Világ, 1989. június-augusztus (1. évfolyam, 3-15. szám)

1989-08-17 / 13. szám

Fórum Fórum rovatunk nem pusztán a hagyományos levelezési rovat. Elnevezésének megfelelően az olvasói leveleken, vitacikkeken kívül itt szeretnénk fórumot teremteni a legkülönbözőbb politikai nézeteket valló pártok, szervezetek és független szakértők állásfoglalásainak, dokumentumainak és felhívásainak. E hasábokon csupán a terjedelem állít korlátokat, tehát a szerkesztőség álláspontjától eltérő vélemények közzétételét is vállaljuk. KÖZÖS NYILATKOZAT Mi, 3 Strasbourg! Európa Parlamentbe, az Ifjúság Rendkívüli Konventjére Lengyelor­szágból, Kínából, Magyarországról, Bulgáriá­ból és a Szovjetunióból érkezeit fiatalok - minthogy mindannyian kommunista rendszer­ben élünk, s így hasonló tapasztalatokkal rendelkezünk - szolidaritásunkat fejezzük ki mindazok iránt, akik kommunista uralom alatt szenvednek, megállapítjuk hogy a demokrácia hiánya és az alapvető emberi jogok semmibe­vétele okozza a hatalommal való visszaélést, a népek szenvedéseit és a kegyetlen elnyo­mást, kinyilvánítjuk közös óhajunkat:- hogy országainkban a népakarat szabad, demokratikus és rendszeres választásokkal kifejezésre juthasson,- hogy tartsák tiszteletben alapvető emberi jogainkat, különös tekintettel az egyesülés, a véleménynyilvánítás, a gondolat és a lelkiis­meret, valamint az utazás szabadságának jogaira,- hogy a törvényhozói, a végrehajtói és a bírói hatalom szélválasztása történjék meg,- hogy sem külső, sem belső fegyveres erők bevetését vagy az erőszak bármely más formáját, illetve az ezzel való fenyegetést soha ne alkalmazzák társadalmi, politikai konfliktu­sok rendezésére,- és hogy tartsák tiszteletben, illetve állít­sák vissza államaink függetlenségét. A magyar delegáció részéről: Rockenbauer Zoltán (a Eidesz Országos Választmány tagja). Hack Péter az (SZDSZ képviselője), a lengyel delegáció részéről: Slawomir Górecki (NZS), Lukasz Marczyk (NZS), a szovjet delegáció részéről Kamii Csalajev (a „Moszkvai Szabad- egyetem" elnöke), a kínai delegáció részéről: a Konvent hat küldötte (név nélkül), Bulgáriá­ból: egy résztvevő (név nélkül), valamint Jacek Czarnecki (Lengyelország, NZS), Derdák And­rás (Magyarország), Kakuk György (Magya­rország, Fidesz), Marcin Brynda (Lengyelor­szág, Szolidaritás), Ewa Zaton (fengyelor- szág, NZS), lwona Stawska (Lengyelország, NZS), Petrik Ferenc (Magyarország). A Szov­jetunió képviselője nem járult hozzá nevének publikálásához. E nyilatkozat annak a francia nyelvű közös deklarációnak a magyar fordítása, amelyet a „szocialista” országok független delegátusai fogalmazlak Strasbourgban, az Európa Parla­mentben július 16. és 23. között megrendezett világifjúsági konferencián. ELKÉSETT BÁTORSÁG AVAGY KÖPÖNYEGFORGATÁS? Paskai László esztergomi érsek tv-interjújá- ban nem tartja szükségesnek Mindszenty bí­boros rehabilitációját, mert úgymond az egy­házban természetes a szenvedés vállalása. Mindszenty rehabilitálása elodázhatatlan, mi­ként Nagy Imréé is az volt. Mindszentyt az egyháznak is «'habilitálnia kell, mert VI. Pál pápa megfosztotta esztergomi érseki széké­től. Akkoriban bizonyos vatikáni körök Mind- szenly eltávolításától és az ateista kormány szeméten „jó fiú” püspököktől várták a ma­gyar egyházi élet föllendülését. Mára egyér­telműen bebizonyosodott, hogy ez vaskos tévedés volt. Ezt a megoldást Wyszinski len­gyel bíboros is helytelenítette: „Lehet püspö­köket kinevezni, de ha nincs birtokukban az egyházi hatalom, akkor csak mutogatni való intézményt alkotnak. Ebben az esetten az állam uralkodik, még ha az egyház belső dolgairól van is szó. Ez egyfajta cezaropapiz- mus. Mi védekezünk a normalizálás ilyen módja ellen.” Folytatás a 46. oldalon VILÁG HIRDETÉSEIT FELVESZI A TOPREKLÁM KFT. 1054 Budapest, Szemere utca 17. III. em. 2. Telefon: 110-168 VILÁG POLITIKAI IIKTHiAP Főszerkesztő: Bíró Zoltán István Főszerkesztő-helyettes: Kocsi Ilona Olv a sószerkeszt ők Berkes András Zétényi Lili Képszerkesztő: Kiss Árpád Tervezőszerkesztők: Czifferszky Attila (vezető tervező) llampő Imre Iá/.its Gyula Rovatvezetők: I). Szabó Kde (Kultúra) Falus Tamás (Aktuális) Korányi G. Tamás (Társadalom) Rajna Györgyi (Aktuális) Rejtő Gábor (Belpolitika) Szabó Gábor (Környezetvédelem) Vida lászlő (Külpolitika) Munkatársak: Bihari Tamás Csizmadia Ervin (rovatvezető-helyettes) Dobszay János Eller Erzsébet Juhász Nagy Ágnes (Fórum) Kerekes Béla Kőrös I ászló Mörk I eonőra Prohászka Imre (fotó) Simándi Júlia Szakonyi Péter Szép Ildikó Szőnyei Tamás Torma Tamás Ványi Béla Dokumentáció: Berényi Péter Balázs Éva Hollós! Ilona Szerkesztőség: Budapest XIII.. Frangepán u. 50-56. levélcím: Budapest 1398 Pf. 589. Telefon: 110-893. 310-791. 408-960 (titkárság) Telex: TOIjGSÉP 22-4040 Terjeszti a Magyar Posta, előfizethető bármel; h'rlapkézbesítő postahivatalban, a hírlapkézbesí tőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a llírlap-előfize lesi és tápellátási Irodában (HEUR. Bp. XIII.. lehe u. 10/a 1900), vagy postautalványon, valamint .átuta­lással a HEUR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámá ra. Előfizetési díj: egy évre 912 FT, fél évre 456 HT negyed évre 228 Ft, egy hónapra 76 Ft. ________________ISSN: 0864-9049 _______________ Szedés: Unió Fényszedő Üzem Előkészítés: Intergraf Gmk Nyomás: Szikra lapnyomda Felelős vezető: l)r. Csöndes /.oltárt vezérigazgató Kiadja az UNIÓ lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi Kit. XIII., Frangepán u. 50-56. Tel: 408-960 Felelős kiadó: Horváth Béla ügyvezető igazgató Művészeti vezető: Kerék Álltai Lapunk a szocialista országokban a helyi postahivatalokban rendelhető meg. Külföldi terjesztőnk a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat. 1389. Bp. Postafiók 149. Előfizethet az alábbi terjesztőknél: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK: CENTER OF HUNGARIAN LITERATURE, 4418 16th Avenue Brooklyn. N Y. 11204. EBSCO Industries Inc. P.O. Box 1943, Birmingham. Ala 35201. FRAMO PUBLISHING 561 West Diversey Prkw, Room 19 Chicago, III. 60614. F W. FAXON COMPANY. 15 Southwest Park, Westwood Mass. 02090. HANENTA Ltd., 51 Union Street, Brunswick, Me. 04011. OTTO'S IMPORT STORE. 2320 W. Clark Ave. Burbank. Ca. 91506. PUSKI-CORVIN. 251 E. 82 Street. New York N Y. 10028 AUSZTRÁLIA: GLOBE BOOK Co.. 702 George St. Sydney NSW 2000. CAPITOL HANDBAG, 108 Chapel St. WINDSOR. Vic 3181. AUSZTRIA: GLOBUS Vertrieb Ausländischer Zeitschriften. Höchstädtplatz 3. A-1206 Wien. BELGIUM: „DU MONDE ENTIER" S.A., 162 Rue du Midi, B-1000 Bruxelles BRAZÍLIA: LIVRARIA D. LANDY Ltda.. Rua 7 de Abril 252, 01051 Sao Paulo DÁNIA: MUNKSGAARD, 35 Norre Sogade, 1370 Copenhagen FINNORSZÁG: AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA, Keskuskatu 2. SF 00100 Helsinki 10. FRANCIAORSZÁG: SOCIÉTÉ BALATON 12. Rue de la Grange-Batelière. 75009 Paris. HOLLANDIA: FAXON EUROPE B. V., Postbus 197, 1000 AD Amsterdam IZRAEL: HADASH P.O. Box 26116, 62160 Tel-Aviv. GONDOS SÁNDOR. P.O. Box 44515, 31333 Haifa. LEPAC Ltd., 15. Rambam Str.. P.O. Box 1136, Tel-Aviv. JUGOSZLÁVIA: FORUM, Vojvode Misica broj 1. 21000 Növi Sad KANADA: PANNÓNIA BOOKS, P. O. Box 1017. Postal Station „B" 6, Toronto Ont. M5T 2T8. HUNGARIAN IKKA AND TRAVEL SERVICE, 1208 Granville Street. Vancouver, B. C. V6Z 1M4. NAGY-BRITANNI A: COLLETS HOLDINGS Ltd., Denington Estate, Wellingborough Northants, NN8 2QT. HUNGARIAN BOOK AGENCY, Mrs Klara Adams. 87 Sewardstone Road, London E2 9HN NORVÉGIA: A/S NARVESENS, LLITERATUR TJENESTE, P.O. Box 6125 Etterstad. Oslo 6. NSZK: KUBON UND SAGNER. Postfach 340108, 8000 München 34. KUNST UND WISSEN, Postfach 46, 7000 Stuttgart 1. H und S. KATKÓ, Musica Hungarica, Rümannstr. 4. 8000 München 40. ZFV Zeitschriften und Fachbuchvertrieb GmbH und Co. KG., Postfach 101610, 5000 Köln 1. URSULA UJVARY Titurelstr. 2.8000 München 81. WISSENSCHAFTLICHE VERSANDBUCHHANDLUNG. Harry Münchberg, 3394 Langelsheim 2. OTTO HARRASOWITZ, Postfach 2929, 6200 Wiesbaden. SVÁJC: MAGDA SZERDAY, Teichweg 16 CH-^142 Münchenstein. SCHWEIZER BUCHZENTRUM, Postfach 4601 Olten. SVÉDORSZÁG: ESSELTE TIDSKRIFTSCENTRALEN. P.O. Box 638. S-101 28 Stockholm. 2 1989. augusztus 17. VII.ÁÍ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék