ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 93. ÉVFOLYAM (1966)

1966 / 1. füzet

ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR RÉGÉSZETI, MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS ÉREM TANI TÁRSULAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Megjelenik Budapesten félévenként 93. kötet (teljes sorozatban) Megindításának éve: 1868 Előfizetési díj egy évre 40,— Ft Szerkesztő : FÜLEP FERENC A szerkesztő bizottság tagjai : BARKÓCZI LÁSZLÓ, B. BÓNIS ÉVA, HARMATTÁ JÁNOS, KOREK JÓZSEF, OROSZLÁN ZOLTÁN Technikai szerkesztő : B. BÓNIS ÉVA Felelős kiadó: AKADÉMIAI KIADÓ Szerkesztőség: Budapest VHL, Múzeum körút 14 — 16. (Nemzeti Múzeum). Távb. : 130 — 678 Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány utca 21. Távb.: 111—010 Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy lapunk régebbi számai kaphatók az Akadémiai Kiadó (V., Alkotmány u. 21.) Terjesztési Osztályán TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK Kjlalicz Nándor: Rézkori telep Tarnabodon 3 Gabler Dénes: Munera Pannonica.Magánszemélyek közcélú adományai Pannóniában 20 Csallány Dezső: A székely-magyar rovásírás történetéhez 36 Kozák Károly: Félköríves szentélyű templomaink a XI. században 47 KÖZLEMÉNYEK Csalog Zsolt—Kemenczei Tibor: A Jászberény-cserőhalmi későbronzkori temető 05 Sz. Czeglédy Ilona: Előzetes beszámoló a diósgyőri vár 1964. évi feltárási munkáiról 98 Zlinszky J. — Zlinszkyné Sternegg M.: „Postes insuper emblemate conspicui" 109 SZEMLE Wessetzky Vilmos: A Heidelbergi Orientalista Konferencia 112 Mócsy András: Simpozijum о teritorijalnom i hronoloskom razgraniéenju dira u praistorijsko doba 113 Lengyel Imre: Konzerváló- és tisztítószerek hatása ásatásból előkerült csontok kémiai összetételére 114 IRODALOM Szilágyi János: Acta Archaeologica ASH. XVI. kötet 119 Sz. Póczy Klára—Entz Géza: Folia Archaeologica XVI. kötet 121 Gábori Miklós: Vértes L. és munkatársai, Tata.Eine mittelpaläolitische Travertien-Siedlung in Ungarn 123 Oroszlán Zoltán: Révay J., Séták a római Magyarországon. II. kiadás 126

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék