A Nép, 1921. június (3. évfolyam, 24-48. szám)

1921-06-01 / 24. szám

A nulla Budapest, május 31. (A. J.) A nagy német gondol- kpzó szerint az volt a világ legna­gyobb elméje, ki feltalálta a nul­lát a matematikában. Ez az alap, a gyökszám, amiből kinő az egész számsor. A zéró valóban csodála­tos fogalma a számtannak. Nem tudja senki megmondani, hogy valójában mi is a nulla? A szám előtt semmi, a szám után pedig valami. Sőt a számok hátán tízsze­res szorzó lehet a semmi. A politikában is ilyen szerepe van a nullának. Ezen a téren is zse­niális találmány volt. A nulla a gyökszám a politikai számvetésben. A semmiből nőnek ki a siker hat­ványai. A zéró a számok előtt meg- lapul, hétrét görbül, de azonnal szorozni és osztani kezd, ha visz- szacsuszik az értékek oldalára. A fitvingeket és poltrákpt megsok­szorozza. A nulla egyszer csak azon veszi észre magát, hogy száz­ezrek, milliók hátán lovagol. A mai politikában is számottevő tényező a nulla. Először meglapult a liberális politika tizedestörjei előtt, de csakhamar ráragadt a nemzeti irányzat közösnevezőjérc. A nulla lassan átcsúszott az érté­kek oldalára. Ma már a százasok’, ezresek mögül kiabál a keresztény egyszeregyre. Sőt szorozni és osz­tani kezdett a politikai számsor­ban. A mai politika számvetésében a nullák meg akarják zavarni a ke­resztény számoszlopot. Jobbról-bal- ról matematikai pontossággal gu­rulnak elő. Az egyik gróf szobájá­ban uj pártot alakítanak. A korcs­mában pedig feltámasztják a füg­getlenségi pártot, melynek a nullá­nál is kisebb az értéke. A nemzet- gyűlésen is mindegyre felüti Por­tás fejét a politikai semmi. A nul­lák blokkba, szövetségbe tömörül­nek, hogy legalább együttesen egész számot jelentsenek. Mikor szorozni akarnak, akkor is csak’ osztanak. A nullák mozgolódása matemati­kai következménye a sok elvi per­mutációnak. Ez csak akkor lehet veszedelmes, ha a nullák a számok oldalára ragadnak. Mondjuk, a semmi belekerül a bársonyszékbe. Még ennél is súlyosabb az a nulla, mely a beszédeket, a prograinmo- kat fogja össze. Nincs semmi ben­nük, mégis szoroznak’, kiabálnak. A múltból a zérót álhengeriíik n jövő fehér lapjára. Npm hoznak, nem adnak semmit, de helyet, pozí­ciót, hatalmat követelnek. Ez az ország nem a nullák ha­zája. Az Isten ugyan semmiből te­remtette a világot, de Magyarorszá­got csak a szellemi, erkölcsi plusz fogja felépíteni. A szociális hala­dás, a gazdasági erőgyarapodás ér­tékei adhatnak csak alapot a nem­zeti életnek. Csak a plusszal dol­gozhatunk. A nullák maradjanak' nyugton. Hiába minden erőlködé­sük, mozgolódásuk. A keresztény egyszeregyet meg nem változtat­hatja a munkapárti nulla, vagy. a liberális semmi... Magyar delegáció indul Genfbe a népszövetségi konferenciára Paykert Alajos nyilatkozata <— A NÉP tudósítójától r—> Budapest, május 31. .4 Nép értesülése szerint Apponyi Albert gróf a Magyar Külügyi Tár­saság elnöke a társaság több tagjával Genfbe utazik a népszövetségi tár­saságok újabb kongresszusára. Ap- ponyit genfi útjára elkíséri Teleki Pál gróf volt, magyar miniszterelnök is, ezenkívül még Charmant Oszkár, a magyar közjegyzői kamara elnöke, Ludwig Ernő, Eöttevényi Olivér dr. nyug. főispán, Paykert Alajos minisz­teri tanácsos, a Külügyi Társaság igazgatója és ifj. Wlassics Gyula báró vesznek részt a genfi tárgyalásokon. A ifi gyár delegáció holnap délelőtt tiz órakor a keleti pályaudvarról indul egyenesen Genfbe, ahol e hét végén, szombaton kezdik meg a népszövet­ségi társaságok tanácskozását. A genfi utazás céljáról Paykert Alajos a következőkben volt szives minket informálni: — A népszövetségi társaságok kon­ferenciája június negyedikén kezdődik Genfben és tizenegyedikéig tart. Meg­tárgyalják ott a nemzetközi vonatko­zású kérdéseket, amelyek a nép- szövetség elé tartoznak. Ezek a témák többek között a békeszer­ződések egyezségi okmányainak reví­ziója, illetve módosítása, a fegyverkezés korlátozása, a kisebbségek védelme, a, blokád kérdése és a legfontosabb gazda­sági kérdések,-a nyersanyag ellátásának problémája is. — Reméljük, hogy a mostani meg­beszélések nagyobb eredménnyel fog­nak járni, mint az eddigi nemzetközi tárgyalások. A magunk részéről igye­kezni fogunk a megállapodások lehető­ségét Európa közérdekében előmoz­dítani. Zürichben a korona 2.4-3-re emeikodatt — A NÉP tudósítójától. — Zürich, május 31. (Zárlat.) Berlin 9.10, NeWyork 5.74, London 22.23, Páris 47.35, Milano 29.95, Prága 8.35, Budapest 2.45, Zágráb 4.30, Bukarest 9.40, Bécs 1.35, Németország visszautasítja Csehország közeledését Wlrth a Jóvátételről — Lemond a német UUIOgyminlsster I .. — A NÉP bécsi tudósítójának telefonjelentése — Bécs, május 31. Wirth dr. birodalmi kancellár szer­dán mondja el programmbeszédét a pénzügyi és politikai kérdésekről, ame­lyek során főleg az ántánt ultimátu­mának teljesítéséről fog beszélni. Mint politikai helyről értesültünk, a német kormánynak erre vonatkozó állás­pontja a következő: A németek évi szolgáltatása két részből áll: egy meghatározott összeg­ből, ami két milliárd arami márkát tesz ki és egy váltakozó összegből, amely a német kivitel eredményéhez igazodik. A német kormány egy újabb egyedáruságot vett tervbe. Egyed- áruságba vennék a szenet, a finomí­tott cukrot és általában az édesitő anyagokat. Szó van az örökösödési adó felemeléséről és a forgalmi adó megkétszerezéséről is. Rosenberg dr., az ui német külügy­miniszter. tegnap egv oolitikai vacso­rán kijelentette, hogy Németország jelenteni politikáiát nem helyesli. Többek szerint nincs kizárva, hogy Rosenberg ezen kijelentése folytán kénytelen lesz a külügyminiszteri szék­ből távozni. Az itteni politikai köröket élénken foglalkoztatja az a ténv. hogy a német birodalmi képviselők Massaruk cseh köztársasági elnök meghívását nem fo­gadták el. .4 német képviselők a cseh köztársasági elnök meghívását azért utasították vissza, mert a cseh kor­mány politikáját nem találták megfe­lelőnek és a cseh politikusokat meg­bízhatóknak arra, hogy álíampolillhá­tukban a németekkel szemben megfe­lelő változás áll be. W. Paris, május 31. A Temps jelenti: Mayer dr. német követ ma délután húsz darab tiz-tiz millió dollárra szóló kincstári utal­ványt adott át a iúváiételi bizottság­nak. A kincstári utalványok lejárata három hónap és együttvéve S40 millió aranymárka értéket képviselnek. Csehország tizenkét falut ad át Romániának A ntftramarosi „hat&rkiigazitás“ — A NÉP tudósítóidtól — Bécs, május. 31. (Bécsi szerkesztőségünk jelentése.) Hi­vatalos helyről nyert értesülések'sze­rint Csehszlovákia helybenhagyta a Románia által kért mármarosi határ- kiigazitást, ennek értelmében Csehszlovákia tizenkét falai a<J át •<A' ' Romániának s ezért Csehszlovákia két falut kap Romániától. Románia részéről a határkiigazitó tárgyalást vezető megbízott a Cseh­szlovák megbízottnak kijelentette, hogy Románia az átadott tizenkét fa­luért gazdasági engedfofipygket fog teaui CSphqrszáguak. v A bánáti románság a szerb uralom eilen — A NÉP tudósítójától. — Szeged, május 31. A Bánát románságának vezérei: Timokteles és Maredoniens Európa civilizált népeihez kiáltványt bocsátot­tak ki, amelyben a román népnek a szerb malom alatt való szenvedéseit fes­tik le. A kiáltvány szerint a román pa­pokat kiűzik templomaikból, az isko­láikat bezárják és az intelligenciát be­börtönözik, szerb komitácsi bandák a hatóságok tudtával támadják meg és rabolják ki a román lakosságot. Panaszaikat tudtul adták a legfelsőbb tanácsnak is. A magyar uralom alatt sem iskoláikat, sem templomaikat nem bánt/rtta senki, ma pedig az u. n. fel- szabadulás után a román nép a Bánát­ban a legrabszolgaibb nép. 60 kommunistát és anarchistát j tartóztattak le Párisban —■ A NÉP. tudósitójától. —■ Berlin, május 3f. Párisból nyert értesülésünk szerint hétfőn délelőtt hetven különböző ház­ban tartottak kutatást közismert pá­risi kommunistáknál. A hir szerint ez alkalommal fontos okmányok birtokába jutott a rendőrség. Hatvan kommunistái és anarchistát letartóztattak. A rendőrség tovább folytatja a nyomozást. ____________Ch. Katonai előkészületet fasz a kis ántánt Ausztria ellen Bécs, május 31. A NÉP bécsi szerkesztőségének telefonjelentése Dr. Fiedler cseh követ ma délután meglátogatta a román és «jugoszláv» diplomáciai ügyvivőt. Megbízható hely­ről nyert értesülésünk szerint, a meg­beszélésnek tárgya minden valószínű­ség szerint a tegnapi salzburgi nép-, szavazás volt. A kis ántánt három képviselője megállapította a további együttműködés irányvonalait arra az esetre, ha az osztrák csatlakozási mozgalom más tar­tományokra is kiterjedne. E megállapí­tások katonai jellegűek is. A bizalmas megbeszélésről a kis ántánt megbízottai1 jegyzőkönyvet készítettek, melyet el- j küldtek Prágába, fjelgrádba. .és-Baka«; restbe. 1921 )unius 1, szerda Budapest, III. évf. 24. szám Előfizetési árak t Egész évro__440 kor. Félévre ____220 kor. Negyedévre llO kor. Egy hóra— __ 40 kor. Fél hóra _____20 kor. Egyes szám ára hely« ben és vidéken 2 kor. POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőségi Vili.. Ssentklrályl-utoa 28/a. Telefon 1J. 63-80, J. 63-81. Kiadóhivatalt Vili., Szentkirályi-tttoa 30. Telefoni József 103-85. Megjelenik d. u. 4 órakor. Tegnap a koronát a Magyar Távirati Iroda jelentése, szerint 2.Ó5 tel legyezték Zürichben. Utóbb kiderült,' hogy ez a jegyzés téves volt, mert a helyes jegyzés 2.17-re történt. A mai zürichi zárlatnál a korona már újból 2.45-re emelkedőit.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék