A Honvéd, 1870 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1870-01-06 / 1. szám

Negyedik évfolyam. HOHVEB Első magyar katonai hetilap. I Folyvást megrendelhető a „Honvéd" folyó évi júl.—szept. folyama. Ára 1 frt. 50 kr. A megrendelések Heckenast G. kiadóhoz (Pest, í egyetem-utcza 4. szám) czímzendök. | 1 1 i \ Katoual szaktekintélyek közreműködésével szerkeszti GRÓF BETHLEN OLIVÉR honvéd alezredes. 4 j A lap szellemi részét illető közleméúyek i I a szerkesztöhez 1 1 Pest, István főherczeg, I czímü szállodába ' intézendök. I Tolnay Gábor, magyar kir. honvéd-őrnagy. Selyei és sz.-lászlői Literati Tolnay vagy Tárdy Gábor született 1822-ben maros-széki Folyfalván. Elemi oktatásban Erzsébetvárosban s Nagy-Szebenben részesülés igen korán előbb szebeni, majd a kézdi-vásárhelyi katona-növeldébe adatott, hon­nan a világi tanodába küldetvén, tanulmányait Maros-Vásár­helyen végezte, s a királyi táblán a vizsgát letevén: 1840/1-ki országgyűlésen mint tiszteletbeli követi írnok volt alkalmazva. 1847. végén küfoldi utazásából hazatérvén, az akkor oly nagy haladásnak indult politikai hullámzás közepeit a mérsé­kelt párttal tartott; Tolnayt a mérséklet az élet minden utain jellemezte. 1848-ban öszszel már egy zászlóalj élén találjuk őt, melyet a vajai térről Maros felé vezette, midőn a Kutyfalván táborozó székelységet a császáriak jól szervezett s begyakorlott hadai megtámadván,visszavonulásra kényszeritették. Tolnay, ki Dáto- son feküdt, ezen leverő hir hallattára a Maros kompjához sietett zászlőaljjával, mit a császáriak észrevevén, visszahúzódtak, s ekként helyreállott a közlekedés. Midőn Gedeon Maros-Vásárhelyhez közeledett, épen akkor kapott Tolnay rendeletet a vásárhelyi sereghez való csat­lakozásra, azonban odaérvén, a város végén, már dragonyos előőrsökre talált, miért is kénytelen lön a Bandi tetőre visszavonulni, összehívta a zászlóaljakat, melyek közöl csak 4 század volt lőfegyver­rel felszerelve, s elébök adván a történteket, kérdé: kik akar­ják követni, hogy az ellenségen keresztül vágva magukat, Ko­lozsvárra juthassanak? Hat- százan rögtön vállalkoztak, EzekkelTordánátKolozsvárra érkezett, hol az ország több részeiből egybegyült haderő­höz csatlakozván, azzal együtt onnan kivonult a kitűzött pontokra. Még 1848-ik évi deczem- berben, midőn az annyi oldal­ról szorongattatott erdélyi sereg, Magyarországból segít­séget nyert, Szilágy-Somlyó- ról Bem tábornok vezérlete alatt Erdélyt visszafoglalni indult: Tolnay zászlóalja volt a legelső, mely Deésnél a jé­gen áthatolván, a császáriakat visszavonulásra kényszerité. Midőn Bem a Moldvába menekülő Urbánt üldözőbe vévé, Beszterczen egy este magához hivatá Tolnayt, mondván: hal­lotta-e, hogy Nagy-Enyedet feldúlták, rögtön segítségére fog menni. S Tolnay már más nap este Maros-Vásárhelyen volt, a hova a tábornok harmadnapra személyesen megérkezvén, kinek Tolnay jelenté, hogy zászlóaljjának nagy része családapákból áll, marosszéki székelyek lévén, haza kívánkoznak. Ezt hallván Bem, azoknak hazabocsátását és uj sorozást rendelt, mely87-ik honvéd zászlóalj számot nyert; azonban alig volt még 3 század fölszerelve, Tolnay máris rendeletet kapott Beszterezére Riczkó őrnagy segítségére sietni. Riczkó Szeredfalva előtt elesett, hon­nan Tolnay Szamosujvárig vonult, a hol Tóth Ágoston segítsé­gére jővén, a diadal ismét a magyarok részére hajolt. Midőn már a 87-ik zászlóalj kiegészíttetett, Tolnay Herka- lovics ezredes parancsnoksága alatt Megyesre rendeltetett, Puch ner sergének feltartóztatására, mely ha netalán Bemet Szeben bevételében akadályozni akarná; mi azonban nem történt, s más nap Szebenbe vonult. Puchner a Verestorony szoroson i ,t Oláhországba menekült. Bem Brassónak tartott, hol még osztrál muszka erő tartózkodott. A frekki hidat az ellen elfoglalvi, tartotta. Csikorgó hideg éj V )lt, a honvédek meguntak aló tetején állani , lábuk máj 1 elfagyott. Ekkor Tolnay azt sérdé: „fiuk! ki vállalko­zik i hídon átmenni?“ E kér­dés Italánosviszhangra talált. Az első század rögtön nyom­ban követte, de bármily csen­des n haladtak is, a hidon egy 3 fc atos ágyú dörgése fogadta óké , azonban a honvédek álta­lán« s fegyvertüze előzte az eile it, mely csak Brassóhoz köz 1 Feketehalomnál állott mej és ott fogadta el a csatát, mel föen a sereg balszárnyát Уа у Dániel őrnagy, a közép­por ot pedig Tolnay Gábor vez nyelte. 3 órai véres harcz utá i magyaroké lön a gyöze- leír s az ellen többé el nem fog dá az ütközetet, hanem a r ömösi szorosan kifutott Olá íországba. 5 ekként meg lön tisztítva Ere élyország mind az osztrák­mii da muszkától,most tehát а В .nságnak kellett segélyére síel ii. A.Lugos ellen intézett haj­támadást, mely igen jól rült, Tolnay vezette; har­Tolnay Gábor, magyar királyi honvéd-őrnagy. nal sik<

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék