A Reggel, 1946 (19. évfolyam, 6-22. szám)

1946-11-18 / 16. szám

3 ima aReccel A hát első Isiében kinevezik az úi minisztereket A Reggel legfrisebb híre szerint, a kormány átalakítás és az új miniszterek kinevezése a hét első.napjaira várható. E pillanatban változatlanul csak két miniszter személye biztos, Erős Jánosé, mint közellátási és Bárányos Károly é, mint földművelési miniszteré. Nem való­színű, hogy a pártok között miniszteri tárcacserére kerülne sor. Nagy Ferenc miniszterelnök a Kisgazdapárt vezető politikusaival szombaton este és vasárnap bizalmas tárgyaláso­kat folytatott, ezeknek eredményeképpen most már feltétlenül várható a személyi kérdések gyors megoldása. Budapest: semmi nyom! Bukarest: semmi nyom! Újra felbukkant a holttest-darabod© rém Szombaton este az a megdöb­bentő hír keltett izgalmat a bu­dapesti főkapitányságon, hogy Bukarestben megismétlődött a szörnyű kéjgyilkosság, amelyet Budapesten követtek el, egy már­ciusi éjszakán, a Conti-utcában. A két eset annyira hasonló, hogy a tettes is minden valószínűség sze­rint ugyanaz. Egy fiatal leányt darabolt fel a gyilkos és a holttetem mellett névjegy­kartont hagyott, amelyre ezt az üzenetet irta: „Nem fogtak el az előző két esetben sem, most sem kerülök a kezetekbe.. Ez év márciusában a rendőrőr­szem a Conti-utcában holttest­csonkot talált. Még ugyanazon az órában sorra jelentkeztek az utca lakói és rémülten mondották el a rendőrségen, hogy házuk előtt különböző női test­részeket találtak. Az áldozat személyazonosságát csak hosszú nyomozás után tud­ták megállapítani: Lencsés Eme- renciának hívták a szerencsétlen áldozatot! Két hónapi nyomozás után még annyit sikerült meg­tudni, hogy akit az embertelen gaztettel gyanúsítanak, vonatra szállt a Keleti-pályaudvaron és elutazott a fővárosból. Később, augusztusban, a bukaresti rend­őrség jelentette, hogy a román fővárosban egy fiatal nőt éppen olyan módon gyil­koltak meg, mint öt hónappal előbb a Conti- utcában Lencsés Emerenciát. A román rendőrség is hónapokon át hajszolta a gyilkost — éppen olyan eredménytelenül, mint a bu­dapesti. így azután az akták, Bu­dapestén éppen úgy, mint Buka­restben, irattárba kerültek. De a feledés pora nem lephette be az eredménytelen nyomozásról szóló jegyzőkönyveket és jelentéseket, mert Bukarestben néhány nappal ezelőtt ismét felbukkant és gyilkolt a titokzatos rém. A budapesti és a megismétlődött két bukaresti eset között még ab­ban is feltűnő a hasonlatosság, hogy az áldozat valamennyi test­részét megtalálták, kivéve — a nyelvét! . . , «04« Itt cut úi tzéfitégdivat: a szende nő! A newyoric fodrász- és kozme­tikuskongresszuson, ahol Európa és Amerika legjobb nevű nőd fod­rászai és arcszépitői adtak egy­másnak találkozót, bemutatták a legújabb női ideált: „a szende nő‘'-t. A felvezetett ifjú hölgy valóban iruló-piruló, szende és nőies jelenség volt, mivelhogy — bájos arcát olyan rózsaszínű pú­derrel „készítették ki“, amely azt a hatást tette, hogy a hölgy éppen ebben a pillanatban pirult el... A nemzetközi kongresszus arról tanácskozott: milyen is legyen a nő arca 1947-ben? A kongresszus — miként A Reggel értesült — úgy döntött, hogy a nőd szépség történetében új korszak kezdődik. A démontípusnak befellegzett — ezt a kongresszus elnöke ki is nyilatkoztatta —, helyébe lépett a „házias“ nő típusa. Háziasnak fogják nevezni azt a nőt, aki jól süt, főz, de ugyanazért — rum- bázni is tud... A „házias nőnek“ azonfelül jobban kell értenie az arcfestészethez, mint elődeinek, a nemháziasaknak, mivelhogy fe­lette nagy művészet „a pirulás hamvát" festékkel odalehellni az arcra. „Az új nő — mondotta az elnök — olyan lesz, amilyenről a katonák a lövészárokban álmo­doztak ..." VILÁGSIKER Remarque A DIADALÍV ÁRNYÉKÁBAN A Nyugaton a helyzet változatlan világhírű szerzőjének új regénye. Színhelye Páris, idő a világháború kitörésének pillanata, szereplői a nagyváros nemzetközi mene­kült-társadalma, cselekménye ellenállha­tatlanul lenyűgöző. Kötve 40.— Fűzve 31— k I d á Ballon-, Eső-, Yiharkabát Egymillió biblia Az Amerikai Bibliatársulat egymil­lió német nyelven nyomatott bibliát küldött Németországba, hogy ott ajándékként kiosszák, különösen a fiatalok között, akik a hitleri nralom bosszú ideje alatt már nem Ismer­hették meg az írást. Mély jelkép rej­tőzik e valóban amerikai méretű ajándék mögött! Mert hiszen az UNRRA életet jelentő adományai után az új Németországnak kétség­telenül arra van szüksége, amit a hitleri időszak leginkább megtagadott tőle. Németországnak — rajta túl még Európa és a világ nagyobbik részének — szüksége van arra a lelki újjászületésre, amit ez a mostani adomány: a Biblia jelképez! Itt a trafikok új zárórája A közönség részéről sok panasz hangzott el a trafikok zárórája el­len. A joggal kifogásolt állapotnak most véget vet a pénzügyminiszter rendelete, amely kimondja, hogy a dohányárusok hétköznapokon 8-tól 17 órái« — 13 és 15 óra között déli szünet megszakítás­sal — kötelesek üzletüket nyit­va tartani. Nyerges! János, a legérdekesebb festő-ósfehetség, Nyergesújfalnn rendez kiállítást, ahol — raktárkezelő Érdekes kiállítás nyílik 24-án Nyergesújfalun a Magyar Víscoza Selyemgyár kultúrtermében. A vál­lalat raktárkezelője, Nyergesi János mutatja be olajképeit, vízfestmé­nyeit. A tárlat megnyitására többen készülnek a fővárosból Is: nem új művész bemutatkozásáról van szó, nevét már évekkel ezelőtt megis­merte a közönség. A 30-as évek ele­jén tűnt fel színes krétarajzaival a Magyar östehetség Kiállításán, ame­lyet A Reggel rendezett a Nemzeti Szalónban. A festő maga mondja el, hogy művészi pályafutását Kern- stok Károly mellett ecsetmosó­ként kezdte, örömmel ad hírt A Reggel a készülő érdekes kiállítás­ról, mely nemcsak Nyergesi János tehetségének lesz újabb bizonyí­téka, hanem egyben a legszebb pél­daadás a gyárak és nagyüzemek dolgozói számára, az üzemi kultúr- közösségeken belül való értékes munkára. November 21-én megindul a tőzsdeforgalom A budapesti áru- és értéktőzsde szerdán délután 4 órakor tartja meg idei közgyűlését, amelyen értesülésünk szerint, bejelentik, hogy az értéktőzsdén a hivatalos forgalom csütörtökön, novem- ber 21-én, több mintegyévi szünet után újból meg­indul. A közgyűlés napirendjén, az elnöki jelentésen kívül, három tőzsdetanácsos választása is szerepel, közte egy gazda taná­csos. A Postatakarékpénztár is új tagot delegál a tőzsdetanácsba, Biró József vezérigazgató személyében. Vád alá helyezték Fontány volt népügyészt A budapesti büntetőtörvényszék vádtanácsa Gönczy Károly dr. el­nöklésével szombaton tárgyalta Fontány Ferenc dr. volt nép­ügyész bűnügyét és — vád alá helyezte a kétrendbeli közokirathamisítás- sal, egy rendbeli zsarolással, befolyással való üzérkedéssel és vesztegetéssel vádolt Fontány Ferencet. Hankó Elememé tett annakidején felje­lentést az ismert népügyész ellen, akit le is tartóztattak. A védő ■ Fontány elmeállapotának meg­vizsgálását kérte, ezt el is rendel­ték, de a törvényszéki orvosszak­értő épelméjűnek találta az egy­kori népügyészt. E vélemény el­len felfolyamodást jelentett be a védő, de az Igazságügyi Orvosi Tanács beszámíthatónak ta­lálta Fon tényt. A megvesztegetést — Így szol a vádirat! — azzal követte el, hogy Hankónétól előbb százezer pen­gőt, később kétmillió pengőt vett fel és megígérte, hogy — nem helyezteti előzetes letartóztatásba! Tíz dollárt is követéit tőle, ha­sonló ígéretek mellett Azt mond­ta: „egyik minisztériumi ismerő­sének“ kell átadnia a pénzt, ám ez az állítása nem bizonyult való­nak. Hankónét megtévesztette az­zal is, hogy hamis ügyészségi végzéseket, illetőleg utasításokat készített és ezeket mutatta meg az as­szonynak, aki sokáig el is hitte mindazt, amit a határozott fellépésű ügyész mondott és ígért. A Függeflesi Ifjúság emSékpIaketfet ajándékozott Tildy Zoltánnak, Nagy Ferencnek és Kovács Bélának A Kisgazdapárt hatalmas ifjú­sági szervezete, a Független Ifjú­ság szombaton rendezte a Fórum- klubban első társadalmi estjét, amelyen a köztársasági elnök képviseletében Boriba Albert honvédelmi miniszter, Nagy Fe­renc miniszterelnök, Kovács Béla főtitkár, Dobi István és Mistéth Endre miniszterek, Pfeiffer Zoltán és Csehszombathy László állam­titkárok, számos nemzetgyűlési képviselő, továbbá Kővágó József polgármester is megjelent. A beköszöntőt B. Rócz István nemzetgyűlési képviselő, a Függet­len Ifjúság elnöke mondotta, majd Liontas Konstantin és Werner Mária, az Operaház tagjai ének­számokat, dalokat adtak elő, nagy sikerrel. Tőrük Erzsébet Kodály- népdalfeldolgozásokat énekelt, az Opera két táncosa, Lakatos Gab­riella és Gál Andor pedig magyar táncot mutatott be. Az est fény­pontja Cserjalvy Eliznek, a genfi nemzetközi hegedűverseny magyar győztesének hegedűjátéka volt. Az immár világhírű fiatal tehetséget Salamonovits Manó V., Sas-u. 25. XeU WÓ-226. fi. ÚJJÁÉPÍTÉSI ÁLLAMI SORSJÁTÉK Főnyeremény 50.005a I Sorsjegyek ára: Egész: 5 Ft Fél: 2.50 Ft 16.650 cfrb különböző kész­pénznyeremény 500.000 forint összértékben Húzás: Budapesten, 1946 december 5-én déli ÍZ órakor a Székesfővárosi M. Pérgügv igazgatóságnál (Budapest, V., Szalay-u. 10—14., alagsor 7. sz.). A sorsjegyek kaphatók a Székes­fővárosi M. Pénzügylgazgatóságnál (Bpest, V., Szalay-u. 10—14, féleme­let 1.), azonkívül minden dohány­árusnál és osztálysorsjegyárusnál. A pénz előzetes beküldése esetén a M. Pénzügyigazgatóság a sorsjegye­ket portómentesen küldi meg. ALSOL C R É M B hintőpor, bőr- és gyermek- ápoló kenőcs békebeli minő­ségben ismét KAPHATÓ. melegen ünnepelte a közönség. A műsor további részében Nagy IsU ván Ady-verseke* szavalt, a Füg­getlen Ifjúság kábái népi tánc- csoportja verbunkot- és kanász- táncot adott elő, lelkes tapsok kö­zepette, végül a Független Ifjúság számfónikus zenekara Soltész La­jos vezényletével a Hunyadi László nyitányát adta elő. A nagysikerű műsor után B. Rácz István átnyújtotta a távol­levő Tildy Zoltán köztársasági el­nök számára Bairtha miniszternek a Független Ifjúság emlékplakett­jét. Ugyanilyen emlékplakettet ajándékozott a Független Ifjúság Nagy Ferenc miniszterelnöknek és Kovács Bélának, a Kisgazdapárt főtitkárénak. A műsor után tánc volt. A Független Ifjúság első társadalmi bemutatkozása a teljes siker jegyében történt. Minden jelzett dugó­ért vendéglőben, söntésben, kávéház­ban, fűszeresnél egy üveg sört kap /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék