ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 77. ÉVFOLYAM (1950)

1950 / 1. füzet

ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR RÉGÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TÁRSULAT TUPOMÁNYOS FOLYÓIRATA Megjelenik Budapesten félévenként 77. kötet (teljes sorozatban) Megindításának éve: 1869 Előfizetési díj 1 évre a Társulat tagjai számára 30 Ft „ „ 1 „ intézményeknek, közületeknek 100 ,, Példányonkénti eladási ára 25 ,, Felelős szerkesztő: SZILÁGYI JÁNOS I Szerkesztőbizottság: B. BÓNIS ÉVA, DOBROVITS ALADÁR, FÜLEP FERENC Rovatvezetők: B. BÓNIS ÉVA, BARKÓCZY LÁSZLÓ, DOBROVITS ALADÁR, LÁSZLÓ GYULA, NAGY TIBOR, PÁRDUCZ MIHÁLY, RADNÓTI ALADÁR Felelős kiadó: A Tudományos Folyóiratkiadó N. V. vezérigazgatója Szerkesztőség: Budapest, III., Szentendrei-út 193. (Aquincumi Múzeum). Távbeszélő: 162 — 901 Sürgönycím: Budapest, Aquincumi Múzeum Kiadóhivatal: Budapest, V., Szalay-u. 4., Tudományos Folyóiratkiadó N. V. Távbeszélő: 112-674, 112-681, 122-299, 312 — 545. Magyar Nemzeti Bank egyszámla száma: 936.515. TARTALOM: Oldal Molnár Erik : Székfoglaló beszéd a M.- Régészeti és Művészettörténeti Társulat közgyűlésén 3 Török Gyula: Pécs—jakabhegyi földvár és tumulusok 4— 9 Harmatta János: A magyarországi szarmaták történetéhez 10—18 Szilágyi János: Adatok belső pannóniai városok katonai jelentőségéhez 19—30 László Gyula: A kunágotai arany veretes kard 31 — 33 Fehér Géza: A nagyszentmiklósi kincs-rejtély megfejtésének útja 34 — 49 KÖZLEMÉNYEK : Gábori Miklós: Az őskori obszidiánkereskedelem néhány problémája 50—53 Múzeumi hírek - 54 — 57 Könyvismertetések 58 — 60 Bibliographia 61 — 62 Г

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék