A Honvéd, 1872 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1872-01-05 / 1. szám

Hatodik évfolyam. 1. szám. Pest, január 5. 1872. f ELSŐ MAGYAR KATONAI HETILAP. Előfizetési ár : I Egy évre 6 frt. Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt.50. Előfizethetni a „Honvéd“ kiadóhivatalában Pesten (megyeháztér 9-ik sz.) 8 hova a felszólamlások is intézendök. '4? I \ í FELELÓS SZERKESZTŐ : HALÁSZ KÁROLY.-----=$ft=----­A lap szellemi részét illető a szerkesztőséghez Pest, Terézváros, gyár utcza 30. szám alá intézendök. HIRDETÉSNEK ára Petit soronkint 10 kr. Előfizetési felhívás Áz év elején. „H О N V E D“ czimü első magyar katonai hetilap hatodik évfolyamára. Az újév beálltával bátorkodunk mindazokat, kiket a ka­tonai napikérdések és viszonyok érdekelnek, előfizetésre fel­hívni, annyival is inkább, miután a ,,Honvéd“ jövőre a bel- j tartalom czélszerübb beosztásával egy nagy íven fog min- j den csütörtökön megjelenni. Gondos figyelemmel fogjuk kisérni a külföldi katonai j szaklapokat és időről időre ezek tartalomjegyzékét, vala­mint egyes jelesebb czikkeit, kivonatilag vagy egész terjedek j mében is felsorolandjuk s értesítést adunk a katonai tudó- í mányos egyletek működéséről. A hazai és külföldi irodalom­ban megjelenő újabb katonai munkákat is ismertendjük és birálandjuk. Az időnkénti kinevezéseket, rendeleteket és személyi j változásokat, valamint a lapok mindazon híreit, melyek a katonai közönséget érdekelhetik, közzéteendjük s a vi­déki eseményeket híven felsorolandjuk. Egy szóval iparkodni fogunk egy jól szerkesztett katonai szaklap minden kellékeinek bírása által a szaklappal szem­ben támasztható követelményeknek megfelelni. Felkérjük tehát a katonai dolgok és a nemzeti haderő fejlesztése iránt érdeklődő mívelt közönséget, a lelkes honvéd tisztikar minden egyes tagját és a derék honvéd altiszteket, hogy pártolásuk által ezen hazafias vállalat létesítését elősegíteni szíveskedjenek. fjglgp* Előfizetési ár: negyedévre 1 frt. 50 kr; félévre 3 frt; egész évre 6 frt. gjggT* A megrendeléseket minél előbb kérjük megtenni, hogy a lap ! szétküldetésében fenakadás ne történjék. Előfizethetni minden postahivatalban posta utalványo­zás utján, és Pesten a kiadóhivatalban (megyeháztér 9. sz.) A múlt évet a dúló háború izgatottságai között kezdők meg, az uj év küszöbét a tartós béke reményével léptük át. Ezen remény megvalósulását várjuk az üj évtől mint honpolgárok, hogy a béke malasztos ölében hazánkban a tudomány, ipar, kereskedelem és ezek által az általános jólét kedvező lendületet nyerjen, mint katonák pedig, hogy a harczkészség bírásához szükséges kellékek megszerzésére időnk legyen. A múlt év, mely egy hősies nagy nemzetre annyi fájdalmat és oly sok csapást hozott, mig egy másik nemzetre a csillogó dicsőség okozta annyi öröm virágát árasztá, hogy ennek sokaságában a kedvesek hunyta feletti fájdalom egészen elmosódott: okot szolgáltatván a bámulat és részvétre egyaránt megmutatta azt, mit kell a jövő évtől reménylenünk, hogy lételünk biztosításának feltételei hatalmunkban legyenek. Láttunk egy nemzetet reményeivel és gondatlanságával a vészbe rohanva elvérzeni, láttuk az emberi hiúságból eredő fitymálását a tekintélyes ellenfélnek, láttuk miként rontotta meg az önzés és haszon­lesés szövetkezve a többi emberi gyarlóságokkal a győzelem alapját, láttuk megszületni a nagyszerű csalódást és azon diadalt, melyet a józan számítás, s egy czélra törekvő összeműködés kivívott. A múlt évből megtanulhattuk, hogy a megpróbáltatás idején semmire másra nem támaszkodhatik egy nemzet, mint saját erejére s hogy a nemzeti egyetértésből folyó egyetemes tevékenységre lehet csak építeni biztos jövendőt s mások támogatására feltételesen szabad csak számítani. Hazánk, daczára annak, hogy az elmúlt évben védképességének fejlesztése érdekében tagadhatlanul igen sok történt és a védképesség fejlesztése körül nagy előhaladás észlelhető, mindamellett még sem áll oly erős lábon, hogy egy nem várt esemény ne lenne képes sarkából kiforgatni s éltető ereinek lüktetésére a legkedvezőtlenebb befolyást gyakorolni. Az uj évben tehát a legnagyobb szorgalommal kell az időt felhasz­nálni minden téren, hogy azon biztosságot megszerezhessük, melyet egyedül a készültség képes nyújtani. A katonai téren a szellemi tevékenységre és a tudás mezején a legszorgosabb munkára soha sem volt a magyarnak nagyobb szüksége mint napjainkban, midőn a le'gnagyobbszerü példákból láthatja, hogy egyedül a szellemi fentőbbségnek az anyagi erők tényezőivel való egyesüléséből merített készség áltál biztosíthatja léteiét., csak igy ébred­het új életre, egyedül igy győzhet és virágozhatik fel. Mit hoz az év számunkra ? Bármit hozzon, is a keblünkbe csepegtetett hazaszeretet és az ön- fentartás hatalmas ösztöne arra késztetnek, hogy munkálkodjunk, miután manapság csak a munka tesz egy szebb jövőre érdemessé. Az év csak jelkép, fogalom, időköz. Az évben mi vagyunk az élet és halál. Az eredmény a bukás, az öröm és fájdalom nagy részben a mi tetteinkben gyökerezik. Tőlünk függ a kedvező szerencse magvát elvetni, rajtunk áll azt ápolni és mivelni; az áldást felülről kell várnunk. Bennünk van az, ami reményeink megvalósulásának zálogát képezi, s ha a meg levő miilhatlan anyagot jól felhasználni s azt a mi még hiány­zik lelkesedettségünkkel megteremteni képesek leszünk, csak akkor várhatjuk, hogy az év jogos reményeinknek meg fog felelni. M az általános szokásnak és egyszersmind szivünk legbensőbb hajlamának hódolva sok szépet, jót és boldogítót kívánunk hazánknak, intézményünknek és szeretett hajtársainknak, annyit amennyit a gond­viselés csak megadhat. Kívánjuk, hogy a magyarok nagy Istene tartsa meg kebleinkben a hazaszeretet szent szikráját, gynjtsa lobogó lángra, melynek fényénél a hir és szerencse újra zászlóinkhoz szegődik; áraszszon el a szép és ne­mes érzületek égi malasztjával, hogy ezek folytán boldog napjai legye-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék