ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 96. ÉVFOLYAM (1969)

1969 / 1. füzet - TARTALOMJEGYZÉK

ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR RÉGÉSZETI, MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS ÉREMTANI TÁRSULAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Megjelenik Budapesten félévenként 96. kötőt (teljes sorozatban) Megindításának éve: 1868 Előfizetési díj egy évre 40, — Ft Szerkesztő : FÜLEP FERENC A szerkesztő bizottság tagjai: BARKÓCZI LÁSZLÓ, HOLL IMRE, KALICZ NÁNDOR, KOREK JÓZSEF, OROSZLÁN ZOLTÁN Technikai szerkesztő : B. BÓNIS ÉVA Felelős kiadó : AKADÉMIAI KIADÓ Szerkesztőség: Budapest VIII., Múzeum körút 14—16. (Nemzeti Múzeum). Távb.: 130—678 Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest V., Alkotmány utca 21. Távb.: 111—010 Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy lapunk régebbi számai kaphatók az Akadémiai Kiadó (V., Alkotmány u. 21.) Terjesztési Osztályán TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK F ülep Ferenc: Későrómai temető Pécs — Geisler Eta utca 8. sz. alatt 3 Soproni Sándor: Limes Sarmatiae 43 Erdélyi István — Qumiljov Lev N. : A nomád világ egysége és sokrétűsége 54 KÖZLEMÉNYEK Mozsolics Amália: Tiszakarádi bronzleletek 62 Fodor István : Félköríves keresztvasu szkíta és szarmata kardok 67 Szilágyi János: Kőfeliratok az Aquincumi Múzeum régi gyűjtéséből. III 72 Garam Éva: Avar nyereg Tiszafüredről 83 Mesterházy Károly: Bizánci keresztény nyomok Berettyóújfalu határában 91 Hollné Gyürky Katalin : Előzetes jelentés a budai domonkos kolostor ásatásáról 99 SZEMLE Szádeczky—Kardoss Samu: Gazdapusztai Gyula 105 Mozsolics Amália: Kurt Willvonseder 106 Nagy Tibor: Az új Année épigraphique 107 Fettich Nándor: Válasz a zempléni fejedelmi sírlelct ügyében az Archaeologiai Értesítő 1966. évi számában meg­jelenthozzászólásokra 109 Bartha Antal—Bóna István—Dienes István—Györjfy György—László Gyula— Fais Dezső: Megjegyzések Fettich Nándor válaszára 114 IRODALOM Sz. Póczy Klára—Entz Géza: Folia Archaeologica XVIII. kötet 126 rKovács Tibor: N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordostungarn 128 / Kőszegi Frigyes: E. Patek, Die Urnenfelderkultur in Transdanubien 131 Salamon Ágnes: M. Párducz, Die ethnischen Probleme der Hunnenzeit in Ungarn 133 Kovalovszki Julia: Magyarország régészeti topográfiája. 1 134 T. Dobosi Viola: Ältere und mittlere Steinzeit, Jäger- und Sammlerkulturen. Szerk. K. J. Narr 135 Kádár Zoltán: H. Kühn, Erwachen und Aufsteig «1er Menschheit 136 Szilágyi János György : W. Schiering, Griechische Tongefässe. Gestalt, Bestimmung und Formenwandel 137 Szilágyi János György : A. Greifenhagen, Das Vestarelief aus Wilton House 137 Szilágyi János: R. Gruendel, Addenda bibliographia praecipue ad CIL e periodico l'Année épigraphique ( = AE) nominato excerpta 138 Salamon Ágnes: A. Rangs—Borchling, Das Urnengräberfeld von Hornbek in Holstein : 138 Fodor István: Г. А. Федоров-Давыдов, Кочевники Восточной Европы под Властвю зологоордынских ханов. (Kelet Európa nomádjai az Arany Horda kánjainak uralma alatt) '...'.' 139 Németh Endre: Magyar régészeti irodalom 1968 140

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék