Akadémiai Közlöny, 1957 (6. évfolyam, 1-22. szám)

1957-01-20 / 1. szám

Vî. (1957.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM Akadémiai Közlöny \ Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja Kiadja : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALA BUDAPEST, 1957. JANUÁR 20. TARTALOM Oldal Törvények, rendeletek, 1956. évi 33. számú tvr. Egyes minisztériumok összevonásáról és megszüntetéséről .................. 1 h atározatok 1956. évi 34. számú tvr. Az öregségi nyugdíjjal kapcsolatos átmeneti intézkedésekről .....;. 1 15/1956. (XII. 29.) A népgazdaság átszervezésével kapcsolatos munkaügyi kérdésekről .. 2 Korm. rendelet 16/1956. (XII. 29.) A bérfizetés 1957. január 1. utáni rendszeréről ................. 4 K Órm. rendelet. Közlemények 114.588/1956. MTA. Az 1956/57. évi fűtés szabályozásáról .................................................. 5 G. T. 105.143/1956. MTA. A közületi gépjárművekkel kapcsolatos adatszolgáltatás egyszerűsítéséről 5 G. T. Jogszabálymutató 6 Jogszabályok A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1956. évi 33. számú törvényerejű napjával megszűnik és feladatkörüket a Művelődés- ügyi Minisztérium veszi át. 4. §. Jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba. rendelete egyes minisztériumok összevonásáról és megszüntetéséről 1. §. (1) A jelen törvényerejű rendelet értelmé­ben 1957. évi január hó 1. napjával a) a Bánya- és Energiaügyi Minisztériumot és a Vegyipari Minisztériumot „Nehézipari Minisz­tériummá”, b) a Könnyűipari Minisztériumot és az Élelmi- szeripari Minisztériumot „Könnyűipari és Élelmi- szeripari Minisztériummá”, c) az Oktatásügyi és Népművelési Minisztériu­mot „Művelődésügyi Minisztériummá” kell össze­vonni. (2) A Begyűjtési Minisztériumot, a Város- és Községgazdálkodási Minisztériumot, az Állami Gazdaságok Minisztériumát és ^z Állami Ellenőr­zés Minisztériumát 1956. évi ’december hó 31. napjával meg kell szüntetni. 2. §. Az 1. § (1) bekezdése értelmében szervezett minisztériumok ügykörét a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány határozza meg. 3. §. Az 1951. évi I. törvénnyel alapított Állami Egyházügyi Hivatal és az 1951. évi 2. számú tör­vényerejű rendelettel alapított Országos Test- nevelési és Sportbizottság 1956. december hó 31. Dobi István s. k. a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Kristóf István s. k. a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1956. évi 34. számú törvényerejű rendelete az öregségi nyugdíjjal kapcsolatos átmeneti intézkedésekről Az államigazgatás és a népgazdaság átszervezésé­vel kapcsolatos létszámcsökkentés végrehajtásának megkönnyítése érdekében a Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alábbiakat rendeli : 1. §. 1957. évi január hó 1. napja és 1957. évi március hó 31. napja között öregségi nyugdíj állapítható meg annak a férfinek, aki 58. életévét, illetőleg annak a nőnek, aki 53. életévét már betöltötte, vagy 1957. év folyamán betölti. 2. §. Jelen törvényerejű rendelet 1957. évi január hó 1. napján lép hatályba. Dobi István s. k. Kristóf István s. k. a Népköztársaság a Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke. titkára.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék