A Munkás, 1926 (17. évfolyam, 7-52. szám)

1926-02-13 / 7. szám

i£ 9ÍW m 5 4 X} Official Organ of the Socialist Labor Party.—Pub« Published Every Saturday. — Subscription price for One Year $2.00.—Single Copies 5c • ^ VOL. XVII. ÉVFOLYAM. NO. 7. SZÁM. Külföldi hírek ANGLIA. — W. C. Bridge- man, angol admirális a Consti-* tutional Club előtt tartott beszé­dében azt mondotta, hogy “egy erős angol navy a legjobb bizto­sítéka a világbékének,” ami alatt azt értette és ki is mondotta, hogy “ha viszálykodás fordul elő a világ nemzetei között, ak­kor a Népliga az angol tengeri haderőt fogja igénybe venni, hogy az rendet teremtsen.” ő, amint a jelentésekből kitűnik, teljesen újjá akarja szervezni a tengeri flottát, újabb, modern hadihajókkal és cirkálókkal erő­sítve azt meg. Valószínű, hogy terve sikerülni fog, tekintet nél­kül a leszerelési konferenciára. FRANCIAORSZÁG. — Cham­berlain és Briand nem régen tar­tott tanácskozása folytán a feb­ruár 15-ére tervezett leszerelési konferenciát márciusra vagy legkésőbb május 15-ére halasz­tották el. Az elhalasztás okául főképpen azt emlegetik, hogy -anciaország még nem volt fel- arra. hogy leszerelésről «s orosz- mn&ujet az elhalasztáshoz. A francia pénzügyi válság még mindig messze van a meg­oldástól. Doumer pénzügyminisz­ter a képviselőház pénzügyi bi­zottságát kritizálja, a bizottság pedig őt. Az ország pénzügyi za­varát részben annak tulajdonít­ják, hogy az ország nem képes behajtani a különféle adókat. — Legújabban tehát abban látják a “megoldást”, hogy a kormány alkalmazzon adóbeszedő szakér­tőket. Egyes jelentések szerint a druz felkelők béketárgyalás ér­dekében átírtak a franciáknak, amelyre azok azzal válaszoltak, hogy mielőtt béketárgyalásról lehetne szó, a druzok hagyják abba hadműveleteiket. Ennek megtörténte után egy parlament fog összeülni, amely elhatározza, hogy a druzok független nemze­tet képezzenek-e, avagy Damas- cushoz csatolják őket. NÉMETORSZÁG. — A né­met birodalmi gyűlés külügyi bi­zottsága 18 szóval 8 ellenében a Népligához való csatlakozás mellett döntött. Berlinből jelentik, hogy az orosz kereskedelmi épületbe va­ló betörés és a Barmatt-féle bot­rány miatt Bartels volt rendőr­tanácsos ellen megindított per és kihallgatás folyamán kiderült, hogy a rendőrség Berlinben élő orosz ellenforradalmároktól ha­mis okmányokat vásárolt, hogy azokat használja fel a kommu­nisták ellen és ilyen “bizonyíté­kok” alapján üldözze a Kommu­nista pártot. OROSZORSZÁG. — Rómából jelentik, hogy ott a fascisták né­metellenes tüntetéseket rendez­tek. Miután a rendőrök meg­akadályozták a tömeget a német nagykövetség épületének meg­támadásában, azok a német la­pok nyomdáit és szerkesztő iro­dáit támadták meg, azokat ösz- szerombolva és elégetve. Aztán Mussolini irodája elő mentek és kérték azt, hogy tartson beszé­det .azonban Mussolini jobbnak látta hallgatni és még csak nem is mutatkozott a tömeg előtt. A fascisták zavargásának oka az, hogy Németországban demonst­rációkat rendeztek az olasz ha­tóságok által elnyomott tiroli nép érdekében. Német-ellenes gyűlések voltak Nápolyban, Ba- ribar^ Cataniában és más helye­ken. A fascista Tribuna azt Írja, hogy “ha bármikor Németor­szág beszéd helyett tettre vete­medik, minket készen fog talál­ni arra, hogy tettel válaszol­junk.” GÖRÖGORSZÁG. — Athénből jelentik, hogy a görög Kommu­nista párt konvencióján elfogott kommunista vezérek ellen meg­kezdték az összeesküvési port." A görög kormány, Pangolos diktá­torral az élén, mindent elkövet, hogy a munkások mozgalmát el­fojtsa. CSEHSZLOVÁKIA. — Prágá- hó’ <ele” «8 hogy P" sehoszlovák ÚJA­gyalások eddigi eredményéből Ítélve, Csehszlovákia rövidesen elismeri Szovjetoroszországot. Párisból jelentik, hogy egy szovjet delegáció indul Moszkvá­ból Párisba, ahol további tárgya­lásokat kezdenek a cári adósság­gal kapcsolatban.--------o-------­VITAGYÜLÉS BRIDGEPORTON Február 14-én, vasárnap este 7:45-kor vitagyülés lesz Bridgc- porton a United Church Fórum­ban. Vita tárgya: “Az amerikai kormányforma és gazdasági rendszer jobb a tömegek részére, mint a nemzetközi szocializ­♦ mus.” Mellette J. R. O’Brien, ellene Joseph Brandon elvtárs fog be­szélni. A vita ideje a következőképen oszlik meg: O’Brien 30 perc, Brandon 30 perc; O’Brien 20 perc, Brandon 30 perc; O’Brien 10 perc. A hallgatóság a gyűlés után mindkét előadóhoz intézhet kér­déseket. Mint ismeretes, O’Brien az a tőkés bérenc, akit Kudlik S. elv­társ egyik bridgeporti angol lap hasábján kioktatott az “ameri­kanizmus” mibenlétét s jelentő­ségét illetőleg és ebből kifolyó­lag rendeződik a vitagyülés. Bridgeporti elvtársaink és mun­kástársaink lehetőleg kérjék fel az angol nyelvet tudó ismerősei­ket ezen gyűlésen való megjele­nésre, hogy ott meggyőződjenek arról, hogyan fogja pőrére vet- kőztetni az S. L. P. előadója a tőkések képviselőjét és fogja be­bizonyítani a kapitalizmus ká­rosságát és a szocializmus elma­radhatatlan győzelmét. “A M U N K A S” - T ! MUNKÁSOK ÍRJÁK, MUNKÁSOKNAK ÍRJÁK, MUNKÁSOK ÉRDEKÉBEN ÍRJÁK! OLVASSÁTOK ÉS TERJESSZÉTEK “A MÜNKÁS’-T lished by the Hungarian Socialist Labor Federation* Or- ßwhffl A Szocialista .TTanlv/spart hivatalos lapja.—Ikr adja a Magyar Szocialista. Munkás Szövetség Megjelen - minden szombaton. -4 Eípfize* tési ára egy évre $2.00 — Egyes szám ára 5« NEW YORK, N. Y. 1926. FEBRUARY 13. — •> -----------------------------­■ ■■■«■ «L jj ________________ ____________________ Entered as Second-Pass Matter February 28, 1923, at the Post Office at New York, N. Y. under the Act of March 3, 1879. A munka harcteréről Cut a Weekly People-bill Az emberi érzés legerősebb köteléke a családi rokonságon kivü az legyen, amely valamennyi nemzet, nyelv vagy faj munkásnépéí egyesíti. — LINCOIN. NYÍLT LEVEL A VILÁG FORRADALMI MUNKÁSSÁGÁHOZ VEZÉRCIKK A WEEKLY PEOPLE-BŐL. — Fordította: K. S. ‘"Miként a gyermekek által épített ingó körtyaházak, úgy fognak a jelen politikai kerü­letek, államok, sőt még a Po­tomac mellett fekvő város po­litikai kormányai is összeros- kadnl és ezek helyeit a nem­zet ipari erőinek központi és administrativ szervei fogják elfoglalni. Nyilvánvaló tehát, hogy nem a POLITIKAI szer­vezet “struktúrája”, hanem a GAZDASÁGI szervezet struk­túrája az, amely azon feladat meg valósítására képes, hogy az ország termelő tevékenysé­gének ipari igazgatását “meg- szerezzé és megtartsa”, az egyedüli, amit érdemes “meg­szerezni és megtartani.” Daniel De Leon. Sereg-szemle. Sok viz folyt el a malom alatt a világháború kitörése és a II. Internacional összeomlása óta, valamint mióta az orosz forra­dalom a világ munkásait uj lel­kesedéssel töltötte el, s mióta a világháború a fegyverszünettel megállt. Legfőb ideje minden tőkés ország munkásságának, hogy megálljon, seregszemlét tartson, s megállapítsa az elő­nyöket és veszteséget, valamint következtessen a jövőre. Az első pillanatra ennek el­végzése nagyon könnyűnek tű­nik fel. Ugyanis a tényleges előny, győzelem, Oroszország ki­vételével semmi, a veszteség pe­dig óriási. A munkás és szocia­lista szervezetek, amelyekre az európai munkások reményüket építették, több, mint negyed századon keresztül, darabokra van zúzva. Egész országok, mint Finnország, Bulgária, Bajoror­szág, Magyarország, Olaszor­szág, reménytelenül a reakció kezeire kerültek. Németország még mindig az autokrácia és a szociáldemokrácia árulása alatt nyög, Franciaország szervezet­ien, Anglia szétzüllött, Amerika “nincs a térképen”, és általában az egész munkásosztály minde­nütt lehangolt és elfásult. Ilyen viszonyok között nem valami biztató a jövőbe való tekintés, de miután “mindig a legsötétebb a derű előtt”, legalább annyi biz­tató áll számunkra, hogy sokkal sötétebb már nem lehet a ború a munkásságra nézve. Ennélfog­va érdemes egy kissé megáll­nunk szemlét tartani, mert ezt téve kiderülhet, hogy amit el- csüggesztőnek képzelünk, a vég­eredményben az igazi forrada­lom előjelét képezi. Hogy ez az ajánlott sereg­szemle Amerikából jön, amelyet az európai munkásság a munkás- mozgalmat illetőleg úgy tekint, mint ami “nincs a térképen”, egy kissé különösnek tűnik fel; ha ez még hozzá oly “kis és jelen­téktelen” párttól ered, mint a Socialist Labor Party, az még különösebb. Azonban talán nem lesz hiábavaló visszaemlékezni, hogy az orosz bolsevik csoport 1917 előtt számbelileg egyike volt az európai forradalmi cso­portok “legjelentéktelenebbjé- nek”, és hogy a történelem gyakran kiemelte, miszerint a számok nem sokat jelentenek, ha az elvek helytelenek; viszont a helyes elv mellett lévő kis cso­port a kellő időben minden bi­zonnyal mint a forradalmi elő­csapat szerepelhet. A tömegek, a melyek általában véve lomhák költöttek ilyen levelekre, lapok­ban való hirdetésekért, de még­sem sikerült nekik a sztrájktö­rők toborzása, legalább is nem olyan mértékben, hogy a sztráj­kot azáltal nagyban gyengítet­ték volna. A Wilkes-Barreban tartandó gyűléseken, amelyeken a sztráj­kolok anyagi támogatásáról is szó lesz, Brown püspök is beszél­ni fog. A tőkés lapok már kezdik hoz­ni a híreket arról, hogy a sztráj­koló bányászok családjai éhen pusztulnak el. A union nyújt és a szentimentalizmus és re­form mellé hajlanak, belsőleg azért magukba foglalják a he­lyes elveket és minthogy ösztön- szerüleg is igy cselekszenek a forradalmi kitörésben. Hogy a seregszemle ajánlata Amerikából ered, az valóban na­gyon helyénvaló, még pedig a történelmi materializmus szem­pontjából véve. Lenin mondá 1921-ben: “Oroszországnak ebből a pro-kapitalista állapotából va­jon lehetséges-e közvetlenül átlépnünk a szocializmusba ? Igen, bizonyos fokig lehetsé­ges, de csakis egy feltétel mel­lett, amelyet ismerünk, há­la a tömérdek tudományos munkálkodások befejeződésé­nek. Ez a feltétel a villanyo- sitás. De tudjuk nagyon jól, hogy ez “egy” feltétel lega­lább is évtizedek munkáját követeli meg, és hogy az időt csak úgy rövidíthetjük meg, ha a proletárforradalom oly országokban is győzedelmes­kedik, mint Anglia, Németor­szág és Amerika.” Ezeket 1919-ben mondá: “Jelenleg, — természetesen csak egy rövid ideig, — a for­radalmi proletáriátus és az Internacional vezetése az oro- (Folytatás a 3-ik oldalon)----------- - —. gá? pár perc ai­bert, ha nincs gázvédővel felsze­relve. A robbanást állítólag egy szén törő gépből kirobbant szikra okozta. TOVÁBB HARCOLNAK A PASSAICI SZÖVÖK Hogy a sztrájkba lépett szö­vőmunkásoknak erős elhatáro­zásuk, miszerint nem adják fel a harcot, amig követelésüket ki nem erőszakolták a szövőbárók­tól, annak tanujelét adták az el­múlt szerdán, amikor hatalmas felvonulást rendeztek. A menet­ben vitt táblákon ilyenforma fel­írások voltak: “Még a temetési költséget sem fizethetjük ki, a mikor a munkáltatók halálra dolgoztatnak bennünket.” “A munkások egységfrontját kell felállitani a bószok egységfront­jával szemben.” A felvonulás bé­késen ment végbe. A rendőrség meg sem próbálkozott annak megakadályozásával. A sztráj kólókhoz legutóbb a New Jersey Spinning Co. mun­kásai is csatlakoztak/ Amikor a sztrájkolok Clifion­ba akartak vonulni, hogy ott is felvonulást rendezzenek és pike- teljenek, a rendőrök útjukat ál­lották és többet közülök véresre vertek.--------o-------­MILWAUKEEIAK FIGYELMÉBE A milwaukeei S. L. P. szerve­zetek közösen szórakoztató elő­adásokat és táncmulatságot ren­deznek február 20-án, szombat este 7.30-kor a 8Ák és State St.- en levő Miller’s Hallban. A meg­jelenteknek kitűnő program él­vezésében lesz részük. Minden­kit tisztelettel meghív a rendezőség. THE STRONGEST ,/ BOND OF HUMAN '* / SYMPATHY OUTSIDE 0FTHE FAMILY RE­LATION SHOULD BE f ON ' UNITING ALL WORKING PEOPLE4 OFALL NATIONS AND TONGUES v AND KINDRE05| •A BÁNYABÁRÓK ÚJABB KÍSÉRLETE A SZTRÁJK LETÖRÉSÉRE Miután a filadelfiai konferen­cián se tudtak semmilyen meg­állapodásra jutni a szénbárók és a sztrájkoló bányászok képvise­lői, a SzénTárók újabb akciót kezdtek a Sztrájkoló bányászok harcának letörésére. Különféle körlevelek epreivel árasztják el a széntelepekét és-a sztrájkoló bányászokat különféle, Ígéretek­kel igyekeznek rábírni a sztrájk abbahagyására és a munka meg kezdésére. Természetes,' hogy ezek az Ígéretek nem foglalják magukba egyetlen pontját eem a bányászok követeléseinek, igy az is , természetes, hogy a bá­nyászok nem-.jgen.fognak ezek­nek a körié^elekpek bedőlni. Lewis, Philadelphiából Wilkes- Barreba váló utazása alkalmá­val kijelentette, hogy a körleve­lezés. hiábavaló propaganda a bányabárók részéről, mert a bá­nyászok százszázalékig kitarta­ugyan valamilyen segélyt, de az alig elégséges a létezéshez. Te­kintve, hogy a sztrájk idejének kitolásával még jobban fokozó-, dik a bányászok nyomora, ezért az öntudatos bányászoknak mi- rtél hamarább kényszeríteni kel­lene vezéreiket a még' dolgozó, bányákat fentartó munkások ki­hívására, ami által inkább bizo­nyosra vehető volna, hogy a há­ny abárófe teljesitik a munkások követeléseit. ISMÉT ROBBANT A BÁNYA Horning, Pa.-ból jelentik, hogy az ottani Pittsburgh Ter­minal Coal Co. 4. számú bányá­jában február 4-én robbanás tör­tént, mely 18 embert élve elte­metett. Eddig mindössze 3 em­ber holttestét sikerült felszínre hozni. A ínentési munkálatokat a kiömlő,^áz teszi majdnem tel­jesen lehetetlenné. Parker, bá­nyafelügyelő, ki maga vezeti a mentési munká1"^* A proletárok csak ^tán­caikat veszíthetik, cserébe egy világot nyerhetnek. Valamennyi ország pro­letárjai egyesüljetek! Marx-Engels M. Jmi * . A szocializmus az embe­ri tevékenység minden te­rén céltudatosan alkalma­zott tudomány.—A. Bebel A munkásosztály felsza­badítása csak a munkás- osztály müve lehet.—Marx

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék