A Reggel, 1947 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1947-09-08 / 36. szám

W4T szeptember 9. aRcccel a Elfogok Lékai-Ungara I Unt aaepk 8. f31 Reggel tudósítójának' Mejon- Jatanéése.) Kéteaztondel bujkálás »tán ellopták Lékay-Ungmaer Al­bint, tut «tenuit idők politikai éte­lének egyik ismert alakját. A Morabathelyt ,Vaevárm9c*e‘ J5- enerkeeztéje volt és nevet. eH*n- forradalmi cikkei tetijk Ismertté. Több évtisedej politikák maltja átá a »kßpönyegforsat«* bajnoka" Jelzőt vívta ki magának. A legiti­mizmustól rövidesen elsaateadt és a ®őmböa~ kormány egy rettclóa péppel tnggv sávotía. Tagja volt mindkét ncsrwse? gyűlések, majd a kőszeg. kardia} «wsfcggyíMéai képvdí£»‘őj*teat tett tagja a képvl- •tófihásníík. Lapjának égtem a íelasebeduláafg valamennyi kor- mányiéi /vivet*« a tá-moy&tcoéri járó amebvaMCéét. Veatecüteíben »««ivadéiyascB támogatta a néme­tek oldalén a háborút. A gettó jel- il&tátn után ttot irts, hogy la keU beste«! a saidétoiKpi©­MtndvK «usonbeh nem tartotta vIsb- obs atWá, hogy 1344 szeptemberé­ben moeiálámmokrtrts-kőrét hango­kat üasőa mag. Száláéi hatalomra' futása után viszont „Az erőt kéz bemutatkosdsa" etotmel Irt cikké­ből Szálast politikáját áieiőítoHe. A íeiMBhedulés után egykori vé- laastóÍMi’üiete, Kőszeg kömtűikén, majd a Bakion Wtjin bájkált Saak&tel is hatalmas bajusszal tette feUsmerhetstienné magát. Baja h&rAyékón mégis felismerték, szombaton elfogták éa Szombat­helyre szállították. Luháet Miklós álnéven bujkált, «äsen a néven szo- eiáktemofersta pártigazolványt szerastt. Átadták a nvptigyé&tség- neh, amely háborús és ncpetienes bűntettekkel vádoif«. Mmdszenty hercegprímás ünmpélyossn felszentelte a szombathelyi székesegyházat MAGYARORSZÁG FELÉ SZÖKIK LENCSÉS EMERENCIA GYILKOSA Romániában is két kéf^ilkosségot követett el — MfadőhésxüHségbon A magyar-román határ egyik határvadáeeörsc néhány nappal «előtt arra lett íigyeknes, hogy román területről háromtagú társa­ság akar magyar területre itszí- várcgni. A járőr osonnál ÉidÓfté- aéoülcr« indult, eaok eaonban ti- hajátotWt csomagjaikat te viemar menekültek román területre. A hstérvadteaote átviagálták a ceo- BMgcűgat és megáilapi tettek, hogy rengeteg kábitteer«, mrveaaá» got és valutát tateteaas&ek. Akcnban <mp& is ;ok%tíl nagyobb jeUntősígü tartalma is volt as egyik csomagnak: egy brassói is egy nagyváradi román napilap, <tmelyekben rendőrségi héréovény adta hírül, hogy Leonéén Emaraafcla Magyaror- scEigrál ea*ssa«k&tt gyilkosa te­tet éton vsa Romániákéi BSa- gyurerseá* falé. Mfcrt íteneretes, Lenesta Beáé? yendit, az egyik vígutea* háe la­káját, tavaly mároiusbea feldara­bolva találták. A főkapitányéi S egindítoida a nyoeraróot, a gyti- >mak azonban sikeriát *bn«we- küXnie. Annyit mindencaetea meg­a hatánméé&zok áBa*. botiak Mate, hogy «tm «e Liir ligái» mm prak- fteál és mtaAon vaiöSBtes&ség ararürt eá&rimm |wM«Ä. Sabmbeíhelsr, szept. 8. (A Raffael tudósítójának telefon- jelentése.) Kétnapos ünnepség ke- ! rétében eaantelték fel vasárnap és hétfőn «2 újjáépített saottibetbelyi ssékeeegyháaat. Mindssenty her- '■ eegprímás , szombaton délután ér- i koséit Szombathelyre. lttlSafrmká [ főlapén és Kovács alispán fogadta és ftdvősölte. A templomsaenteltei j ünhspségekre Szombathelyre ér- ; Itattak a püspöki kar tagjai, bo- ] vábbá Sárközi Pál pannonhalmi kormányzó apát, Endrééi Vendel sáréi apát, SimonSfy Jenő csornai prépost és a szerzetesrendek tar- tomáayfőnökei A szombathelyi esékosegyház 17V7-ben épült és «gyíhe az ország legszebb barcfek templomainak. 1848 márciusában súlyos légitámadást intéztek Szom­bathely ellen és a légitámadásnak a székesegyház is áldozatul esett. A felszabadulás után nyomban megindult a helyreállítási munka. A nártok éa bed»* dc4#aetsk Ftgwrúí® ?sjfe»©9srts* rtndktortH alacsony, púpos, mJ&gen&lő szeméi, kopásé öreg ember, egyik lábát házét. Anmdsidíijén úgy lótsaott, hogy aSmrtBt eltűnnie a ressdőeség ■séma eifi, át a bukaresti lapok osákhamar hériü adták, hogy hát hát leforgása alatt kát tAyan község fa történt, amehyrtak ményei Mzérteétaeen hazontótamah Lenesét Smareneia tragádtáfáhoe. A román remjftseégnek is a&ertttt megállapítania a tettes személy le­írásét, amely pontosan spyeatit Lenesét Bmareneki. gyilkosáénál. m mtf- h$rV­> aesanal rádií fe^s S- *ásl aá«t*. M a pupas saattr éh­tea «« BrAéiy rendisége » W- gyühos Cldfeéaéra lódult. A* utefoó hír a n%gyv&r3«gi read* öíwétfho* éeheaetk a gnőasst a KWtS^s«■ hatér felé látták sa®k*d. A hatérvadáflisidk jelentő»» Után a budapesti főkapitányság a határ- menti tanyákba anormal áeéehtí»®. hat is rendőröket küldött és rtódó- káeaültségbe helyeméit a hat árva ááseokat is. LoiicionlMifii ahol a koumruBMúSk gyüláat tar- tdttók és helyenként SM&aswa hét-m a am. A tömeget esők a rendőrnőé hőse- bxlépsm essAatia sa/A, omd® ftadfr aulákon etetett a tűntetézm hetiére. (MTÍ) , Vtottemstq egte London mwihá*iíísye6«iben sölyoa »éréke­dét támadt a kommtniMíh és a lé- «zwölf brit katonák légiója között, smoSjBébt soraiban, a Renter Ja­lentéfw* ea«rial, sotfause feetesta VOR. Kstatoías tömeg verődő»* «tes­sz« az utcákon a befcyíaág köröl, aei»n • romok. hárításán, a hívek áldozatkészsége pedig elő­teremtette a helyreállításhoz szük­séges összegeket. Szeptember 7 a felszentelés napjára, teljesen »zen állott a templom, de oltárk pék, freskók és márványozó* kai. /ti' Vasárnap réggé1 MáidJzenfcy hercegprímás vé­gezte a felszentelés! szertartást, majd ünnepi nagymisét mutatott be. Kovács Sándor szombathelyt megyéspüspök szentbeszédet mon­dott. Délben közös Veni Sancta voll az ifjúság számára. Délután' nagyszabású egyházi hangverseim tartottak, este pedig körmectottei fejezték be az ünnepségek els$ napját Hétfőn délelőtt 10 órakor amikor a hercegprímás bevonult á főpapi misére, mintegy ISOXOO ember szorongott a templomban, a templom előtti téren és a környező utcákban, A főpapi misén Qrős» József kalocsai érsek mondott szentbeszédei Erdőtűz a Gtiggerhegyen Hétfőn togged fécteóíkor v«*«e- dnürrn erőm&sst j«le«íeftek a Qwj- pwke&prői. Két ttooléó&-aég vo­nult M a tóahöB és igen nagy ne- héswáyekkei látott hozzá aa oltás- boa, mivel a hőseiben aSccs víg. Küsrtffiwtíároiták, körüiárlcol-iúh a testé, hogy továbbteate^oét meg­A Oá» Míg már hét hoM- • nyi területet elpaaatSíott a tea, tevébhtsrjedését »sonban si- meggútoíöá. Ahogy as égő területet höafülárted- ták. kézdeüeges fecskendőkkel az oMáchoz is hozséláítafe. A kéxisró- vol hajtott feoskendőfchöz távolabb­ról kannákban hordták a vizet. VÁgre délután 3 óra tájban a t&s fészkét sikerűit' áthatolni és aat ií elöl tani. Egy hat fenyőfából álló facaoport körteétxm tört ki a tös. A fiái. zá t ésdáíi táSáyéti A masgairól látható i-űznek a déli órákban igen nagy közönsége volt a kirándulók közül. Izgatottan figyelték, hogy a hosszú szárazság- folytén kiszáradt avaron nem ter­jednek-e tovább a lángok és nem vélik-e a tűz nehezen legyűrhető erdőtűzzé? A tűzoltóság jelentése alapján a rendőrség te nyomozás t indí­tott, hogy megállapítsa a tűz keletkezé­sének okát.' Valószínűnek tartják, hogy es*.varpók bujkáltak a környé­ken, éjszakára tüzet raktak, hajnalban nem oltották el lelkiis­meretesen és így kapott lángra az erdő, A tűzoltás közben ' állandó fegyverropogás hallatszott. Azon az erglőréízea ugrania;, ahol tűz pusztított, igen sok fel nem robbant lőszer volt el­szórva, *' ; Ä BrriTik. «BGaiLI« EÜlfZElElia TÁNOl ',Ä3aau Tw«« •te KAfONTA 6 ÓRAI TEA iiaiMKT-jan ‘ SHtesasameiaBraiasKBB TÁ^ÍC! 1860 óta •sei. Kiiiap ICozmA­i Somogyi Bék-üt B (JUceotf kort) Bvüeedn« boiráro« «ég >- *»jc-^£6rén$i; teterjogztdiéhe« t&zmZm sgtrssi ^««1 Aj intetek „80.000-1»!" jehgéce Bort* üirdotőbe XV., R4gipoüta-n. lí. írnám rmspümmm (Srnba J**rka«;r«Hi) lux»ac>.s*fxsirter»«nt S köBapokrtt kCxpoBti ftU«MÍ iri&áé <-kT. Pr. Brédy, k»ddfól T,:ltT-iil.. ElcseréiséD Vm. kar. Kálvih-t4mói I aeobá# garson léfibérö mo­dern mép lakáaoesaá vgf szoba kallós vagy két szobássá jelige „Kálvin-tér“ s O H A S E M ÁZIK! ballon-, Atlátssső-, IddonkabAtot PORTEÜHAZAT-tól BAJCSY-Z8XL1KS2KY-ÖT 12 (Aa<tete»y>«t tatok.) RSegnynt a Budapesti Kfetftkcdés 1-eo én T-es >nto- boax, rflltsN és 23, 25 villamosak $ JI Vánér titnraW« iMrte a. jfgf- Indikboa it » feahwerreaeH «sporttlnS A vámAr «Woim aio&t kés i I«® sí v*séA lajóohb uw^jíflf uávéasak alketfeWé a Solymesi HéaaámbÉi m, $@sasar^s ®éte-*e m Tulajdonosi RSáaffiárffiS f'wwi8 KMmÁ&ná. &süe»»ztiltfyfa Dwottya-utoa 3, I. ttr, Modern és styí bátorok nagy váhu&tmbon Persze- esőnysgek Vétel, eladás. csere! Piaetési könnyítések' j üftisiA FOG HJA és NÉMETHI hites!. H. felit? S9t-« irt. Mn: HMM M ÍR8RÁZ JELENTKEZIK! Olcsó ést^feksl, bŐBégea raktárral, figyeknes kiszolgálá*sal. Berakott sötétkék szok- gyapjúsz^vetbŐl, ság SS-ös, számon- 10 Ft-c® emeík. 19S^S mi feűrete féldpő kru­pon-talppal ............. 68.80 XÍszÉRgyaííjú női kabát, divatos fazonban ....... 260.-t­Bérfi átmenete kabát, jóminőségű strapa­anyagból .é, ............... 210-50 FfrSöíjöny, divatos f^zőn 220.87 Kerékpár-beteóguihi,' pa­re®, 23-08, és 28-as ... 13AÜ Keiékpér-külíőgumi, 1 28-as, pffíma ........... 48.— Bstegonya-háent-sióMi» ... Kostyfetókéé .......... 48 «sn f-s'.J«:-vc'jj.'febp5 VtaAnWsAi* % fvse eve« ten’*« mák tstt&tea ' ........... Vámsa lskolatáidsa ...... Női fejkendő JÜS5. kötény, P mäaeiyeia típus harisnya''........... . IJ&üfl JPvkem ciníh tw.mnadráa ?-W Refeár püoá tcm&blúz ... 16.36 F«sfeste doth [ isfe<áa- höfery, - osámonkézst. —.08 8.60 19.— 18.90 5-ea 11.2« 1—. forintos dáteai ........... emeike­15.70 , f&ólatóirussziátyBek aeteet #* eyewe« ^aanvtéraVal éllaedé készlettel áll vevőink rendelkezésére Zománeodények kis hibával nagy választékban f c­twsé^ú- Audié® BLj Ka!vln>tér 7. a pénzért és ItafaSoméri yHiorgl városrész A {•gaktukiiftabb film CSÜTÖRTÖKTŐL URÁNIA ÉS SCALA­/

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék