A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1869 (3. évfolyam)

1869 / 1. szám

2 X. Károly király. Öt felvonásbífrr. Jelige : Nemesis ! to szigorún mérl^az az emberi bűnöket. Byron. E pályamüvek közül a II. és III-dik számnak, ellenére a szabályoknak, kötetle­nül érkezvén be, ezúttal elfogadtatnak oly meghagyással, hogy a többi pályamíívekkel együtt csak fűzve tétessenek át a nyelv- és széptudományi osztályhoz, hogy a szabályok értelmében az Akadémia kebeléből három, s a magyar nemzeti színház részéről két bí­ráló tag kinevezéséről gondoskodjék ; a rendén talált jeligés levelek pedig az Akadémia és Kubínyi Ágoston t. t. pecsétjeivel lezárva a levéltár örizetére bízatnak. 2. Mátyás Flórián 1. t. felolvassa értekezését ily czím alatt : „Gi­zela szent királynénk védelme." Kivonata ez : Péter király trónfoglalásával Gizela királyné hírneve van kapcsolat­ban,kinek újabb történetírók, különösen Engel, bünszerzést tulajdonítanak. Engel óta 10 jelesb történetíró közt 4 osztja nézetét, 6 nem mél­tatja figyelemre. Ezen a szent királynéra nézve sérelmes állítások elősorolása után, értekező a vérengzési és honárulási vádak alaptalanságát igyokszik ki­mutatni. És pedig : 1. Jogi szempontból. A .hivatkozott három terhelő tanú Alberik, Kézai és Turóezi vagy a képes krónikás reginája, nem sz. Henrik csá­szár liuga, sz. Imre anyja, hanem Péter király nénje, vagy nagynénje. Tehát error hi -persona. A nevezett forrásokból merített későbbi írók külön tanukul nem tekinthetők, mert csak másolók vagy paraphrasták. Ennélfogva Gizela ő Felsége az ellene emelt történetírói vád alól bármely bíróság által is fölmentethetik : és pedig egyszerűen, nem bizonyítékok elégtelenségéből. Mert értekező szerént : Teljes nyolcz század alatt oly adat birtokába még senki nem jutott, mely szerént]dicsö királynénk szent hí­rét bárminemű gyanuok is szennyezhetné. • 2. Történet-kritikai tekintetben. A Vazul monda történeti hitelét ^sugán Kézai és a képes krónikás tekintélye nem állapíthatja meg. Ok nép-teáján forgó dalt vagy költeményt is való gyanánt jegyeznek fel. Mit ellenokben Anonymusból kimutathatni. Az egész, forradalmi költészet szüleményének látszik. Engel vét továbbá azon történetírási szabály ellen, hogy igazat el ne hallgasson ; mert elhallgatja azon körülményt, hogy idézett forrásaiban nem sz. Henrik huga, hanem Péter vérrokona jelle­meztetik. Végre psychologiai ellenmondásba esik, midőn Péter és a király­né közti vérrokonságot tagadja, a királynét mégis bűnössé teszi. Mert az összefüggést, mely historiailag eléggé constatált vallásos jellem, s gyil­kosságra vetemedés közt létezik, kimutatni nem képes. Idézett forrásai ebben következetesek ; mert Péter és a királyné között vérrokonságot és közös német nemzetiséget tesznek föl. Továbbá Gizela ő Felsége ártatlan voltát bizonyító mentő körül­mények és tanuk hozatnak fel. Sz. István és Gellért egykorú följegyzések nyomán készült legen-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék