A Honvéd, 1868 (2. évfolyam, 1-51. szám)

1868-01-06 / 1. szám

Második évfolyam. 1. szám. Pest, január 6. I860. Első magyar katonai hetilap. \ Folyvást előfizethetni aug.—decz. teljes számú példányaira 2 ft. 50 kr. ! Г Az előfizetési pénzek bérmentett levelekben v egyenesen Heckenast Gusztáv kiadóhoz (Pest, } egyetem-utcza 4. szám) czimzendők. Katonai szaktekintélyek közreműködésével szerkeszti tilt OK BETHLEN OlilVÉIi honvéd alezredes. 1 f ^ 1 A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőhez Pest, Frohner szálloda nádor-utcza ‘2-dik emelet intézendők. mr ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK-« a „Honvéd“ és „Oktató levelekére: január—júniusra 4 ft. 50 kr., január—deczemb. 9 ft. A ..Honvédéit* külön: Az „Oktató IeveSek4í-re külön: Január—júniusra ............................................................3 ft. Január—júniusra..............................................................2 ft. J anuár—deczemberre..................................................6 ft. Január—deczemberre...................................................4 ft. A „Honvéd44 kiadó-hivatala. gnF' Fölkérjük azon t. ez. múlt évi előfizetőinket, kik lapunkat és az ügyet, melyet képviselünk, ezentúl is becses pártfogásukkal támogatni akarják, szíveskednének még e hét folyama alatt ebbeli szándékukat a kiadó- hivatallal tudatni, hogy a lap rendes szétküldése akadályt ne szenvedjen. A szerkesztőség. Tartalom: Újévi köszöntés. — Háborúra béke idején készülj. — Katonai tudósí­tások Oroszlionból. — Belföldi lapszemle. — Külföldi lapszemle. — Magyarok had­járatai.— Czáfolat. — Tárcza: Szoborsin. Abyssiniai hadjárat. — Honvéd-ügy: A pozsonyi ünnepély. A budapesti honvédegylet jegyzőkönyve. — Honvéd-emlék. — Különfélék. — Érdekes közlemények. — Értesítés a katonai felolvasások végett. Honvéd-posta. Uj évi köszöntés. Nem mondhatjuk mintha valami szép kilátással kezdenük meg az új évet. „Francziaország készen van,“ — így szól a franczia mi­niszter. „Ausztria készül!“ — kiált külföldi lapokban az officiozus levelező. „Oroszország gorombáskodni kezd,“ — mondja a bécsi német. Végre Poroszország panaszkodik, hogy nem birja fékezni a hadsereg „katonai enthusiasmussát.“ Mindenki érzi, hogy egy európai háború előestéjén állunk, melyben Napoleon trónját akarja biztosítani, Porosz- és Orosz­ország pedig a zavarosban akarnak halászni; míg egyedül Ausztria lesz kénytelen e háborúban a „lenni és nem lenni“ czimü monolog felett elmélkedni. Ausztria ugyan „készül“ — mint az oífieiosusak állítják — azaz: nyakra-főre önteti a golyókat és szereli föl a raktárokat; de a fősúlyt újból csak az anyagra fekteti és mellőzi a hadsereg szellemét. Sőt egy ismert hatalmas katonai egyéniség állítólag kijelentette, hogy a birodalmi kormány egész erélylyel fog a nemzeti hadsereg eszméje ellen fellépni.(h. „Külföldi lapszemle.“) Ha ez igaz. akkor kívánunk a birodalmi kormánynak és neve­zetesen John hadügyminiszternek nagyobb bizalmat a népek erejébe és kevesebb bizalmat a hátultöltők hatásába, és kíván­juk, hogy a birodalmi kormány jó előre lássa be, miszerint a porosz közmondás minden országban alkalmazható, t. i. „agyu- tüfegyverhen legjobb a porosz a ki azt hordozza.“ Továbbá tekintetbe vévén az „Augsburger Alig. Zeitung“ és más félhivatalos lapok bécsi leveleit, kívánjuk hogy a biro­dalmi sajtó vezetés a dispositions-fond pénzeit, melyekre a ma­gyar nép is adózik, ne fordítsa arra, hogy a külföldi közvéleményt a magyar nemzet jogai ellen izgassa. Ezen új évi üdvözlet után, melylyel a birodalmi kormányt köszöntettük, fordulunk a magyar kormányhoz azon kívánság­gal: vajha épen annyi erélyt fejtene ki a bécsi közvélemény fel­világosítására, mint a mennyi erélyt elleneink fejtenek ki, hogy azt tévútra vezessék. Vajha a magyar kormány belátná, hogy a bécsi reactio csak addig hatalmas a nemzeti hadsereg kérdésé­ben, míg a lajtántúli közvélemény mellette van, és hogy a biro­dalmi kormány mind addig, míg a lajtántúli közvélemény a honvédek törekvéseit nem érti és féltékeny szemmel nézi, a kát - nai körök nézeteit helyeselni fogja. A magyar kormány erélyes fellépésétől függ, hogy ez iránt a bécsi népnek szándékosan félre vezetett eszméi tisztuljanak. Uj évi köszöntésül tehát a magyar kormánynak azt kíván­juk, hogy védelmezze sikerrel a nemzet megtámadott jogait ; ha pedig nem bírja kivívni egyelőre a nemzet ebbéli kívánalmai­nak teljesülését, legalább segítse elő a nemzet azon törekvését, hogy magát a veszély perezében ellenségei ellen védelmezhesse; e czélra pedig nyújtson kezet a honvédeknek; mert ezek vannak hívatva a magyar nemzet ifjúságát rongy olt zászlójok körül a haza és király védelmére csoportosítani. Mi a nemzeti hadsereg kérdését csak okkor kívánjuk végle gesen megoldva látni, midőn minden félrendszabályok ellen biz­tosítva vagyunk. Iúkább még várunk, s azalatt tanulunk és képezzük a nem­zeti tiszti kart; mert ha meg vannak az elemek és katonai isme­retek, melyek egy nemzeti hadsereg szervezésére szükségesek — a nemzeti hadsereg pár hó alatt talpon állhat. Kívánunk tehát a magyar ifjúságnak egy boldog és dicső­séges új évet; kívánjuk hogy az 1868-beli magyar ifjú legye i hasonló szívben és erélyben az 1848-beli ifjúhoz; kívánjuk hogy használja fel az időt és a jelen átmeneti korszakát és szerezze meg magának azon katonai ismereteket, melyek nélkül sikerdús eredményt az újabb harczászati formák szerint remélleni nem lehet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék