Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 1. (1951)

1951 / 1. szám

ACTA PHYSICA HUNGARICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FIZIKAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, VI., SZTÁLLN-ŰT 31 Az Acta Physica orosz, francia, angol és német nyelven közöl értekezéseket a fizika tárgyköréből. Az Acta Physica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, 20—30 ív terjedelemben, több füzet alkot egy kötetet. Evenként általában egy kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok, lehetőleg géppel írva, a következő címre küldendők : Acta Physica, Budapest 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Phy iea előfizetési ára kötetenként belföldre 40 forint. Megrendelhető belföldre az Akadémiai Kiadónál (Budapest, VI., Sztálin-út 31. Bankszámla 936.550), külföldre pedig a »Kultúra« Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VIII., Kákóczi-út 5. Bankszámla : 929040 sz.), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. »Acta Physica« издает трактаты из области физических наук на русском, фран­цузском, английском и немецком языках. »Acta Physica« выходит в брошюрах переменного объема (20 — 30 печатных лис­тов) ; несколько выпусков объединяются в одном томе. Ежегодно предвидено издание одного тома. Предназначенные для публикации авторские рукописи следует направлять, по возможности машинописью, по следующему адресу: Acta Physica, Budapest 62, Postafiók 440. По этому же адресу направляется всякая корреспонденция для редакции и адми­нистрации. Подписная цена »Acta Physica« — 60 форинтов за том. Заказы в стране принимает Akadémiai Kiadó (Budapest, VI., Sztálin-út 31. Счет Банка № 936550), а в заграницу предприятие по внешней торговле книг и газет »Kultúrán (Budapest VIII., Rákóczi-út 5. Счет Банка № 929040).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék