A Honvéd, 1871 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1871-01-05 / 1. szám

Ötödik évfolyam. 1. szám. Pest, jánuár 5. 1871. ELSŐ MAGYAR KATONAI HETILAP. Előfizetési ár : Egy évre 6 írt. Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt.50. e Előfizethetni a „Honvéd“ kiadóhivatalában Pesten (megyeháztér 9-ilt sz.) hova a felszólamlások is intézendök. SZERKESZTI ÉS KIADJA: EGY HONVÉD-TISZTI TÁRSULAT. r^v ?; A lap Bzellemirészétinet^^^leményelí I a szerkesztőségnél •Jjí'j || ! Pest, Angol fötvülyiié I |í czímü ezállodábaVíf *4 >. r JL I intézendők. 9 Köszönet a m. k. honvédsereg altisztéi- és honvédéinek. A honvédsereg altisztéi és honvédéi oly nagy számmal rendelték meg lapunkat, hogy (egyetlen egy zász- lóaljt kivéve) alig van honvédszázad, melynél lapunk ne volna található. E z áldozatkészség csak nemzeti hadseregnél lehetséges, melyben mindenki igyekszik magát kiképezni, hogy a hazát megvédhesse. Nálunk a hazaszeretete vezérli tetteinket nem pedig a gépies erőszak. Azért egy honvédsereget legyőzni nem lehet. S z e r k. Értesítés. Előfizetőink névsorát külön mellékletben annak idejében közölni fogjuk. Ekkor aztán kiderül, hogy hány altiszt és honvéd járatja filléreiből lapunkat és hány m. k. szabadságolt állományú honvédtiszt. Szerk. A hazafi király és az alkotmány. Bécsben, hol mai napig is az egykor mindenható kato­nai reakczió döntő befolyással bir, egyetlen egy ember van, ki a magyart szereti és bízik benne. — Ez az egyetlen ember pedig — a király. A magyar nemzet egész Európában a legmonarchikusabb, mert létele a „magyar szent korona“ eszméjével össze van forrva. A király és haza fogalmai össze vannak nőve; a magyar szereti a respublikát más nemzetnél, hanem maga nem élbet ez intézményekkel, mert a magyar nemzet politikai uralmá­nak egyik talpköve a „magyar királyság“ eszméje. Azért a király méltán bizliatik a magyar nemzet hűsé­gében, miután azon magyar ember, ki a királyt elárulja, egy­szersmind a hazát árulja el. Azon hűség, melylyel a magyar nemzet az alkotmány iránt viseltetik, elegendő biztosítékát nyújt az iránt, hogy minden fejedelem közt Európában, legszilárdabb alapon nyug­szik a magyar király trónusa. Mig ha ellenben a bécsi katonai reakczió érdekeit vizs­gáljuk, úgy találjuk, hogy a német egység valósulása után, ezen kamarillának magán érdeke, törekvései és czéljai a felséges uralkodó ház érdekeit kompromittálják és mélyen sérelmezik. A reakczió embereiben két ellent-mondó indulat küzd. ük a nép erejétől maguk személyére nézve félnek; a külellenségre nézve a nép erejét megvetik. Ezen két ellentmondó indulatot az összes birodalom véd- erejének szervezésére is átviszik. A hadsereget nemzeti alapon szervezni félnek, arzt hivén, hogy a nép majd visszaél hatalmával; a kül ellen­ségre nézve pedig mindent a közös hadsereg remek gépeze­tétől várnak. Ez veszélyes csalódás. A népek tulcsapongásaitól nincs mit íélni, meri a perezre bekövetkezhető tulrajongás kiforrja magát és mini egy gym­nastikának tekinthető, mely tevékenységre, életre szólítja a népeket. Mit ér a fegyveres nép a külellenséggel szembe, azt látjuk Francziaországban. Ha a bécsi katonai reakczió nem helyezné magán érde­keit a király érdekei fölébe, igy kellene szólnia: „Felség, adjál a magyaroknak egy nemzeti hadsereget, mely a népből kifejtve, háborúban néphadsereggé alakulhas­son át. A fejedelemnek Ausztria-Magyarországban két koro­nája van. Ausztria és Magyarország. Ausztria ingadozik, Magyarország biztos. Támaszkodjál, király, a magyar nemzetre. Ez megvé- delmez s együtt él, együtt hal veled.“ így kellene szólni a bécsi katonri reakeziónak, ha a „loyalitás“ nem csak nyelvén volna, hanem ha azt szi­vében hordozná. Ezzel ellenkezőleg a magyar haza és a ki­rály összeforrt fogalmait fondorkodások által elválasztani igyek­szik, s ha a király nem szeretné ösztönszerüleg a magyart, ki tudja, mit nem követnének el a bécsi urak. Mig nem volt német császár, addig legalább volt értelme az egységes német hadseregnek Ausztriában. Ma azonban egy német alapon szervezett hadse­reg veszélyes. Koczkáztatja Ausztria védelmét a német császár rablási szándéka ellenében. Míg egy nemzeti alapon nyugvó hadsereg biztosítja a birodalom integritását. Ki nem érzi ennek igazságát? Csak az, a ki nem akarja érzeni, vagy a kit szenve­délye elvakit. Azonban a magyar király dicső ösztöne, mely öt a magyar nemzethez huzza, minden nehézséget, minden ár­mányt félre taszitand. Még ez évben a honvédség honvédsereggé fog át­változni. És a honvédsereg minden bel- és külellenség ellen meg­védelmezi a hazát, a királyt és az alkotmányt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék