Akadémiai Közlöny, 1958 (7. évfolyam, 1-24. szám)

1958-01-20 / 1-2. szám

Vît. (1958.) ÉVFOLYAM t ' 1—2. SZÁM Akadémiai közlöny A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja Kiadja : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALA BUDAPEST, 1958. JANUÁR 20. TARTALOM 0Idal Törvények, rendeletek, 1957. évi 66. sz. tvr. A fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről ................................... 1 1 093/1957. (XII. 28.) A fontos és bizalmas munkakörök betöltésérői szóló 1957. évi 66. számú Korm. határozat törvényerejű rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.......... 2 A z Akadémia elnöké- 1/1958. MTA. (A. K. A Magyar Tudományos Akadémia Műszerügyi Szolgálatáról................ n ek utasítása és 1—2) 2/1958. MTA. (A. K. A Sztereokémiái Kutató Csoport létesítéséről.................................... 3 1-2) 3/1958. MTA. (A. K. A Napfizikai Kutató Csoport működéséről.......................................... 3 1 —2) Közi. Miniszteri utasítások 5/1957. (XII. 28.) B. M. A hatósági erkölcsi bizonyítványról.................................................... 4 9 9/1957. (M. K. 20) A könvvtári adatszolgáltatásról..............................:............................ 4 M . M. 12/1957. (XII. 21.) Az öregségi nyugdíjigényekkel kapcsolatos eljárási szabályok kiegé- Mü. M. szítéséről ............................................................................................. 5 50/1957. /25/Mü. M. A helyettesítés rendezéséről a közszolgálati szerveknél új munkaerő felvételével ................................. 5 K özlemények ...................................................................................................................;....................................................... 6 J ogszabály mutató .................................................................................................................................................................... 8 J ogszabályok A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1957. évi 66. számú törvényerejű rendelete a fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről Közérdek, hogy a Magyar Népköztársaságban csak büntetlen és feddhetetlen előéletű személyek töltsenek be fontos vagy bizalmas munkaköröket, illetve tisztségeket. Ennek biztosítására a Népköztársaság Elnöki Tanácsa a következő törvényerejű rendeletet al­kotja : 1. §. (1) 1958. január 1. után fontos, illetőleg bizalmas munkakörbe vagy tisztségbe csak büntet­len előéletű és feddhetetlen személyeket lehet ki­nevezni, megválasztani, előléptetni, áthelyezni vagy alkalmazni. (2) A büntetlen előéletet erkölcsi bizonyít­vánnyal kell igazolni. 2. §. (1) A jelen törvényerejű rendelet alkal­mazása szempontjából fontos, illetőleg bizalmas munkaköröket (tisztségeket) a miniszterek, a Mi­nisztertanácsnak közvetlenül alárendelt országos hatáskörű szervek vezetői állapítják meg. (2) A fontos és bizalmas munkaköröket (tiszt­ségeket) a földművesszövetkezetek tekintetében a SZÖVOSZ Igazgatóságának elnöke, a mezőgazda- sági termelőszövetkezetek tekintetében a föld­művelésügyi miniszter, a kisipari termelőszövetke­zetek tekintetében az OKISZ elnöke állapítja meg. (3) A jelen törvényerejű rendelet alkalmazása szempontjából fontos és bizalmas munkaköröket betöltő dolgozók munkaügyi vitáit a vezető állású dolgozókra vonatkozó szabályok szerint kell el­intézni. 3. §. Az erkölcsi bizonyítványt a belügyminisz­ter által megbízott szerv állítja ki. 4. §. (1) Az erkölcsi bizonyítványban csak jog­erős bírói büntető ítélet tüntethető fel. (2) Amennyiben az erkölcsi bizonyítványt kérő személyre nézve a Belügyminisztérium nyilván-

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék