A Nép, 1921. május (3. évfolyam, 1-23. szám)

1921-05-01 / 1. szám

Magyarok májusa ■ V'í ’ /* . '■ • A. májusi napsugárban még itt gomolyognak a zord idők árnyai, felhőrongyai. A híres októberi dér, a piárciusi fagy nyomai még lát­szanak a rögökön, az arcokon, de már a földből, a lelkekböl harsogva, diadalmasan hajtanak ki az őserő gyökerei. Áhitattal, megindultan nézzük a májusi verőfényt, mintha az. valami földöntúli kéznek a lángirása volna. A sziklák alól feltör a magasba az ezeréves magyar gondolat céd­rusiája, A föld tavaszi mámora izzik a lelkűnkben, csillog a sze­münkön. Magyarok I a világ min­den hatalmánál nagyobb erő dol­gozik a magyar föld, a magyar lélek mélységeiben. A fejét, vérző homlokát, fölemeli a kálváriák megfeszített népe. Újra az eget, a napot keresi a trianoni sziklához láncolt titán. A pokoli gyűlölet saskeselyüje még tépi, marcan­golja a szivét, de már a messiási öröm lángitalával köszönti a jö­vendőt ! ' • : ■ Ez az érzés, ez a hit, ez a tűz ömlik el ezeken a lapokon. Minden betű Lehelkürtje a második ma­gyar honalapitásnak. Ezek a sorok a szigetvári vértanuk, a branyisz- kói,.- hősök,- a dobcrdói. honvédek csataláncába kapcsolódnak. To- Vábbfoiytatjuk, azt a harcot, mely a Kárpátok Magyarországát fonta Európa homlokára. Ä mi liüségfínk pecsét a vérszerződésen. Mikor gondolatunk belevillámlik a ma­gyar éjszakába : a Tátra és a Har­gita izén a kék Adriának... Az európai kereszténység év­ezredes bástyáján állunk őrségen, de Széchényi fegyverét forgatjuk az egetvivő viadalban. A szurony­nál erősebb a jog, az iqazság, a sze­retet. Az ágyúnál tatalmasabb fegyver a munka. A páncélingnél biztosabb védelem a kultúra. Nagy. Sándor dicsőségénél nagyobb a szociális gondolát ereje. A demo­kratikus haladásnak a szociális fej­lődésnek tizparancsolatait Írjuk a margyár jövendő kőtáblájára. A bibliai csipkebokrot gyújtjuk meg a magyar közélet sivatagában. Az elmúlott ítéletidők szél­vészében, tűzesőjében újabb ki­nyilatkoztatásoknak tüzigéje har­sogott. A szenvedések Sionhegyén a végzet szava szólott a magyar népnek. A második ezredévet nem karddal, haiiem építő munkával, a szociális erők hősiességével fogja biztosítani. Az állam, a nemzeti társadalom csak akkor virágoz- hatik, ha a lelki kuliura, a szo­ciális harnmónia napfényében él. Szociális tartalommal kell telíteni a nemzeti gondolatot. A dolgozó milliók testvérisége, jóléte, jogrendje lehet Szent István alapja a máso­dik ezredévnek. Ezt a történelmi igazságot kép­viseljük a magyar fórumon, az uj idők nemzeti küzdelmében. A. ke- resztényszpdalista programúi a múltat és a jövendői öleli át, hogy összefogja a magyar föld gyökér-' szálaival a nemzeti társadalmát. A szociális fejlődésben a magyar 'det titkait betűzi, de a történél­met a.redős homlokról, a kérges tenyérről olvassa. Ezek az igazi érctáblái - 'a magyar históriának. Ezek szent 'ügyét akarjuk dia­dalra vinni a politikai,, kulturális és szociális kérdések világháború­jában. Nem kérünk, hanem köve­telünk ! Kenyeret és jogot, de csak a nemzeti hűségnek!.Azok­nak teremjen a föld és gyümöl­csözzön a jogrend, kik híven dol­goznak es verejtékeznek a magyar sors piramisainál.“ A jogvédelmet a töke mellől át kell hozni a munka oldalára is, hogy végre hazát, jövőt találjon a magyar föld minden ki­tagadottja ! - , Ez a végzet uj kinyilatkoztatá­sának a tüzigéje, de a sionhegyi szélvésztől már is megrémültek, a mapnás,völgybe fordultak a kánar áni ut reálpolitikusai. A nemzet­gyűlési Áronok vagy bölcsen hall­gatnak, vagy a mannaláncosokkal az aranyborjú körül táncolnak. A keresztény nemzeti gondolat láng­oszlopával pecsenyét sütnek, kor­mánypárti mannát szopogatnak. A magyar nép messiási hitéből kurzust csináltak a politikai bör­zén. A Bethlen-kormány idejére már csak a jelszavak lengyel már­káját hagyták meg a dolgozó mil­lióknak. A történelmi feladatót nem ol­dották meg a nemzet számára. Éppen ez a keserű eredmény állí­tott minket csatasorba. Az elejtett zászlót újra a magasba emeljük. Pártoktól, személyektől függet­lenül kemény, elszánt harcosai lettünk a. keresztény demokráciá­nak, a szociális haladásnak. A magyar májust hozzuk a dol­gozó milliók tavaszába. A föld termő lázával szórjuk a magyar lélek érzéskincseit, gondolatvirá­gait a munka hőseinek. Eddig a májusi verőfényben a nemzetközi osztálygyülőiét kígyója sziszegett. A tagadás fájáról csábította a magyar Ádámot a bolseviki kár­hozatba. Most már a magyar lélek, a magyar jövő fog énekelni a má­jusi napsugárban. Ez vagyunk ! A magyarok májusa , Budapest, III. évi. 1. (18.) szám­1 í Előfizetési árak tv Égé«* 440 kov Félévre __#40 kraA Negyedévre ISO ken Egy bóra... ... •4ae*o2!}i Fél bóra ... 2 O kra, ____ J Egyes szitu éra béig», ben és vidéken 2 kor.- . ' - • • . t * \ \r . . -Jj 1921 május 1 ♦ vasárnap POLITIKAI NAPILAP Bzerkesctóség> Vili., Saenticlrélyi-ntéa 28,a. Tílclon t J. «3-80, Jf. «3-81. Kládéhlvatal: Vili., BeeiMkirályl-tttea 30. Telefon : Jöeecf lOy-85. Megjelenik d. n. 4 órakor. Az ellenzéki blokk szerepe A kormány helyzete a pártokban —- A köti* ségvetési vita mérleganyaga •— t A Nép» ludósitófától. — . ‘ A tegnap megalakult ellenzéki blokk-, nak jelentőségét kisebbíteni teljesen eltévesztett politika lenne. Húsz kéjv.; viselőnek elszántsága, már a jnultba*. is igen komoly zavarok előidézője lohe*, tett. Ma, amikor a kedélyek még min-; dig izgalomban vannak, amikor áz ide­gek még mindig nem engedtek feszült­ségükből s amikor a gyufaszál még min­dig Jángralobbanthatja. az országot* az ellenzéki blokk szerepe szereneeésjj de végzetes is lehet. Nem lehűt szem*, elől téveszteni azt, hogy azellenzéki tömörülés kvalitásokat is tudott ma­gához vonzani, amelyek tudnak érté­keket kiváltani magukról, de amelyeb a destrukciónak is veszedelmes segítő* társai lehetnek. Ezeket szem elől tévest teni nem lehet.' .w Az ellenzéki blokk először a költség, vetési vita alkalmával fog szerepelni Erre nézve már egyöntetű megállapa-, dásaik is vannak, melyek nem ériatifc ugyan a pártkereteket,, de viszont an* nál szigorúbban irányulnak a kormán#^ ellen. A költségvetési vita mán a mull* ban is a kormányzat általános elvemet; kritikája volt. Erre a kritikába készig az ellenzéki blokk is. Meg vagyifck győződve arról, hogy ez a Jcritika V kormány stabilitását semmiben sejp fogja megingatni. De veszedelmessé nér lik abban a pillanatban, amikor az dlenÁj zék segédcsapatokat tud toborozni a kigi^ gazdapártból. Erre pedfg itt nagy haj­landóság mutatkozik. NMf, Éppen ezért, bár a látszat az, hogyíí' kormánynak a kisgazdapárt az erősebb ‘ támasza, a költségvetési vita könnyejR. felftlheti a valóságot, amely hogy a kisgazdapárt talán hangosabty de nem hűségesebb témogatája a ko*á mánynak. A politikai csapodárgágí- pedig, mely már oly sokszor felütötte* fejét a kisgazdapártban, a költségve^ui vitánál igen könnyen kellemetlen főt** mákat ölthet a kormányba nézve.,;A%|f A Keresztény Nemzeti Egyesülés konszolidáló s a forradalmak alakja- 4 nak végelegea leszerelése érdekében lan csendesebb, de őszintébb tamqgatéja,. a kormánynak, ha szigorúan a kemszÜ tény és nemzeti irány alapján álj mej*,* ha a királykérdésben semmiféle kileft-? gést nem enged meg és — ha simánaneg-y. ússza a Beniezky-ügyet. Mert ebben kérdésben a keresztény part szigoi^jj^ ragaszkodik a parlamenti formákhoz és- a mentelmi jogot mindenkivel szeműé® meg akarja védelmezni, ki akarják ke­rülni'még- a részleges-kormányválságot■ ’ is, de viszont a képviselők mentelmi : jogát is a maga érintetlenségében ki-“' váltják megőrizni. Valószínű; hqgv ép-’’ pen arra való tekintettel, hogy ez %y- ’ bő! kifolyólag a keresztény pártnak sin-;/ CKenek kormánybuktató szándékai, az, fi-jyit ralémiUjcn kómpromismtmmtfr. fogják rnéj ótddnl A komjromieszumnakv azonban minden birm Sipőcz Jenő tír. poliárntesfsr nyilatkozik a főváros munkaproirammjáról A füvűre-,- kisemberekért. — Népjóléti intézmények. —- fi polgármester a közeljövő munkafirognmmfáról, — Olcsó kislakásokat építenek. — A főváros a megújhodás Utján* ' r v.aí" . — iA .Nép» tudósítóidtól. —- - , nehéz feladatok előtt állott és áll még ■ma is. Nemcsak a forradalmak pusz­tításainak nyomát kell eltüntetnie, hanem meg kell küzdenie még az igaz­ságtalan hékeszerződés. által kifosztott ország általános közgazdasági bajai­val is. , _ : — Nem kel! részleteznem, hogy a közismert nehézségek mennyire béni- tólag hatottak a főváros szociálpolitikai viszonyainak javítására irányuló törek­véseinkre. Hogy az állam vagy a fő­város szociálpolitikát csinálhasson, ah­hoz pénzre van szükség. Abban pedig mi nem követhetjük az úgynevezett forradalmi kormányokat, hogy az ő esztelen pénzpocsékolásuk és bankó­gyártásuk felhasználásával csináljunk szociálpolitikát. — A rendelkezésre álló szerény anyagi eszközökhöz mérten eddig csak a fennálló népjóléti intézmények, a kórházak, iskolák, fővárosi bérházak,, népszállók, áryaházak és szegényházak fenntartására, berendezésük pótlására és az ellátás javítására szortkozhat- tunk. A főváros tanácsa és törvény- hatósági bizottsága állandóan, igy a legutóbb kiadót!, lakásrendelet előké­szítése alkalmával megmutatta, hogy a kis exisztcnciák érdekeit tudja és akarja képviselni. Közjótékonysági ügyosztályunk révén bekapcsolódtunk a tisztviselők olcsó étkeztetését célzó akciókba, amelyeket hathatósan segítettünk. Üzemeinknél a munkások indokolt bérjavitási mozgal­mainak ;készséggel' teüvtnk eleget. r— A jövőre kész, kidolgozott , munkaprpgrpmmnnk van,’ . ' . • .. . • í • ; Tí ■ — * melyet á főváros-pénzügyi helyzetének mezjavitiisáva! fokozatosan meg aka­runk valósítani., Eeladataink között, áll efeccorban a kórhazak, árva házak és szegényházak kibővítése', • azután közok-, tatásunk fejlesztése ős gldsó kislakások, építése. Mindezek ivcgyalóí itasához tér-' mészetesen idő és pénz_ kell, de rem.él- béiéleg nexä^k^.*aM^<i.helyiit^ ’ métflcézdheifük ái alkotó ■-V, , . - f ■ Badart, május 1. Május közepén zajlanak le a fő­városi választások, ainelyekre érte­sülésünk szerint erősen készülődnek a vezetésből kiszorult demokraták. Nincs késtségünk az iránt, liogy ezeken a választásokon a keresztény községi párt aratja a döntő győzel­met, bár a demokraták, mint a leg­utóbbi események mutatják, két­ségbeesett erőfeszítéssel ragadnak meg minden alkalmai, hogy a város­háza keresztény egységét megbontsák és az ütött réseken át lassan vissza­szivárogjanak oda, ahonnan a két átkos omlékü forradalom tanulságai nyomán feleszmélt keresztény és nemzeti gondolat: ereje kiűzte őket. Felkerestük Sipőcz polgármestert, nyilatkozzék a választás előkészü­leteiről és egyúttal a keresztény tör­vényhatóság jövő programmjáról. — Ami a választásokat illeti — mon­dotta a polgármester — az egyes meg­üresedő állások jelöltjeiről természete­sen' nem nyilatkozhatom. Az azonban bizonyos,, hogy j a jelölések mcgejtéscnél a rá- . tenüettség és a hivatottság mel­lett elsőrendű szempont a je­löltek megbízhatósága keresz­tény és nemzeti szempontból. M,i nem engedünk destrukciót és a. főváros szolgálatában állóktól jogosán kívánhatjuk, hogy.munkájukat abban a megtisztult szellemben . végezzék,- •amelyet a keresztény és riejúzeti eszme a főváros politikájában-io inaugurált.. Egyébként'őrötnmel állapítom meg, hogy ■ • . s-y-VM főváros pénzügyi és küzgaz- dnsőfei vijinnyai lassan • bár. j de határozottan haladnak elére a konszolidáció utján. . ­♦A Iverésztény.cs pjygigtl.őgz mejeg^é-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék