A Honvéd, 1867 (1. évfolyam, 1-22. szám)

1867-08-05 / 1. szám

i I. szám. Fest, august. 5. 1867. 1 * Első évfolyam. CA 'Ati Első magyar katonai hetilap. Előfizetési ár о csonka évre (aug.—decemb.) 2 ft. 50 kr. Az előfizetési pénzek bérmentett levelekben egyenesen Heckenast Gusztáv kiadóhoz (Pest, egyetem-uteza 4. szám) czimzendők. Katonai szaktekintélyek közreműködésével szerkeszti GRÓF BETHLEN OLIVÉR honvéd alezredes. j * 1 f A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőhez ■. ­Pest, Frohner szálloda nádor-uteza 2-dik emelet' ­intézendők. ’ Az olvasóhoz. Haza, király és alkotmány,— ezeket fenntartani és minden megtámadás ellen védeni a katona szent kötelessége! Szabadság, egyenlőség és testvériség, ez azon hármas eszme, mely kibékiti a nemzetiségeket, — alapköve az alkotmánynak, és melynek zászlója alatt első sorban a katona, utána a népek milliói utolsó csepp vérig fogják védeni a hazát, királyt és alkotmányt! A győzelmet pedig biztosítja a hadtudomány, a fegyelem és a lelkesedés! A hadsereg népszerű szervezése kifejleszti a katonánál a lelkesedést, és adja meg azon erős akaratot „győzni vagy halni a csatában.“ A fegyelemnek önként alá veti magát a katona, ha látja, hogy oly honfiak által van vezettetve,kikben tudományi képes­ség párosul hazafiui szellemmel, és oly zászlót lobogtatnak előtte, melynek megőrzéséhez hozzá van kötve a nemzet becsü­lete, és mely az elesetteknek.szolgálhat ugyan takaróul; de azt elveszteni mind addig, mig csak egy védője marad —nem lehet. A tudomány pedig adja a tisztnek cselekvés perezében azon önbizalmat, hogy vitéz öt vakon követő seregeit — győzelemre fogja vezetni. Ezen elvekből kiindulva, lapunk iránya és teendői követ- kezendők: 1) A honvédelem szervezését oly alapon hozni javaslatba, mely népszerű és megfelel a nemzet geniusának; tehát fellelke­sül a katonát, és ezt megelőzőleg megismertetni az olvasót az ausztriai hadsereg szervezetének hiányaival, valamint az idegen hadsergek korszerű szervezetével. Ez alkalommal pedig kinyilatkoztatom, hogy kimondandó és „tényekre alapuló igazságokban senki sértést vagy szándékos izgatást ne keressenmert távol tőlünk azon szándék, szemé­lyeket sérteni vagy mások által sértetni. — Mi elveket táma­dunk meg — elvek ellen küzdünk,és valamint kötelességünknek tartjuk lapunk hasábjait az osztrák hadirendszer megtámadói­nak megnyitni, hasonlóképen szívesen felveszünk minden olyan czikket is, mely azon megrovásokat helyteleneknek vallja és állítását kellőleg indokolja. Az eszmecseréből fejlődik a világosság és a világosság fogja felderíteni az igazságot! 2) A hadi tudományt rendszerezve egybefüggő lánczolatban ismertetni meg, és mivel mi honvédek 18 év óta más pályá­kat követtünk, és kevésnek közölünk volt ideje és alkalma a hadi tudomány fejlődését és előmenetelét figyelemmel kisérni, czélszerünek tartjuk, könnyebb tárgyakkal kezdeni meg elő­adásainkat, és számról számra előre haladva, olvasóinkat a nagyobb tudományi szakba belé vezetni; addig pedig a leghí­resebb bel- és külföldi capacitásoktól becses anyagot gyűjteni. Végül felkérem honvéd bajtársaimat, engem ezen nagy munkámban szellemileg támogatni és jó tanácscsal elősegíteni; journalista honfitársaimtól pedig előre is elnézésért könyörgök azon számtalan hibákért, melyeket irmodoromban, mint e téren még járatlan, netalán elkövetni fognék, és valahányszor meg­támadják irói képességemet, gondolják meg azt, hogy jó az akarat és szent a czél! Bethlen Olivér. A fonnák az ausztriai hadseregben és a magyar ezredeк. i. (В.) A chinai birodalom több századok óta áll fenn; alapja sem a nemzeti szellem, sem az önkény, sem a szabadság, hanem alapja a forma. — A ki e birodalomban a forma ellen vét, az a státus alapja ellen vétkezett. Egy chinai adoma legjobban fel világosit ja mit akarok mondani. Történt ugyanis, hogy valamelyik chinai császár egy igen mély tó partján sétálván, a vízbe esett. Közvetlen környe­zetéből senkinek sem volt elég bátorsága megmentésére utána ugrani, mig végre egy alsóbb rendű mandarin a tóba ugrott s a császárt kihúzta. Miután ö felsége az ijedtségtől magához tért, igy szólt a mandarinhoz: „Kedves hívem, te éltemet mentetted meg, de egyszers­mind személyemet érintvén, a szabályok ellen vétkeztél. Bátor­ságodért jutalmat, vétkedért büntetést érdemelsz. Te meg fogsz halni és felmetszed hasadat, azonban egy pompás emléket ren­delek hösiséged megörökítésére.“ Ez adoma után érthető, miként volt a maroknyi ángol és franczia katonának lehetséges, egy birodalmat pár hetek alatt meghódítani, melynek lakossága több száz millióra terjed. Egy ilyen birodalom hasonló egy remek gépezethez, mely­nek egyes részeit a világ bámulja; de mely azonnal megszűnik működni, mihelyt valami közbe jő; mert hiányzik a szellem, mely az egyes részeket egybe köti, s beléjök életet lehel. Az első balesetnél a gépezet megáll. Az ausztriai hadsereg jelen szervezete a chinai birodalom szerkezetéhez hasonlít. Az ausztriai hadseregnek is alapja a forma. Jaj annak, ki e hadseregben a forma ellen vétkezik, vagy egyéniségét nem alkalmazza egészen az előirt formákhoz. Az elveszett. I. Napoleon az ausztriai hadseregben soha nem vitte volna többre, mint kapitányságra, azonban valószínű, hogy már mint hadnagyot elcsapták volna. — Ezen pedig csudálkozni nem lehet; mert az egész ausztriai birodalom eddigi alakja olyan volt, hogy egy egységes hadsereg nemzetiségi alapon nem volt képzelhető, s nem maradott egyéb hátra, mint az ausztriai hadsereg alapjául a formát választani és ezen alapot a jelen korig megtartani. Azért az ausztriai hadsereg az első hadsereg a világon — békében. A hadi gépezet Ausztriában formák tekintetében legrend­szeresebb, s egy manoeuvre a gyakorló térén valóban gyönyörű látvány.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék