A Reggel, 1946 (19. évfolyam, 6-22. szám)

1946-09-23 / 8. szám

6 aReccel 1946 szeptember 29. Október 13-óra virradó éjfélen feilobog a tetők máglya! üze: Kezdődik a tokaji szüret! Éjfélre kondulnak a harangok az őszi éjszakában merengő fehér falusi tornyokban s a Tokajhegy- alja ormain, az ősz bíbor és arany pompájába öltözött lanká- sokon fellobog a máglyák tüze. Október 13-ára virradó éjfélen gyullad ki az ormokon, s tetőkön, szerte a Hegyalján, ez az ősi jel­adás, a titokzatos tűzvarázs, mely hírül adja messze táj aknait, hogy virradatkor megkezdődik a híres-nevezetes tokaji szüret. Nemcsak Tokajhegyalja népe s az ország tizenhat borvidéké­nek egész társadalma, hanem a magyar föld minden tája izga­lommal és szeretettel készülődik a tokajhegyaljai szüretre, mely ” förgeteges idők után a munka és a bizakodás nagy ünnepe lesz. A fővárosban a szüreti napok elnök­sége és többszáztagú intézőbizott­sága dolgozik serényen, vidéken szervezőbizottságok működnek s Dr. Hálása .Ferenc a „Georgia“ nj lehetőségeiről Nemsokára kezdetét veszi a répatermelés beszedése és behor_ dása: tizenkét cukorgyárban és finomítóban megindul a répa fel­dolgozása. Az idei répahozam ki­elégítő és a kampány megindulá­sával hamarosan forgalomba ke­rül az új cukor. Nagyarányú ter­melési tevékenység indult meg a Mezőgazdasági Ipar Részvénytár­saságnál, ahol dr. Halász Ferenc vezérigazgatótól a következő fel­világosítást kaptuk: — A kaposvári és mezőhegyesil cukorgyárainkat, melyek a hazai cukorrépatermelés húsz százalékát dolgozzák fel, új helyzet elé állí­totta a földbirtokreform: a cukor­répatermelés teljes átszervezése vált szükségessé. A kaposvári cu­korgyár az idén már körülbelül 28.000, a mezőhegyesi cukorgyár 28.000 kistermelővel kötött terme­lési szerződést. Remény van arra, hogy 10.960 vágón cukorrépát fosunk feldolgozni, ami 1100—1200 vá­gón cukor előállítását jelentheti. — A „Georgia“ Kaposvárott olaj- gyárat és kisebb mezőgazdasági szeszfőzdét állít üzembe, melyek a jfivő évben megkezdik működésű­ül-rt. Megállapodást létesítettünk a 1 övényfeldolgozó Rt.-vel, mákgubó feldolgozására és abból a nagyon nélkülözött ópium félgyártmányának készítésére. A somogymegyei körülbelül 10.000 kát. hold mintagazdaságunk a földbir­tokreform következtében feloszta­tott. Kaposvári műmalmunk, amely Dunántúl legjelentékenyebb keres­kedelmi malma, az 1946—47. évben várható ezervagönos őrlésével meg­közelítheti békebeli teljesítményét. Az élelmiszeriparban elfoglalt pozíciónk jelentékenyen megerősödött azáltal, hogy üzlet­barátainkkal együtt bérbevettük az „Apis“ Mezőgazdasági Termék­nemesítő és Értékesítő-nek a cse­peli szabadkikötőben elterülő tele­pét. E 30 éves bérlet hasznosítása végett a befejezetlen és hadikárt szenvedett telep újjáépítésére és üzembehelyezésére megalapítottuk a Mirelité Élelmiszeripari és For­galmi Rt.-t Az új vállalkozás — mely a csepeli szabadkikötő tran­zitó forgalmába is be óhajt kapcso­lódni — kiépítése még az dei év­ben befejezést nyer. (f.L> mindenki igyekszik, hogy százezrek találkozója legyen e hosszú idők után megtartott tokaji szüret. A mai vasárnapon gyűlést tartanak Tokajban; Pár- •tay Tivadar nemzetgyűlési kép­viselő beszéli meg a programmot a különböző hatóságokkal, a sző­lősgazdákkal és hegyközségekkel. Az ország különböző vidékeiről tíz különvonat viszi majd a ven­dégeket Tokajhegyalja felé; ezek­nek indulási idejét és útvonalát legközelebb adjuk hírül. Az oszt­rák kormány részéről eddig két miniszter, a kereskedelmi és pénzügymi­niszter érkezését jelentették, de útnak indul a Lajtán túlról tizen­hét osztrák képviselő, sok író, művész és újságíró is. Svájcból minden valószínűség szerint a szövetségianács egyik tagja — a földmívelésügyi kormány vezető­je — érkezik hozzánk és a világ_ A gazdasági élet sokkal fino­mabb és érzékenyebb szervezet, semhogy a napi politika bár­milyen csillogó homokszemeit beledobva, veszélyt és gyulladást vagy sorvasztó bénulást ne okozhatnánk. Ebből a szem­pontból sem tudom helyeselni azt az agitációt, amely kizárólag egyik pártunk részéről annyi szenvedéllyel és oly kevés — tér­ít malomipar községesítése, illet­ve államosítása érdekében. Mint a falu életének minden darabkáját jól ismerő ember természetesen jól ismerem a malmok szerepét és jelentőségét is. Tudom, hogy vannak a falu népével elválaszthatatlan sors­közösségben élő malmok — hála Istennek nagy számban! — s vannak malomüzemek, amelyek közönségüket bizony nem egy- egyszer rosszul szolgálják ki. De kérdem: ez a közellátás rendé­szeti és igazgatási részébe tar­tozó jelenség, amely itt vagy ott, felbukkan, elég ok-e arra, hogy ellene mindjárt az államo­sítás vagy községesítés nehéz ágyúival vonuljanak fel? S olyan biztosak-e a községesítés hívei abban, hogy éppen a falu népe, amely, valljuk meg őszin­tén, nem nagy híve az íróaszta­loknál irányított életnek vagy termelésnek, lelkesen helyeselni fog akkor, amikor az igazgatási és szociális feladatokkal túlter­helt községi önkormányzat áldo­zatokat fog követelni a község­től csak azért, mert az ipari üzem veszteségeket produkál, vagy az üzem fenntartási és karbantartási kötelezettségei újabb és újabb befektetéseket fognak igényelni? Őszintén és minden politikai mellékgondolat nélkül megmon­dom, hogy a falu népének be­csületesen dolgozó malmokra és legnagyobb borexportcégének ve­zetői. A szüreti napok elnöksége a magyar határon, Hegyeshalom­nál ünnepélyesen fogadja a sváj­ciakat Szovjet-Oroszország, Anglia, Len­gyelország, Svédország, Dánia és Belgium felől is sok vendége lesz Tokajhegyaljának: a szüretre ér­érkező idegenek névsorát közölni fogja A Reggel. Már most is bizo­nyos, hogy az európai borterme­lés és borkereskedelem reprezen­tánsai nagy számban indulnak útnak es ünnepi héten Tokaj­hegyalja felé. Az ünnepségek, az egész szüret műsorát közölni fog­ja a rádió és napról-napra köz­ük a közérdekű sajtóorgánumok. Tokajhegyalja munka és lelkese­dés lázában ég: minden ember összefog, hogy méltóan fogadhas­sák Nagy Ferenc miniszterei mű­kői, a kormány tagjait, a külföldi és honi vendégek seregét. nem községesített malmokra van szüksége. Hogy ez így legyen, erre elég a közellátási és ipar­ügyi miniszter gondos őrködése, akik elég erősek, hogy kemény kézzel megrendszabályozzák azo­kat a malmosokat, akik a tör­vény kijátszásával egyéni érde­keiket és nem a közönség ér­dekeit akarnák szolgálni. Éppen ezért ne állítsuk be az egész magyar malomipart a kétesértékű kísérletezések bi­zonytalanságába, mert nyugodt munkájára és a műszaki fejlő­dést szolgáló erőfeszítéseire szüksége van az országnak, amely, mint mondottam, most minden erejét arra kell hogy fordítsa, hogy újból a rendnek, a munkának és a szabad, termelő magyar életnek legyen itt a Du- navölgyében a zászlótartója. Ez a legfőbb szempont, amely arra .indít, hogy a legerőteljesebben szembeszálljak a közélet fóru­main minden olyan törekvéssel, tehát a malmok elbürokratizáló­dásával is, amely valójában nem szolgálja gazdasági felemelkedé­sünk érdekét. Páriay Tivadar ITT A ZSEMLYE A közellátásügyi miniszter vasár­nap megjelent rendeleté szerint Budapesten és a közellátásilag hoz­zácsatolt részeken a pékek finom­lisztből vizes zsemlyét állíthatnak elő. A zsemlye 5 és Vz dekánál nehezebb nem lehet s kizárólag finomliszt-váltó jegyre szolgáltathat­ják ki, mégpedig két darab 3 dkg-os váltójegy ellenében. Dii/aúmiz&iád iawl Molnár r •Éva jslentkezés f. hó 23-íól d. e. 10—1-ig. VII., Damjanich-utce 58. I. Telefon: 227^-254. Köves! ezüstáruüzemn*:^ rég! helyén újból működik Baöst evőeszközök, tálcák, szivardobozok stb. békebeli kivitelben, «16 nyös árakon. Rendelések, kiegészítések minta szerint. A malmok bürokratizálása Romániában három nőt ölt meg Lenesé* Emerenda elmenekült gyilkosa A bukaresti rendőrfőnökség át­iratban kérte a budapesti főka­pitányságtól Lencsés Emerenda gyilkosának személyleirását. Len­csés Emerenciát feldarabolták és bár a .gyilkos személyazonosságát megállapították, az nem került kézre: elmenekült Magyarország­ról. A román rendőrség átirata szerint Romániában három olyan gyilkosságot követtek el’az utób­bi időben, amelynek a körülmé­nyei megegyeznek Lencsés Eme­renda meggyilkolásával. A Ro­mánia különböző városaiban ta­lált holttetemek mindegyikének hiányzik a nyelve. Lencsés Eme. rencia nyelvét is kitépte a sza­dista gyilkos, akiről megállapí­tották, hogy orvos! A román rend­őrség most a magyar rendőrség- 1 tői kapott adatokat is felhasznál- I ja nyomozásában. Világrekord®! és Euréperekordoí úszott Jany Süarseiüeben Alex Jany, az ismert párisi úszó, a francia úszósport szemefénye, pénteken Marseilleben szerepelt. A kétszáz méteres gyorsúszóversenyen indult. A viadal keretében először száz méteren 56.6 mp.-re javította a százméteres gyorsúszás ^európai re­kordját, majd tovább úszva, torpe­dóként szelte a vizet és 2 p. 05.4 mp.-re javította a kétszázméteres gyorsúszás világrekordját. Az Újpest 3:t arányban győzött a Gaiata Sermi eilen A Törökországban túrázó Új­pest labdarúgó csapata újabb két győzelmet aratott. A VEFA csa­pata ellen 2:1 arányban győztek labdarúgóink. Szombaton este nagy érdeklődés mellett tartották meg az Újpest—Galata Serail mérkőzést. A magyar bajnokcsa­pat 3:1 arányban megnyerte a mérkőzést. A török rádió többíz­ben fél&rás"előadáson ismertette az Újpest labdarúgócsapatát, a szpíker részletesen beszélt a ma­gyar labdarúgósport nagy erejé­ről, A török lapok első oldalon emlékeznek meg a magyar baj­nokcsapatról és kiemelik, hogy az újpestiek milyen rokonszenvesen viselkedtek Isztanbulban. Vasár­nap délután, játssza az Újpest utolsó mérkőzését: ez alkalommal a török labdarúgó válogatott el­len. Vasárnap délhán 0 órakor a Sportcsarnokban tartják meg Ma­gyarország szabadfogású amatőr birkózőbajnokságát. Vasárnap dél­utáni értesülésünk szerint az ország minden részéből legjobb amatőr bir­kózók érkeztek Budapestre és fel­veszik a küzdelmet a pestiekkel. Az éttermi alkalmazottak atlé­tikai versenyén Schneider (Biar­ritz), Cuzi (Gundel), Vajda (Belvá­rosi), Varga (Gundel), Hegedűs (Biarritz), Hajmási (Országház), Bíró (kispesti Gödör) szerepeltek a legjobban. 2. Katlnka-Mädy, 2:1 (Rothfisclier). 3. — ! ! Tot.: 10:15. Hely.: 10,10. Bef.: 2S. P. m.: Induló-Luca, Dilemma-Ver- sec, Gladiátor-Jávor. Ugefőeredmények I. TOTAM: 1. tittle Soy 3:10 reá (Zwülinger). 2. Bandi iVs (Reimer). A másodiknak helyezett lóra hely­fogadás nem történt. Tot. 10:15. Hely 17.—. Bei. 44.—. P. m.: Rózsi, Sári, Cseléd D. IX. FUTAM: 1. Futórózsa, lí£:i (Zwillingen). 2. Joli, 5:1 (Hévizy). 3- Uccu. Harkány, mint első, keresztezés miatt diszqualifikálva. Tot.: 10:95. Hely.: 25,29. Bei.: 298. F. m.: Harkány, Ábránd. XII. FUTAM: 1. Janika, 2:1 (Földi). 2. Fegyvernek, 4.T (Hévizy). 3. Juliska, 1%:1 (Kovács J.). Tot.: 22. Hely.: 17, 18, 18. Bef.: 97, 89. F. m.: Ébi, Hozomány, Labda, Ka­lóz, Bossiljka, Jéki, Viruló, Jobbágyi. VH. FUTAM: 1. Guszi, 7:10 reá (Zwillinger). 2. öeskös, 3:1 (Kapóéi). 3. Jegyes. V,i:l (Székely S.). Tot.: 10:21. Hely.: 14, 52, 15. Bet: 479, 40. F. m-: Gretchep, Pazar. KJshamö, Aranyvirág, Borosa II., Tátra. MAGYAR LOVAIT EGYLET szeptemberi verseny határnapjai: ____ . 22., 2f. VXH. FUTAM: 1. Judith. 6:1 (Radúly). 2. Bármikor, 4:1 (Péter). 3. Sacy, pari (Kovács II.). Tot.: 10:93. Hely.: 595, 23, 13. Rrf.: 2452, 846. F. m.: Ninette, Kacér, Elemér, Avanti II., Véletlen, Pengő. ÜGET0¥ER£i8Y HATÄRfSAP’ szeptember 28 IV. FUTAM: 1. Jeanne d’Arc. 2L.:1 (Zwilünger). 2. Béla, 4:1 (Kovács J.). 3. Nagypzél, 2:1 (Hévizy). Tot.: 10:39. Hely.< 15, 27, 16. Bel.: 328, 120. F. m.: Jászó II., Csárdás I„ Kor­mos, Féktelen. V. FUTAM: 1. Fortuna, pari (Kovács H.). ' 2. Nádor I„ 2:1 (Marschall R.). 3. Irénke, 2%:1 (Jónás). Tot.: 10:24. Hely.: 13, 10, 12. Bel.: 62, 64. F. m.: Élelmes, Lightning, Fruska, Merészke, Béla király. VI. FUTAM: L Koppany-Totya, 7:10 reá (Bródy). FÜGGÖNY, ICBíl. iiSliíHSÉS békeminöségben WIEG D®ák Ferenc-utca 19. IX. FUTAM: 1. TiUnkó, 4:1 (Harsányi). 2. Vép, 8:10 reá (Kovács II.). 3. István bácsi, 6:1 (Hóra). Tót: 10:100. Hely.: 25, 26, S2. Bef.: F. m.: Rózsi, Bokros, Idegen, Sári, Bohó, Pancser, Sárika, Babér, Ferike. 310, 685. Üdülés, pihené's, gyógyulás hízókúra, diéta, orvosi felügyelet. MÁTYÁS KIRÁLY SlÁMÁTŐUlUfíl SZABADSÁGHEGY OLCSÓ UTÓSZEZCWÁRAK Elsőrendű ellátás, nagy park, meleg« víz, weekend. — MÄTYÄS KIBÄL3S* ÜT 7. — Telefon: 161—824. "

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék