-Ferraris Viktor. Indí­tók: Gr. Festetics Pál, Inkey István urés Cavaliero F. ur. Titkár: Sárkány János Ferencz. Első nap : Vasárnap 1876. évi máj. 7-én d. u. 3 órak. Félórán­ként uj futás. I. Széchenyidij, 100 arany.Futhat minden mén és kancza. Távolság 3000 méter (1600 öl.) Teher mint alább. Tét 10 cs. arany, fele bánat. A tét- és bánatösszeg 40 aranyig a második lóé, azon­felül az elsőé. 1. Gr. Kinsky Zdenko: Hohenau. 2. Gr. Tarnowsky János: Karmazin. 3. Gr. Nádasdy Ferencz : Katinka. 4. Gr. Henckel Hugó id.: Kono- toppa. 5. Gr. Kinsky Octavian: Herodes. 6. Captain Blue: Memorandum. 7. Ifj. gróf Festetics Tasziló : Lady Like. IT. Egyesültnemzetidij, circa 500 arany. Futhat magyarhoni (azaz Magyarországon ellett és nevelt) minden mén és kancza. Távolság 1600 méter; Teher: 53 kilogr. kanczára 1 kilogr. ke­vesebb. A tét- és bánatösszeg fele az első, fele a má­sodik lóé. 1 éves korában lehet nevezni. Tét 40, bá­nat 20 ar.; Kisbánat 10 arany, 40 nevezés 1. Kégl György ur — 2 Hg Czetwertynski: Hírnök. 3. Ugyanaz: Miczi. 4. Zichy Nándor grófné First: Trial 5. Nádasdy Ferencz gróf: Castaway. 6. Ugyanaz: Farewell. 7. Ugyanaz : Katinka. 8. Sztáray János gróf: Bíbor. 9. Br. Springer Gusztáv: Clairette. 10. Ugyanaz: Bayard 11. Gr. Festetics Tasziló ifj.: Eber­hard 12. Ugyanaz: Lady Like. 13. Gr. Forgách László : Armadale. 14. Gr. Batthyány István : Pee­ler. 15. Ugyanaz: Betty Martin. 16. Hg. Liechten­stein János: Prince Frederick 17. Ugyanaz: — 18. Ugyanaz név. Gr. Széchenyi Kál.: Exhibitor. 19. Ugyanaz : La Diva. 20. Gr. Keglevich István n. gr. Apponyi Antal: Ossían. 21.Ugyanaz: Brunhilde. 22. Gyürky Béla ur. — 23. Gr. Henckel Hugo id. : Resolute. 24. Ugyanaz : Lady Lyon. 25. Gr. Feste­tics Pál : Kisbér. 26. Ugyanaz : Nagybér. 27. Bal« tazzi Aristid ur. — 28. Ugyanaz. — 29. Ugyanaz : Herr Rittmeister. 30. Ugyanaz: Blair Castle. 31. Ugyanaz: Neu Wien. 32. Captain Blue: Strabantzer. 33. Ugyanaz: Lionne.III. Asszonyságok dija: annyi arany, a mennyi az aláirt 355 ar. összegből éven- kint begyül. Ez a tét és a bánatösszeggel az első lóé, le­számítva 50 ar. mely a másodiké. Futhat minden ló. Táv. circa 2400 méter. Tét 10 arany, »fuss vagy fizess.« Urlovarok a szokott színekben. 1. Gr. Kinsky Zdenko : Hohenau. 2. Gr. Tarnowsky János: Przed- swit. 3. Br. Mathényi Izidor : Boomerang. 4. Br. Wesselényi Béla : Prince Paris. 5. Gyürky Béla ur : Zsibó. 6. Inkey István ur : Pádi. 7. Captain Clue : Schwindler. 8. Gr. Esterházy Miklós : Peter Simp­le. IV. Mezei gazdák versenye. Futhat­nak mezei gazdák saját félvér lovai. — Telivérek kizáratnak. Az első 100, a második 50, a harmadik. 25 frtot nyer. Bejelentés a futás előttig egy órával. V. Kis akadályverseny, 800 frt e. d. Handicap. Futhat minden ló. Táv. k. b. 4000 méter. Tét 80 frt, bánat 50, május 1-ig jelentve 20 frt. A második ló a tét és bánatok felét nyeri. 1. Gr. Lam- berg Henrik: Star of the East. 2. Schawel Jab. ur : Leinster Lily. 3. Gr. Eszterházy Antal: Conutry Girl. 4. Gr. Eszterházy Imre : Goldmamsell. 5. Gr. Kinszky Rud. ifj.: Frolic. 6 Ifj. gr. Festetics Ta- 8zilo : Wienerin. 7. Ugyanaz : Brigand. 8. Gr. Esz­terházy Miklós: Vértes. H e 1 y á r a k : Jelvények a gjepre (Plaques) mind a három napra 15 írtért, úgy­szintén földszinti páholyok 45 írtjával csak a lovar- egvleti titkárnál (nemzeti Casino II. em.) válthatók. A „Hon“ magántávsürgönyei. BéCS, május 6. A »Wiener Ztg.< egy Andrássy grófhoz s a két miniszterelnökhöz intézett legfelsőbb kéziratot közöl, mely a delegatióknak május 15-ére Budapestre leen­dő összehívását elrendeli. Zágráb, május 5. (Ered. sürg.) Ide azt sürgönyzik, hogy a mai Györgynap alkal­mából (ó-naptár szerint) Boszniában a harcz az egész csatavonalon megkezdetett. Egy Dubiczába vinni szándékolt élelmiszer-vonat a fölkelők zsákmányává lett. A szállítmányt kisérő 30 török lekaszaboltatott. Zágráb, május 5. Az »Agramer Zeitung« koholtnak mondja a »Deutsche Zeitung« azon hírét, hogy a drávai hid Zákánynál Összedőlt volna. Madrid, máj. 5. (A cortes ülése.) Ortiz egykori miniszter, a lelkiismeret szabadsága mellett szónokolt, s azt kérdé az ultramontánoktól, hogy a Spanyolor­szágban jelenleg fönálló 39 protestáns templomot be akarják-e záratni s minden protestánst ki akar­nak-e űzni az országból. — Alvarez erre igen­nel felelt (sensatio). — Az igazságügyi minisz­ter megkérdeztetvén kijelenté, hogy a dissidensek ugyanazon polgári jogokban részesitendők, mint a róm. katholicusok. Páris, május 5. A belügyminiszter elhatároz­ta mindazon maireknek elbocsátlatását, kik nem a községi tanácsokból vétettek; a prefet-khez egy igen szabadelvű körlevelet intézett a lapok utczai áruita­tására vonatkozólag. Egy tűzvész Charlevilleben a collegiumot és a könyvtár elpusztította. Berlin, május 5. (A tőzsdéről.) Hangulat szi­lárd. Üzlet kevés, kezdet gyenge; végül fedezeti vé­telekre a nemzetközi papírok meglehetősen tartják masukat. Német vasutak és külföldi tőkék többnyire magasabbak. Vételkedv mellett a bankok és iparér­tékek nem igen változtak. Prioritások keresettek. — Pénz 2 2/3 °/o, Bécs, máj. 5. (Zárlat.) Hitelrészvény 138.'/j. Galicziai 186.3/«. Allamvasut 264.—. Rente 65 90. 1860-as 110.—. 1864-es'131.1/2. Ezüst 103.—. Lon­don 120.—. Unió-Iánk 56.‘Á Atalánot épitő-bank S.—. Magyar földhitel —.—. Angol-osztrák 61.90. Lombard 87.—. Tramvay 116.—. Hitelsorsjegy 155.—. Napoleond’or 9.56—. Arany 5.70—, Frank- fűit 58. *|*. Porosz pénzutalvány 59.10. Török sors- jegy 16. ^2. Angol épitő-bank 18. ’/*. Municipalbank Bécs, máj. 5. (Hivat, zárlat) Magyar föld- teherm. kötvény TG.1^. Salgó-Tarjáu 60.—. Magy. hitel 126.—. Magy. záloglevél 86.—. Erdély------. M agyar keleti vasút 34.1/«. Magyar sorsjegy 75.— Magy. földhitel 48.3/«. Magy. vasúti kölcsön 97.—. Anglo-magyar 46. >/a. Frauco-magy&r b. 34—. Al­föld 104.—. Magyar éjszakkeleti vasút 104.—. Kel, vasúti elsőbbségi kötvény 62 x/4. Tiszai vasút 196.—. Municipal bank 14.*/«. Berlin , máj. 5. (Kezdet.) Galicziai —.—. Lombardck 148.—. Ezüst-jöved. —.—. 1860-as —. —. Bécs —.—. Romániai 21.25 Allamvasut 447.—. Papirjovedék —.—. Hitelsorsjegy —.—. 1864-es —.—. Hitelrészvény 230.50. Magy. sorsjegy —.—. Berlin, májú 5. (Zárlat) Galicziai 79.50. Lombard 148—. Ezüst jöved. 58.90. 1860-as 99.75. Bécs 168.10. Romániai 2125. Allamvasut 447.— . Papirjovedék 55.40. Hitelsorsjegy 304,—. 1864-es 261.50. Hiteirészv. 233.—. Magy. sorsjegy 145.25. Frankfart, május 5. (Kezdet.; Váitóárf. Bécsre —.—. Osztrák bankrészvény —.—. 1860-ra 99—. Éyjáruléki papír —.—. Lombardok 73.1/». Magyar sorsjegy —.—. Osztrák hiteirészv. 115.3/,. Osztrák állatnvasp.- részvény 223.—. 1864-es —.—. Évjáruléki ezüst 58.5/, Galicziai—.—. Győr gráczi Frankfurt, május 5. (Zárlat.) Váitóárf. Bécsre 169.—. Osztr. bank-részv. 731.—, 1860-as 99.3/s. Évjáruléki papír 55.—. Lombard 74.—. Mag ar sorsjegy —. Osztr. hiteirészv 116.—. Osztrák államvasp. részvény 223.1/4. 1864-es 260.— . Évjárulék ezüst 58.5/a. Galicziai 158.3/4. Győr- gráczi —.—. Páris, máj. 5. (Zárlat.) 3 •/. évjárulék 67.85. Olasz évjárulék 72.10. Mobilier hitelr. 172.—. Tö­rök sorsjegy 38.75. 5•/, évjárulék 105.45. Osztrák államvasut 558.—. Lombard 188.—. Osztr. földhitel­részvény —.—. Páris, május 5. Liszt 61.—, 61.50, 62.55. Répaolaj —.—, —.—, —.—, —.—. Lenolaj —. —■—i —, —•—• Szesz —v—,—.—, —.—. Czukor finomított —.—. Berlin, máj. 5. Búza 203.—,210.—. Rozs 152—, 150—, 148.—, 151.—. Zab 163.—. Olaj 63 30, 63 10, 63.60. Szesz 46.—, 46.70, 47.10. 49.20. Stettin, május 5. Búza 205.50, 207.—. Rozs 142.80. 142 50, Olaj 63.50, 63.50. Szesz 45 —,45.40, 47.90 Köln, máj, 5. Búza 20.40, 20.80. Rozs 15.10. 15.10. Olaj 33.80, 33.50, 33 30. Boroszló, máj. 5. Búza 19.10. Rozs 16.60 Zab 19.60. Repczeolaj 65.—, 64.—. Szesz 43.—, 44.70, 44.60. Hamburg, május 5. Búza 205—, 207.—. rozs.145.—, 147.—. Olaj Gl1^, 61.1/*, szesz 34.— 34'/;, 37*/.. Antwerpen, május 5. A petroleum Üzlete. 27 V 2 frank. New-York, máj. 5. Liszt 5.10. KÖZGAZDASÁGI ROVAT. — Az őrsz. m. gazdasági egyesü­let választmányának máj. 4-én tartott ülésén előfor­dultak közül kiemeljük a következőket : Mőrocz tit- lér, Horváth Mihály püspököt, mint uj belépett ta­got jelenti be. — Bemutattatott Kránicz Ferencz pénztárnok számadása, mely egy választmányi tag által megvizsgáltatván, kimondatott, hogy a pénzek megvizsgálása, a hibák kijavítása csak a pénztárnok hazajövetelével lesz eszközölhető. Gr. Cziráky János az illetékek befizetésével hátralékban levő tagokra ■ nézve megjegyzi, hogy ezek szigorúan szólittassanak - fel kötelezettségeik teljesítésére, a 2 évi hátralékosak : pedig az ügyész által hivassanak fel a befizetésre. — . Hajós József indítványozza a 2 év ótai hátralékosak . elleni kereset megindítását, mi el is fogadtatott. A számadásból kitűnt, hogy a »Köztelken« (a főváros legegészségesebb helyén) két nagy utczai lakás már 2 év óta kiadatlan áll, ennélfogva az elnök felhatal- maztatik olcsóbb áron is kiadni azokat. Következett az 1876. évi előirányzatnak felolvasása. Az ez évben remélhető bevétel 30.387 frt, a kiadás pedig 34.111 frt. A kiadásnak 4276 forintnyi többlete onnét szár­mazik, hogy az 1875-i adóhátralék ez évben fizettetett ki. A választmány azon nézetben van, hogy egyes ki­adási tételek a deficzit folytán leszállittassanak. Ja­vaslatba hozatott első sorban a 14,000 forintos hát­ralékok szigorú behajtása, mi el is fogadtatott, to­vábbá az egyesületi közlemények beszüntetése, mi azonban nem fogadtatott el, mert azáltal a vidéki tagok értesítés nélkül maradnának. Végre minthogy legújabb törvényeink alapján a nagy adók az egye­sületet, mint tudományos testületet nem illetik, azok­nak leírását fogják a m. kormánynál és városnál kérvényezni. Az állatbiztosítás meghonosítá­sát az egyesület előmozdítani óhajtván, az ügy tanul­mányozásával Galgóczi Károly igazgató választmá­nyi tagot bízta meg, ki is jelentését benyújtotta, mely az illető szakosztályhoz véleményadás végett áttéte­tett. Emich Gusztáv, Kodolányi Antal, Máday Izidor és Tormay Béla gazdasági szakmunkák ki­adására vállalatot szándékoznak meg­indítani a természettudományi könyvkiadó vállalat mintájára. Tüzetes emlékiratukban indokolják e vál­lalat szükséges voltát. Előadják a vállalat tervezetét s kérik az egyesületet, hogy azt pártolja, s hogy az az egyesület pártfogása alatt indulhasson meg. Ko- rizmics a vállalatot melegen ajánlja a választmány figyelmébe. Gönczy Pál, Lónyay Gábor pártoló fel­szólalása után a választmány a könyvkiadó vállalat pártfogását egyhangúlag magáévá teszi. — Barcza György panaszt emel a vámnál levő pénzügyőrök el­len, hogy a bárány és birka között nem tudnak különb­séget tenni és igy a falusi embert egészen ártatlanul megbírságolják. Kéri az egyesületet, hogy az ügyet venné pártfogásába. A választmány e tárgyat az ál­lattenyésztési szakosztályhoz tette át. — Heti jelentés az iparállá­sáról. Jóllehet a szép időjárás fölötte kedvező az építkezésre, mindazáltal a múlt évhez képest az idén itt hevesebb munkaerő igényeltetik; átalában az építkezési kedv nagyon lelohadt. Hogy itt a pan­gás milyen nagy, kitűnik abból is, hogy a pesti építő társaság maga is oly kedvezőtlen helyzetben van, miszerint ellene ismételve pert jelentettek be a tőzs- debiróság előtt. A Magyarországon egyedül létező nagyszerűen berendezett waggongyár kénytelen lesz jól kitanult munkásainak nagyrészét elbocsátani, mert sem a kormány, sem az egyes vasutak kocsikat nem rendelnek meg nála, a kedvezőtlen pénzviszo­nyok miatt. Házjavitással foglalkozó kőművesek és bádogosok elég munkával vannak ellátva. A budai és pesti rakpart építésénél csak a jövő hóban kez­dődnek nagyobb munkálatok, midőn a rakpartokat föl fogják tölteni. Férfi- és nőszabók, úgy a czipészek is elegendő megrendelést kapnak; az esernyőcsiná- lók több leányt állítottak be üzletükbe, úgyszintén a keztyüsök is. — A fizetések — a most kezdődött év- negyedes házbérfizetések miatt — igen nagy bajjal s csak lassan eszközöltetnek. Kovácsok-, lakatosok- és asztalosoknál üzletpangás tapasztalható. A mé- térmérték mindenféle készletei nagy készletekben ál­líttattak elő a piaczra, úgy hogy e téren a verseny igen nagy. — A zsilvögyi üzlet. A franco-osztrák bank, franco-m agyar bank és az Erlanger-ház között egyrészről s másrészről a magyar kormány között évekkel ezelőtt létesitett zsilvölgyi üzlet annak ide­jében azon czélzattal jött létre, hogy egy részvény tár- sulat alakittassék vas- és kőszénbányamüvelésre. Megalakult a syndicatus is a részvények kibocsátásá­ra, mely alkalommal a tagok mindenike|arra kötelezte volt magát, hogy a ráeső részét a syndikatusi költsé­geknek fedezni fogja. Az országgyűlés a zsilvölgyi üzletet nem fogadván el, a syndicatus feloszlott. Azonban a syndicatusnak állítólag mégis voltak költségei, melyeket a tagok aránylagosan tartoztak volna viselni. A tagok egyike az előzetes befizetést nem készpénzzel teljesítvén, rajta utólagosan akar­ták volna megvenni a költségeknek ráeső részét. Ér­dekes perre került a dolog, mely a »Themis«-ben le van Írva, s a dolognak az lett a vége, hogy miután a syndikatus nem tett nyilvános számadást, a követelés nem is lett elismerve jogérvényesnek. — Válságapárisi »CreditFoncierí­nál. A párisi pénzpiaczon egy nevevezetes esemény adta elő magát, mely a tőzsde régóta kedvező han­gulatát nagyon megzavarta. — A franczia pénzpiacz rendszerint független a tőzsdeárfolyam hullámzásától, mert a bankpapírok nagyobbára a nagy tőkepénzesek kezében vannak, kik azokkal nem üzérkednek, ha­nem azért tartják meg e papirokat, hogy az illető bankok vezetésére befolyást gyakorolhassanak. Tehát valami rendkivüli dolognak kell történni a bankok körében, hogy ezek a pénzpiaczot forrongásba hozzák. És most valóban Francziaország egyik leghatalma­sabb pénzügyi csoportja, a »Credit Eoncier de Fran­ce« valamint ennek fiókintézetei a »Credit Agricole« és a »Société Algerienne« jött zavarba. Már régóta nyílt titok volt, hogy nevezett három intézet erejükön felül török és egvptomi vállalatokba bocsátkoztak. Addig azonban, migkilátásvoltrá,hogye pénzintézetek a khedivével valamiképen rendbehozzák ügyeiket senki nem tekintette komolyan veszélyeztettnek az intézetek érdekét. Mióta azonban a tárgyalások a khedivével eredménytelenek lettek s közhírré lön, hogy az egypto- mi kormány elhalasztja vagy fölfüggeszti a szelvények beváltását s a mióta ezen intézetek közgyűlésén tett je­lentésből köztudomásra jutott, hogy mily óriási össze­gekkel vannak a keleten érdekelve, átalánosnyughatat- lanság támadt, mely egyelőre nevezett intézetek papi­jainak nagy deroutjában nyert kifejezést; azonban könnyen más tekintetben is végzetes következménye­ket vonhat maga után. A párisi tőzsdelap szerint a »Credit Fonder« alapítása óta 1400 millió frank ér­tékű zálogleveleket adatott ki. Befizetett tőkéje 45 millió frankot tesz s tartaléktőkéje mintegy 23 mil­lió frankot. Alapszabályszerüleg az intézetnek csak jelzálogkölcsönökben kellene pénzt adni; azonban a lombardüzletet is tényleg működése körébe vonván, tárczájában most 140 millió frank értékű egypto- mi értékpapírok vannak. A »Credit Agricole« 16 millió frank alaptőkével lett a »Credit Fonder« által alapítva, a czélból, hogy azon üzleteket művelje, melyeket az anyaintézet nem művelhet. Ezen intézet négyféle egyptomi üzletekben van érdekelve, vannak követelései a kincstár és a Daiva ellen külön és együttesen és ezenfelül részes mindenféle egyptomi syndic tusi vállalatokban. A »Credit Agricole« köz­gyűlésen az egyptomi követelések nagysága felül nem teszek jelentést, hanem ezt akkorra halaszták, mi­dőn az intézet fennállása idő előtti publicatió által többé nem lesz veszélyeztetve. A»Societé generale Algerienne« 25 millió alaptőkével alakult s tárczájá­ban 12 millió egyptomi kötvények vannak. A zavar főokául Soubeyrant tekintik,ki a »CreditFoncier«-nak alelnöke volt és egyike Páris legvakmeröbb specu- lansainak s ki személyesen is igen nagy összegekkel érdekelve van Egyptomban hir szerint állásáról már vissza is lépett s a N.Fr.Pr. szerint aligha nem első áldozata lesz az általa felidézett válságos helyzetnek. Ezen intézetek sorsa már csak azért is érdekkel bír­hat előttünk, mert azon nagy franczia pénzügyi cso­port, mely a magyar déli vasút hálózat összevásár­lását másfél évvel ez előtt tervbe vette, s mely annak idejében bárminemű nagyobb magyar pénzügyi mű­veletre (államadósságok convertálása, magyar bank felállítása stb.) kész volt vállalkozni, ha jól vagyunk értesítve, éppen a nevezett három pénzintézet veze­tése alatt állott. Nem sikerült akkor a tervezett ma­gyar vállalkozás; a consortium hónapokig várt, mig az ügyet elunva, Egyptomha vitte felesleges pénzeit, és ott ugylátszik, sokkal rosszabbul járt, mintha Ma­gyarországon helyezte volna el tökeit. — A német-osztrá k-m agyar vas­utak szövetségi értekezlete ma délben tartatott meg a »Hungária« szállodában, és következő katározatok hozattak: 1. Az osztrák ál­lamvasut-társaság által indítványozott Oderberg- Preoau és olmütz-b.-trübaui vonalon a menetrend másképeni beosztása az értekezlet által elfogadta­tott. 2. Az osztrák államvasuttársaság april 12-ki határozatával a gabnaszállitási dijat mérsékelte ; ez elvileg elfogadtatott, a többi módozat szerint pedig a további tárgyalás fenntartatik, mert ezeknek elfo­gadása a német birodalmi kormánytól is függ. 3. Az észak-német-magyar és német osztrák-magyar szövet­séggel való egyesülés elvileg elfogadtatott, de annak mikénti eldöntését a jövő Bécsben tartandó ülésen fogják kimondani. 4. A morva-sléziai vasútnak a felső-sléziai Brieg-Ziegenhals 3 a Ferdinánd-császár nyugati vasútnak szövetségi forgalmába való felvé­tele a troppau-schönbrunni vonalnak az értekezlet által elvettetett, 5. Határoztatott, hogy az egyes szö­vetségi értekezletekben felvett jegyzőkönyvek egy­mással kicseréltessenek. 6. A Bécsből Londonba szállítandó nyomtató papirosnak árszabályozása iránt határozat nem hozatott. 7. A gyapjú és hulla­dékainak árszabályozása iránt határoztatott, hogy az eddigi fenállott árszabályozás tartatik fenn. 9. A bodenbach-brünn-lundenburgi vonalnak a szállításra nézve Florisdorfig való fölvétele — elfogadtatott. A 8., 10. és 11 pont elfogadtatott. A jövő értekezlet augusztus hóban Drezdában fog megtartatni. — A pestvárosi statisztikai hivatal forgalmi kimutatása 1876. évi april 23-tól 1876. évi april 29-ig kilogrammokban Érkezett Elszállit­tatott Összes vasúti s hajóforgalom 312077 118453 Ebből: búza 96938 12116 » rozs 5524 1685 » árpa 3159 610 * zab 3894 2175 » tengeri 8940 401 * repeze 7 1525 Gabnanemüek összesen 118462 18512 Kőszén 49076 108 — Hetivásári jelentős. Az május 5-kén tartott hetivásárra a behajtott szarvasmarha volt 1383 drb; ebből eladattak és pedig 746 darab ökör, párja 180—325 frt, 286 drb tehén, párja 166 — 205 frt, 351 darab fejős tehén, darabja 80—177 frt, 272 darab bárány, párja 5.-----7.—■. Marhahús 10 0 kilogrammja 46—51 írtig. Sertésvásár, e héten felhajtatott 6700 darab ; eladatott 6700 darab sertés, és pedig élő 100 kilogr. 64.-----74.—. Szalonna 100 kil ogr. 36 frt, zsir 100 kilogr. 38 frt. Üzlet- és terményt adóéi tás. Budapest máj. 5. Az értéktőzsdén ma a já- tékpapirokat kezdték vásárolni. Iparvállalati papírok­ban nem volt forgalom. Az előtőzsdén osztrák hitel 137.10— 13.720, magy. hitel 125.25—124, földhitel 47.50—49 vétetett. A déli tőzsdén osztr. hitel 137.10— 137 60, magy. hitel 124,75—125, földhitel élénken 49 25—49.75 vétetett. A déli tőzsdén magy. hitel 125—125.50, magy. földtehermentesitési 76.75, kisorsolási záradékkal 86.25, pesti kereskedelmi bank záloglevél 88.75 p. Értékek váltók mereveb ben keltek. Gabnaüzlet. Gyenge kin . lat és csekély vé­telkedv mellett a forgalom jelentéktelen volt, az árak szilárdan fennmaradtak. Hivatalosan nem lettek kö­tések bejelentve. Határidőre szállítandó búza őszre vál­tozatlan, tavaszra 10—15 krral lejebb ment. Kuko- ricza bágyadt, zab ellenben szilárdult. Szokványbuza sept. oct. hóra 10—10.10, ta­vaszra 10.45 — 10.50 Kuboricza máj. jun. 5.50 — 5.56 zab tavaszra 9.35—9,45. NEMZETI SZÍNHÁZ Szombat, május 6. A Szevillai borbély Vig opera 2 felvonásban Ze­néjét szerzetté Rossini. Gróf Alraaviva Pauli. Bartolo, orvos Kőszeglii- Rosina Donadio Bianca k. a. Bazilio, zenemester Odry. Figaro, borbély Láng. Berta Kvassainé. Őrtiszt Széphegyi. NÉPSZÍNHÁZ. Szomaat, május 6. Tündérlak Magyar­honban. Népszínmű dalokkal 3 felv, Gróf Vámházi Tihanyi. Lajos Eöry. FerenczJj Karikás Laura Rákosi F. Etel Dancz N. Gyuri ; -í Tamássy. Marcsa gj (Soldosné. Meteorologie! jegyzetek. A meteorologiai magy. kir. központi intézet időjá­rási távirati jelentései 1876. évi május 5-ről, reg­geli 7 óra. Észlelési állomás OQ a • o S . g> s i iO w-*» CD 1—4 M ® £ ü a S 7 é 1 Felhőzet iránya erőssége Prága 770.3 4~ 6-1 ENy 1 t. bor. Bécs 768.2-1- 7.7 ENy 1 borult Trencsén 768.1 + 9.4 E 2 r. bor. Beszterczeb. 766.6 +13.0 E 1 t. der. Ungvár 766.2 4-13.2 Ny 2 eső Debreczen 768.3 +13.2 K 3 derült Nagy-Szeben 765.7 +13.0 K 1 > Orsóvá — — — — — Szeged 766.0 + 3.2 ENy 2 t. der. Budapest 767.9-13.7 — — derült Soprony 768 1 b 8.7 ENy 2 t. der. M.-Ovár 7680-10.2 ÉNy 1 Csáktornya 767.9 b 9.0 DNy 1 > Zágráb 767.9- 8.4 ?__ — derült Bregenz 768.5 b 41 — borult Fiume 766.4 +5.4 ENy 3 r. fhs. Póla 764.4-15.8 K 2 > Durazzo — — — — —— A megelőző 24 óra alatti tünemények. A lég­nyomás többnyire kevéssel emelkedett, Csáktornyán 3.5 m.m.-rel. A hőmérsék részben kevéssel sülyedett, Bregenzben 2.0 fokkal, részint emelkedett, Ungvártt 4.7 fokkal. Eső : Beszterbányt 5, Budapest 1, Sop­ron 2, Bregenzben 10 m. m. — Ozonmérő Buda­pesten : nappal 6, éjjel 6. — A tenger Fiume és Póla mellett fodros. A vízállás május hóban. *5 v> 2. 8* S Hol? O Időjá­rás fölött alatt m é t e r | méter 5 Budapesten 4 06 száraz > Pozsonyban 3 20 — — > > M.-Szigeten 1 12 — — > > Szathmáron 0 90 —~ — » Tokajban 3 01 — ~ > > Szolnokon 5 00 — — » > Szegeden 6 37 — — > 4 Aradon — — 0 18 > > N.-Becskereken 1 13 — > Bezdán (Fer.cg. — — > > Verbászon f _ CW­> > Barcson — > 5 Eszéken 2 98 —— mmm > > Sziszeken — — — > 4 Mitroviczon 4 11­> » Zimonyban 6 24-­— > > |0-Orsován 4 84 — — > Felelős szerkesztő: Jókai Mór. WYIXT-TEII. Horváth-liáz Balaton-Fiireden. Legszebb fekvés a fürdőhelyben, — pompás kilátás a Balaton-tóra és a sétányokra, — egyes szobák és egész kisebb és nagyobb lakások, kényelmes berendezés, olcsó árak. — Megrendeléseket átvesz a gyakorló fürdőorvos dr. Mangold Henrik Balaton-Füred. 1—1 454 A budapesti áru- és értéktőzsde hivatalos árjegyzetei május 5 á * i é & # s # 5. r í í é k ^ * y ! ! 3ÍVS If :?J írfcé'Srjsgfs ■-.'dVft tart» _ _ __ _ SOO j?podium és ssontlisBl. 140 ~ 150 ­45 — 47 — SCO Szeeegyá? !. magy»/ . 90 ­95 — 103 ­105 100 Kösz. éc téglagy.Úíraeeby) 45 48 — 630 ­635 ­105 Alagút................................. 49 — 51 — 160 ­155 — 500 Tégla gyár 3st*Endroi — — — 39 — 40 ­Tégla gyár Budapest! — .6 _ 100 Tégla és mésség. újlaki . 35 ­S7 ­— — 500 Téilegyá? Kíbinye! . . S9 ­40 — — — — — Záloglevelek. Sí*gy. róidhltíiJat. Cy,‘0 85»/, 86'/. — — — — i arany vagy „ Jaleálogbank BVsc/o Nyug. mb. jzb. 8pr. 6°/ 95 75 96 — —------­79 tO 80 — —-- — — — mij — — Síagy. ált. fali. rvi. 6% — — — — ­— — —• — F&stvárce! takar. n£r 87 75 88 - I 72 — 73 — Pesti kerenk. bank. 88 76 88’/.' 2080 2090 Szebeni földh. int. ;%<•/ — 99 — 99 25 Kicbirí. fülű. Inf. ft­89 50 90 -á 43 — 44 ­Elsőbbségek. — — 300 ijíiaSik. iss?- . . 5 • —- — — — — — » » » S* S • 6* 1. vaap. 5°. — — mm — — SCO — — —■ — — — _ »00 í. Érd. vagp. S"/,, és >1 lo< — — — — — Vágvölgyi vaap. —-­— — —­— Pesí-budai lánosh. 6 84 — 84 50 205 210 ­ICO Borsod Miák. malom . 186 ­— — — — ­5 Bnda-posti m+cm 6 — — __... 30 ­SÍ — 2 Pannónia gőzms>lon: 0 • — 12? — 123 — 0 K5si. (i íéglst. kot. 6 1 50 ­51 ­292 I»« 294 790 Pénznemek. ;6G 168 Oaészári árun*- • . . 5 68­5.70— 745 ­750 Osatr.-msfy. t íVtoí sras 9.58 — 9.60-­— — ­«9 frankóé arany . . 9.58 — 9 60— 585 ­590 Oazír. és magyar ceöti 103 75 104 25 — — Német b.jegyek 100 márk. 59 10 59 2j 310 - >23 ­815 — 125 — Váltók. 245 ­246 ­4 Aagab. 100 déíii. ft utáfc-----u. — m m. 455 — 465 _ 4 Berlini 100 márk után 58 50 58 70 — — — — 4 ffrankf. a M. 100 dn, fi at, 58 50 58 70 115 ­120 4 Hamb. 100 dn. fc. Mark a*£ 58 50 68 70 199 _ 200 ­5 London 100 fnt Sterling u* 120 — 120 25 — —• 4 Milano 100 Lir. ncvuoitab — — — — (Franc) után . . . 47 30 47 50 — — •— — 4 Peri* 100 franc «stáv — — ■— — — 4 Berlin 100 márkért . — _ --­« 00 _ — — 100 — 102 ­60 61 — rí*t. ;3 ­86 — 76 78 A ftűí &*/» Irfcűfc . — —­200 Hotel rózav-tár*. . 200 —--- --­75 — 78 — 300 Securitas .... 300 100 120 800 200 100 100 800 100 200 200 200 100 200 201 200 200 200 200 100 80 100 100 200 100 160 89 80 100 100 100 60 Allamadóss&g. Magyar vasúti kölosön s gömörl államvasut! B sál ogle vél 6% . iá, kel. vasút II. kib. a sorsjegykölcsön i8Yi ki magy- áJlwakS!* Í8?3-kl , „ í873-k!m. hír. kincsé á. ISTA-ki * „ „ FJ5»d(eb«>*:n. kötv. magy. 6 » :'W7. „ t temeni . t t 1887. zár. . g horv.ck'BB . n Mdfiljrl . & agy. Joli. uíb. v£lts.s5tv. S’sSliédézflmsi .Alt», k&ív. Oe«t-;Sr iü.-siíís. p*p. 5% _ . oiüstkam. jío. Jul. ifi/, , „ , szajkóm. gpy.olrt.6% Sfijsr«. íaeo-bél t 600 frt , 1380-ból 4 100 fit , 1384-ból í 100 frt , 1884-551 á t( frt f«e**4r. Mloa.lSn tSHV Részvények. Sódat tips.: Alles, flwbM. a ■ I. magyar . ­„ , Haza . . . a g Pannont» . . . » S’“*' - • , , Hunnia . . . „ $ Uaío . « „ 0 Tíse# . . . t Post-Berea! 9 Peatí közúti . . 8 Budai köenSi . . a Ujpeet-Rák.lóvaeu; s AlfÖld-Pinmei , . * északkeleti * fcS&gvor keleti . , I. Bréélyl . . . , Déli .......................... B Bidsi hegyyáíya . BkokoPüÁlt.m.mun.hltoíS t Angol-magyar . . a Által. magy. bitóik, a Frankó-magyar . a M. ált. földh. r.tápií. a Magy: jelz. hitalb. m Kiab. földhitelül. , Ny. j. hit. Sopron a Takar .óahit.-egyiet s Ny2ri. kér. h. let. „ iparbank . Budapesti népbank 97 — 69 72 50 98 7C 75 76 — 75 — 74 5 i 74 50 73 25 65 75 70 70 — 110 50 117 - 130 50 ISO 50 85 50 1015 — 60 — 298 - 47 — 63 ­184 50 30 ­103 — 36 50 5i 14 50 45 60 125 — 33 49 75 44 15 50 23 ­91 50 70 — 73 — 100 - 77 25 76 50 76 75 — 75 50 7350 66 — 70 2< 70 20 111 50 118 - 131 50 131 50 86 50 12 . 1020 ­64 - 802 48 . 65 ‘ 185 . 40 104 — 37 — 52 14 75 46 ­125 50 35 - 50 — 46 ­16 24 — 10 m soo too lór­it Si 10­léi i-i :o 140 60 »<*• iOX­1 «» 100 140 30 ¥ 50b 600 90?; 130 töC m sec 60«; 1 :C0 $0 «00 300 200 3ŰC 500 «00 500 300 too fi 60 700 too ICO 10C 200 200 200 . Bada-Óbcdai nb , Iparbank . . u Budai k~r bauk c Pesti kér. bank , Pocii Iperbank . , feet-bndaf ké*. taűvcsba&k a ölr. t.o. m. h.int. • Baranyai t.ésh.b. a Debr, kér. bank 9 Z. Erdélyi bank a Blharm. kér.- ip és torm. h.banV „ ÜEorb id.bnyugt« Vas^alai ab. Részjegy . ab. péntl.: Fólof«hiel . o Gödöllői . . . , Ország as közp Jan.-Juli 6% , , Pesti I. Laza! . 0 Pest-Budai föv., 8 Pesti külvárosi . , Pakrac-Daruvá Kutinji kor. tp 0 Scant-K';dr sí . 1 ífrdéiyi . . . a Újpesti . . . a ált. budai poig.. , Özed Up egy «Srí’teuk Aradi gőz . a Qonoordle . . r, Bor80d-M!->k. . 4 Erzsébet. c Lulsa . . . , Temesvári gfla­ji Moln. éa sütők a flengcnnaloi* . v Victoria . . . a I. Bada-peiíii a Budai gyárt.-» ep n Pannónia . . Üpirotárs-Jat: Fosti . Ä Pesti Oo.Uge fíerfőeőde I. magyar . Sertéebliűelő .... £öny„Athenaeum* a Pesti .... „ „Franki.-Tár».'’ Ganz és társa féle vcsöns. Gachwindt-féle.... Gyógyintézet I. magy Kerssk.-teat. épül«:» . bátrai bányarész . . Poaaoayi papírgyár . . Rima-Murányi bányatirs Gyapjú mosó és biz. I. v&. gtalgó-Teijánt kőszén. „ vasöntöde gahiiok-ÍSls vasön; őde Soda és vegyáru gyár . Sosi-uti k.fösayss . . . Termény. Minős. bectol. Ár 100 kilogr. Minős. bectol. Ar 100 kilogr. Termény. Minőség hectoli- terben Ár 100 kilogrammként. Busa bánsági öreg tlszavidékiv pest-vidék.,, fehérmegye. bácskai 72.8 10 25 10 35 73.7 10 45 10 65 Rozs .................................... 8 reg 70—71—78 — 7 80---------8 05 7 4.6 10 75-10 95 75.5 11 2»- 11 50 76.4 1160 1170 77.3 11 85 12 05 Árpa takarmánynak s 60—68 — 6 30 ■ ■1 -6 ~/4 68.3 12 15-12 25 79.2 _____-______ 72.8 10 60- IC 70 73.7 10 90-11 10 , malátának 62—63.7 — 6 90---------8 — 7 4.6 11 20-1140 75.5 11 60 11 85 76.4 11 90-12 10 77.3 12 15—12 30 Zab .......................... 36.4—40.1 —- 9 46---------9 64 7 8.3 12 40 -12 50 79.2--------- — 72.8 10--------10 10 7 3.7 10 2C-10 30 Tengeri bánáti aj 74.7 .—— —---------— 7 4.6 19 50—10 70 75.5 10 90-11 15 76.4 11 35-11 50 77.3 11 60—11 80 a másnemű 78.8---------5 85---------5 40 7 8.3 11 90—12 — 79.2--------- — 72.8 10 50-10 70 73.7 10 90—11 10 .-----------------­---------— 7 4.6 11 20-1140 75.5 11 60-11 85 76.4 11 90- 12 10 77.3 12 15 -12 30 Repeze káposzta B *---— -­------— 7 8.3 12 40—12 50 79.2 — T. — 72.8 10 50 10 70 73.7 10 90—11 10 bánáti — — — — — 74.6 11 20-11 40 75.5 11 60—11 85 76.4----------------­7 7.3 | Köles . . . B ““ B — 6 —-—6 85

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék