Magyar Tudomány – A MTA folyóirata, 1997 (104. kötet = Új folyam 42. kötet)

1997 / 8. sz. - MEGEMLÉKEZÉS - OROSZ LÁSZLÓ: Szabó Gábor : 1927-1996

Megem lékezés Szabó Gábor 1927—1996 Még el sem kezdődött, máris elege lehe­tett a télből. Ezerkilencszázhuszonhétnek. Szabó Gábor január másodikán született. Sá­rospatakon. Talán Ö is Ezerkilencszázhu­szonhét boldogságszomjából, reményként. Személyisége, intellektusa szerető családban és a híres református alma materben formá­lódott. Jellemességét a háborúban átélt tra­gédiák és nyomorúságok tovább nemesítették és nem rongálták. Zsidó vallásban született. Édesapja az első világháború sokszorosan és magasan kitüntetett hős katonatisztje, Sárospatak szeretett orvosa, városának-né­pének legendája. Szerető édesanyja a ház­tartást vezeti és az orvosi munkát segíti ápo­lónői képzettségével. A Sárospataki Reformá­tus Kollégium humán műveltség-eszményé­ben, puritán erkölcsében nőtt fel. Comenius szelleme nevelte. Tudós magyarirodalom taná­rainak, Képes Gézának és Maller Sándornak lelkesítése a szépirodalom felé terelte ifjúi ér­deklődését. Az orvosi és természettudományos pálya csak második volt a listán. A háború, a gettó, a munkaszolgálat elpusztította szüleit és bátyját. Ö megma­radt. Tizennyolc évesen tűiéivé 13 hónap koncentrációs tábort és az ott szerzett tuberkulózist. 1945-ben Petőfi útján gyalog indult, keresztül az Alföldön, Debrecenbe. Beiratkozott az Orvosi Egyetemre. Harmadévesen lett a Gyógyszertani Intézet demonstrátora. Sántha Kálmán, Vá­lyi-Nagy Tibor és Jenei Endre voltak mesterei, tudományban és emberi tartásban egyaránt. Antibiotikumok kutatásával indult ez a tudományos pálya, de a váltó hamarosan a genetika sínpárjára terelte. Itt bontakozott ki a tudós, majd kiteljesedett a tanár, a nevelő, a tudo­mánypolitikus, a tudós-közíró. 1005 Magyar Tudomány 1997. 8. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék