A Reggel, 1948 (21. évfolyam, 1-36. szám)

1948-01-05 / 1. szám

Három nap alatt itt a Dana árhulláma A Tisza már apad Vasárnap délben a földművelés-) ügyi minisztérium árvízvédelmi osztályán „A Reggel“-nék a kö­vetkezőket mondották: A Tisza Záhony feletti szakaszán az apadás meg mindig tart. A balparton elárasztott területek­ről a víz elvezetése folyik. A jobb­parton. Tivadar községnél kelet­kezett gátszakadáson kiáradt víz lovább vonul, általában északi irányban és elöntötte a község határában levő Buckaszék tanyát. A tanya lakosságát kiköltöztették. A töltésszakadás elzárási munká­latokat folytatják. Guides és Jánd községek mellett a Tisza éjjel 10 centimétert apadt. A belviz el­érte Barabás község határát. A községben és a szomszédos Belé- nyesen az óvóintézkedések meg­történtek. A Tisza balpartján, Ti- szakóródnál, a víz levezetését folytatják. Hozzávetőleges becslés szerint 70.0W1 holdnyi területet öntött •i eddig áa árvíz! Barabás községben, ahol a víz to­vább emelkedett, nyúlgáttal véde­keznek. Vámosatya községben az utolsó két órában 40 centiméterrel emelkedett a viz, úgyhogy a község alsó részét már telje­sen elöntötte, de a szomszédos Beregdaróc még: nincsen veszélyeztetve s így Vá-i mösatya községből idevitték az asz- szonyokat és a gyermekeket. Az áradás következtében a má­sik veszélyeztetett helyek a duna- menti községek. A Duna felső sza­kaszáról érkezett jelentések szerint a Duna apadt. A felmelegedéssel' járó olvadás következtében azon­ban a Felső-Duna mellékfolyói — minthogy osztrák területen 10—12 fok a meleg! — áradnak. Az Inn folyó a hegyekben megindult erős hóolvadás következtében 24 óra alatt 186 centimétert áradt. Ez az árhullám 2-3 nap alatt elérheti a magyar fővá­rost is. Ezidő szerint Budapestnél a Duna apad és mindén . olyan híresztelés, hogy a Duna magyar területen bárhol is kiöntött volna, valótlan. A Duna mentén Ausztriából újabb áradást je lenlenek. Szlovákiában fagyosra fordult az időjárás, úgyhogy onnan áradás nem várható. Mihály herceg* átutazott Budapesten és — nem nyilatkozott Kód szitál 3 ferencvárosi pályá­-udvar fölött, mikor 11 óra 42 perckor befut a kö­zépső sínpárra Mihály volt ro­mán király tíz kocsiból álló különvonata. A vágány mellett kétoldalt tíz lé­pésenként egy-egy rendőr áll Mihály szalonkocsija a bejárattal szemben fékez, az ablakok sűrűn lefüggö­nyözve, a fotóriporterek és az újságírók hiába topognak „rohamrakészen“ — a szalonkocsiban semmi sem moz­dul. Végül a szomszédos Pullmunn- kocsi egyik ablaka legördül és ke­retében megjelenik Icanidu Mircea, Mihály személyi titkára. Harminc- harminckét év körüli borotváltfejü fiatalember, sajnálkozó mosollyal közli: . — Hohenzollern herceg ugyan nem óhajt nyilatkozni, néhány perc múlva azonban majd fel­keresem kocsijában és megkér dem. van-e mondanivalója? Közben mozdonyt csereinek, a hatalmas gépet, amelyet Lököshá zától Juhász Sándor mozdonyve eető, Gabnai András és Márton György fűtők hoztak idáig, az első sínpárra állítják, az „itatóhoz“. Uj mozdony kerül a tíz kocsi élére és új személyzet: Kerkápoly Zol tán és Mihály András viszik to vább a különvonatot Hegyeshalo­mig. A különvonaton egyébként hatalmas, belül hófehér csem­pékkel kirakott konyhakocsi van, amelyben nyolc süveges kukta forgolódik, emellett ét­kező-, szalon- és hálókocsik. de mind süriin lefüggönyözve, zárt ajtókkal és ablakokkal — megközelíthetetlenül , Lökosházárói 7.40-kor indult a. kű- j Cegléden és. Kőbányán állt nehány lönvonat, Békéscsabán. Gyomén, percig — Pestig 48 percet hozott Mezőtúron Szajolon, Szóin tkon.I be abból a kétórás késésből, amely­Vérbosszú Csobáncán! Két falu népe, rendőrök és vérebek hajszolják a gyilkos cigányokat Vasárnap délben vadállati ke­gyetlenséggel végrehajtott cigány­gaztett híre érkezett a főkapitány­eágra a közeli Csobánka község­ből, ahol egy hattagú kóbor banda majdnem agyonverte Hodzsár József földművest, a feleségét, a leányát és a fiát! Hodzsár a lovát itatta a kútnál, amikor beszivárgott az udvarra hat cigány és nekiestek az ötvenéves földművesnek.' Agyba-főbe verték, kocsirúddal, lőccsel, vasvillával­ami a kezükügyébe akadt, majd Kövekkel támadtak rá, mire Hod­zsár kétségbeesetten segítségért kezdett kiáltozni. A szörnyű jajga­tásra előbb a 17 éves Hodzsár Antal futott ki a házból, majd Hodzsárné, végül pedig a 20 éves Erzsébet. A cigányok akkor már fejszéket kerítettek elő, oflyt a vér, . egyre velőtrázóbb sikoltások kértek se­gítséget a falu népétől, mire a szomszédból Csikós József föld­műves, ■ kezében hatalmas lőccsel sietett a szorongatott család segít­ségére, de a cigányok túlerőben voltak. A falu szélén, a ház kapuja kö­zelében folyt a véres, vad tusa, amelynek a hangja nem igen Ju­tott el a falubeliekhez, miután a déli órákban majdnem mindenki a templomban, vagy a főtéren tar­tózkodott. Hodzsárék egyre több súlyos sebet kaptak, az ordítozó, a vértől megitta- sodott cigányoktól. Végre ,a súlyosan sebesült em­berek kétségbeesett segélykiáltá­saira figyelni kezdett a falu, egyre több ember futott Hodzsárék por­tája felé. Amikor a cigányok meg­látták g közeledőket, otthagyták vérbefagyott áldozataikat és jutva menekültek. A csatatéren haldokolva hagyták Hodzsár Józsefet és a feleségét, aki koponyaalapi törést szenvedett a súlyos fejsze- csapásoktól ipíg Hodzsár Antal és Erzsébet szintén véres fejjel feküdt a földön: az ő sebesülésük is igen súlyos! Csikós József a legkönnyebb sérült, ő a jobb­lábát törte! Az orvos percek alatt a küzdelem helyén volt, megérkeztek á várme­gyei mentők is, akik a sérülteket beszállították a budapesti Margit- kórházba. A délutáni órákban még változatlanul súlyos és életve­szélyes az állapotuk. A pomázi rendőrkapitányságon, ahoi azonnal megindult a nyomo­zás, • mindjárt látták, hogy a cipó nyok nem rablótámadást követtek el, hanem talán régi harag vezette őket Hod­zsárék portájára, hogy bosszút álljanak. A falubeliek elmondták, hogy Hod­zsárék régóta haragban voltak a környék közbiztonságát veszélyez­tető kóbor cigányokkal és ezek már régen készülhettek a vér­bosszúra. A sebesültekhez nem lehet kérdést intézni, nincsenek olyan állapot ban, hogy kihallgathatnák őket. Lapzártakor jelentik: a pomázi rendőrkapitányság megállapítása szerint a gyilkos cigányok Piliscsaba és Pilisszentkereszt felé tarta­nak az erdőn keresztül. A kör­nyék minden rendőrállomását mozgósították, járőrök fésülik át az erdőt és rendőrkutyákkal iramlanak a me­rénylők nyomában. lyel a vonat. Romániából Lókós­házára befutott. Mihály herceg útközben sebül sem szállt le. állomásoknál az ablakokhoz sem lépett. A különvonaton az útinaplóban levő névjegyzék szerint harminchármán utaznak, első helyen ez a név áll- Mihály Hohenzollern herceg. A második: Hegel udvari marsall, a harmadik Icaniciu Mircea személyi titkár. Utánuk a volt király 30 tagú kísé­retének névsora. A kísérők útlevelébe záradékot nyomtak, amely szerint Romá­niába többé nem térhetnek vissza —. e határozat alól csak a volt király és édesanyja men­tesültek­A kísérőkön kívül 1.1 román vasuli alkalmazott. Bancs Nándor mérnök vezetésével, a határig kísérts a különvonatot. Még néhány perc az indulásig, — lefut a herceg kocsijának egyik ablaka, de ismét csak a titkár ha­jol ki: — A herceg egyelőre nem nyi­latkozik! Az indítótiszt felemeli a- tárcsái, a vonat lomhán mozdul! ebben a pillanatban feltűnik Mircea mögött Mi­hály. Rozsdabarna sportkabá tot visel, nyakában sál, mo­solyog, int. Szürke füst száll a mozdonyból az ég felé, aztán meggyorsul a vo­nat futása. Ara 1 FORINT XXI. ÉVFOLYAM, t. SZÁM. Főszerkesztő: LÁZÁR MIKLÓS BUDAPEST, 1948 JANUAR 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék