A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1876 (10. évfolyam)

1876 / 1. szám

2 V. A férj iskolája. Eredeti vígjáték 3 felv. •Jelige: Valódi üdvöt csak az otthon ád, Nődet, ha házias, szeresd, imádd ! VI. Álművészek. Vígjáték 3 felv. Jelige: Oh, hogy a sziv nem vénülhet meg ! S kik egyszer igazán szeretnek, Szerelmüket gyötrelmivel, Mind e pályaművek és jeligés leveleik rendben találtatván, s a VII. számú is, mely a határidő letelte előtt adatott postára, pályázatra bocsáttatván, magok a pálya­művek bírálatra az I. osztályhoz tétetnek át, egyszersmind a nemzeti színház igazga­tósága felszólítandó lészen, két biráló színházi tag kijelölésére ; a jeligés levelek pedig szokott módon, az Akadémia és az elnök pecsétjével közös borítékba zárva, a levél­tárba tétetnek megőrzés végett. 3) A gr. Karácsonyi drámai pályázatra, melynek határideje szintén decz. 31-e volt, következő pályaművek érkeztek : I. Braun. Eredeti tragoedia 6 szakaszban. (E mű még 1874-ben küldetett be, mikor is nem lévén komoly drámai pályázat, összes ülési határozattal a jelen pályázatra tétetett át.) Jelige: Ha van egy név, mely isteni nevet érdemel, A természet az, örök dicső fényével. II. Sarolta. Dráma 5 felv. Jelige: A sors csapási közt, Te vagy vigasztalóm, Költészetem. III. A szerelem hatalma. Dráma 4 felv. Csak a sir hantja födi el. Szász Károly. VII. (Érkezett jan. 2-án, de feladatott Ai'adon deczember 31-én.) Szerelmi tűzpróba. Eredeti vigjáték 3 felv. Jelige: E csekély meddő mesét, Nézze most el uri kegy, Másszor aztán jobban megy. Shakspeare. Jelige: A szerelem mindent pótol, s a szerelmet Nem pótolja semmi. Petőfi. IV. A sziv drámája. 5 szakaszban. Jelige: Régi história, Bár mindég új marad, S a kin ép megesik, Annak szive szakad. H Heine.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék