A Nép, 1921. szeptember (3. évfolyam, 100-124. szám)

1921-09-01 / 100. szám

jSl921 szeptemberi, csütörtök Budapest, III. évf. 100. szám POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség-. VIIU, Szentkirályi-utca 28/a. Telefon i J. 63-80, J. 63-81. Kiadóhivatalt VIIE, Szentkirály 1-utoa 30. Telefoni József 103-85. Megjelenik d. u, 4 órakor. Előfizetési átrak t Egész évre« 440 kor. Félévre ___320 kor. Negyedévre 110 kor. Egy hóra« _ 40 kor. Fél hóra __ 20 kor. Egyes szóm ára helye ben és vidéken 2 kor. Megindul a kislakások országos építési akciója Kizárólag kisiparosok kapnak megbízást az építkezésekre Hegyeshalray Lajos kereskedelmi miniszter nyilatkozata i— A NÉP tudósítójától •— a városok, illetve községek tartoznak legalább a lakótelep vízszolgáltatásáról és úthálózatáról gondoskodni. —- Miután az 1921. évi XXXVI. t.-cikkel a budapesti és vidéki lakás- épitési akció céljaira rendelkezésre bo­csátott 300 millió korona a jelentkező igények kielégítésére nem elegendők, az Orsz. Lakásépítési Tanács városoknak csupán akkor adhat építési hitelt, ha az imént említett közmüvek költségein kívül az építési költségek felét is viselik. A lakó­telepet állami ellenőrzéssel az illető város, illetve község épiti fel. Az épüle­tek azonnal a város tulajdonába men­nek át s azok bérjövedelme is a városé, viszont a fentartási költségek a várost terhelik. Az állam a várossal közösen meghatározott építési költség ötven szá­zalékát az építési munkák előrehaladásá­hoz képest fogja a város rendelkezésére bocsátani, mely összeg után a város 2 és fél százalékos kamatot tartozik fizetni huszonöt éven át az államnak. A kamatban már a tőke törlesztése is bennfoglaltat ik. — Az építési költség másik feléhez szükséges kölcsönösszeget méltányos kamattétel mellett az összes vároáok részére egyöntetűen az állam fogja megszerezni, melynek fedezetéül a yá»... ros, a forgalmi és fényüzési adó őt illető egyharmad részének ötvenszá- zalékát tarlozik lekötni két, esetleg őt esztendőre. —- Az építési telket a város, illetve a község csupán az Országos Lakás­építési Miniszteri Biztosság hozzájá­rulásával jelölheti ki. Az épületek har­minc évig adómentesek. Egyébként a vidéki építkezésekre, úgy az u. n. rá­építéseknél, valamint az üzlethelyisé­gekből való lakások létesítésénél ugyanazon busz, illetve tizenöt évi adókedvezmények fognak fennállani, mint a budapesti építkezéseknél. A lé­tesítendő lakások nem rekvirálhatók, azokkal a város szabadon rendelkezik .4 Nép keddi számában foglalkozott az állami kislakások ügyével a meg­tartott versenytárgyalás kapcsán. Erre Vonatkozólag kérdést intéztünk dr. Hegyeshalma Lajos kereskede­lemügyi miniszterhez, akinek alábbi kimerítő felvilágosításaiból kitűnik az is, hogy fent említett cikkünk ada­tai téves beállításokból indultak ki, aminek megállapítását készséggel ho­noráljuk. A miniszter a kővetkezőkben nyi­latkozott munkatársunk előtt: —■ A kislakások építésére a törvény- hozás által rendelkezésre bocsátott 300 millió korona hitel terhére Buda­pesten a Madarász-utcában és a külső Üllői-utón építendő kislakásokra kiirt versenytárgyalás alapján beérkezett ajánlatok fölött az Országos Lakásépítő Tanács végrehajtó bizottsága augusz­tus hó 27-én tartott ülésében döntött. Több száz ajánlat érkezett be, túl­nyomóan kisiparosoktól, akiknek aján­latai a legelőnyösebbek is voltak. Ehhez képest kizárólag kisiparosok kaptak az építkezésekre megbízást, akik a megbízás kézhezvételétől számított három nap Ifetelte után az építkezést megkezdeni s legkésőbb folyó évi novembeí-huó l=ág befejezni tartoznak. — Az építkezések a vidéken is leg­közelebb meg fognak indulni. A kormány a 300 milliós hitelből azoknak a vidéki városoknak, illetve községeknek, me­lyekben ily építkezések lesznek, meg­felelő hitelt bocsát rendelkezésére. En­nek feltételeit az Országos Lcfkásépitési Tanács a következőkben állapította meg ■: — Minden város vagy község kö­teles a lakótelep építkezése céljára szükséges építési telket díjmentesen rendelkezésre bocsátani, továbbá tar­tozik a lakótelep közmüveit (ut, csa­torna, vízvezeték és világítás) saját költségén a lakótelepig és magán a lakótelepen kiépíteni. Amennyiben pe­dig ily közmüvek nem volnának, ugv csupán a lakások ötvénszázalékábart lesz köteles egyelőre vaggonlakókat, illetve menekült államtisztviselőket el­helyezni. A lakások bérét a város, il­letve község a helyi viszonyok figye­lembe vételével szabadon állapítja meg.- — Az építési munkára vonatkozó árlejtési és ajánlati formulákat, vala­mint az építkezés egyes szakmunkáit pontosan meghatározó műszaki le­írást és vázrájzokat az egységes irá­nyítás céljából az Országos Lakásépí­tési Miniszteri Biztosság fogja az il­lető városok vagy községek rendelke­zésére bocsátani. A versenytárgyalá­son beérkezett ajánlatok fölött a vá­ros vagy község javaslata alapján az Országos Lakásépítési Miniszteri Biz­tosság dönt. Megjegyzendő, hogy az építési munkáknál elsősorban a helyi épitő iparosok ajánlata fog figyelembe vétetni. A lakótelepet a város, illetve község épiti az illetékes államépitészeti hivatal ellenőrzése mellett. Az összes építési munkák feletti főfelügyeletet pedig az Országos Lakásépítési Miniszteri Biz­tosság fogja gyakorolni. — Szükséges tehát, hogy az érdekelt városok, illetve községek az építések! végrehajtásához külön hiteleket vegye­nek igénybe, mivel az állam úgy at építési hitel, valamint a közmüvek ki­építéséhez szükséges hitel legelőnyö­sebb megszerzését magára vállalta és az erre vonatkozó tárgyalások már fo­lyamatban vannak. Külön kölcsönök felvételétől a városok és községek an­nál inkább tartózkodjanak, mivel az erre vonatkozó határozatokat a belügyi minisztérium amúgy sem fogja jóvás hagyni. Épp úgy mindazok a tárgyalá­sok, melyeket a városok vagy községele az énitési anyagok, névszerint tégla, fa* kő stb. beszerzése iránt esetleg mán megindítottak, haladéktalanul beszün- teterdők. Benes cseh külügyminiszter legújabb pánszláv tervei Egyesíteni akarja a cseH>pénsz!ávszmus jegyében a szláv katholikusokat és a görög keletieket — A NÉP tudósítójától ■— Prága, aug. 24. A cseh kormány, amely soha sem volt válogatós az eszközökben, min­denáron a pánszláv mozgalmak élére akar állni, hogy az esetleg talpra álló Oroszország erőit a maga céljai szá­mára gyiimölcsöztethesse. Erre vonat­kozóan megindult politikai propagan­dája azonban kudarcot vallott. A cseh kormány ugyanis Kerenszkiékkel és a mensevikiekkel barátkozott és ezzel eljátszotta az orosz monarcliista pár­tok bizalmát, mert bebizonyult, hogy Kereriszki volt a bolseviznius szállás- csinálója Oroszországban, mint Káro­lyi Mihály Magyarországon. A mense- vikiek pedig titkos összeköttetést tar­tottak fenn a bolsevikokkal és a lát­szólagos nolitikál eil éti tétek dacára segítették őket frontmögötti forra­dalmi propagandával Denikinnel és Kolcsakkal szemben. A politikai propaganda csődje után a csehek megkezdték a pravoszláv egyházi, propagandát és megkísérelték a cseh nép átterelését a cseh nemzeti egyházon keresztül á* szerb gör. kel. egyházba. Bár a cseh nemzeti egyház minden­ben élvezte az állam támogatását, mégis csak körülbelül 200.000 liivőt tudott a szociáldemokraták támogatásával a katholikus egy­háztól elhódítani. : Miután a cseh nemzeti egyház ve­zetői nagyobb részt , szabadgondolkodó husízita elemekből' álltak, zt egyesü­lési tárgyalások' a gör. kel. szerb egy­házzal, melyeket Dositej nisi szertí püspök vezetett, nagyon elhúzódtak. Bár Dositej püspök politikai cél ér­dekében minden áldozatra hajlandó lett volna, a szerb Synodus mégis igen nehezen tudott megbarátkozni a cseh nemzeti egyház számos ultraradikális és egyházbomlasztó törekvésével. Do­sitej keresztülvitte a szerb egyháznál azt, hogy Húsz Jánost a szerb egyház szentté avassa, hogy így is hízelegje­nek a cseheknek. Dogmatikai kérdé­sekben azonban a szerb Synodus már merevebbnek mutatkozott, úgy, hogy Dositej püspök inkább csak Csehor­szágban ért el valamelyes sikereket. A pravoszlávositó mozgalom else- kélyesedése következtében Benes cseh Vörös rám a Laliinál A vörös tébolynak uj tűzfészke I támadt Nyugatmagyarországon. A I magyarországi rablókaland, amely I két évvel ezelőtt a háborúnál is I rettenetesebb pusztulását okozta I \z országnak, ugylátszik mégis- I métlődni készül a nyugati vége- I ken. Ismét az ántánt jóvoltából I van részünk belőle, amelynél sü- I ketfülekre talált a magyar kor- I mány minden intőszava, amely I csodálatos és érthetetlen rövidlá- I tással zárkózott el minden olyan I kísérlettől, amelynek az volt a ! célja, hogy a most elszakított területrészt a konszolidált és a I vörös mételytől már megtisztult I magyar impérium alatt hagyja. I Huszonnégy óra sem telt, hogy a területet kénytelen volt a kor­mány, az ántánt parancsára kiiiri- I teni és nyomban lángba borult a I kiürített területen minden. Az a I szabadságharc, amelyet az ottani lakosság megindított, bár a hiva- I talos köröket meglepte, a közvéle- I ménv előtt nem jött váratlanul, hiszen érthető volt, hogy az ezer­éves magyar uralmat, amely alatt békességben, gazdaságilag és kul­túrában gyarapodva élték csen­des és nyugodt életüket, nem fog­ják szívesen felcserélni egy gazda­ságilag teljesen leromlott, meg- j fizethetetlen adósságok súlya alatt nyögő állam impériumával. Ausz­triának három esztendő óta min­den tevékenysége abban merül ki, hogy kölcsönökért koldulja be Európát és azok megtagadása eser tén a vörös rém kísérletével fe­nyegetőzik minden irányban. Ez a rém, alighogy kitettük lábunkat Nyugatmagyarországból, máris fel­ütötte a fejét és minden jel arra vall, hogy Nyugatmagyarorszá­gon olyan kommunista tűzfészek készül, amely centrális fekvésénél fogva beláthatatlan veszedelme­ket rejt Európára nézve. Újra megmozdul a csatornák hada, megindul a titkos akna­munka. Ezúttal azonban közvet­len közelről fenyegetve nyújtja ki csápjait az amúgy is súlyo­san fertőzött európai államokra. Nyugatmagyarországot az átcsa­tolás esetén elönti a vörös vesze­delem és hogy ez a kísérletezés hová fog vezetni, azt nem is kell mondanunk. A nagynehezen meg­indult építő és termelő munka újra megáll és rombadől minden, amit a háború után itt az, alkotó kezek verejtékkel teremtettek már. A tizenkettedik órában újra fölemeljük figyelmeztető szavun­kat. Az ántánté a felelősség, ha a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék