Akadémiai Közlöny, 1958 (7. évfolyam, 1-24. szám)

1958-01-20 / 1-2. szám

2 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1958. január 20. tartásában jogerős bírói ítélet nem szerepel, a bizo­nyítványon „bűnügyi nyilvántartásban nem szere­pel” közlést kell alkalmazni. . 5. §. Az erkölcsi bizonyítvány illeték köteles, az illeték mértékét a pénzügyminiszter a belügy­miniszterrel egyetértésben állapítja meg. 6. §. Az erkölcsi bizonyítványban foglalt téves megállapítások helyesbítése miatt a kérelmező a bizonyítvány kiállításától számított 15 napon belül kérelmet nyújthat be a belügyminiszterhez. A jogerős ítélettel alá nem támasztott bejegyzés törlését a belügyminiszter rendelheti el. A belügy­miniszter elutasító döntése ellen a kérelmező pa­nasszal fordulhat a legfőbb ügyészhez. 7. §. Az erkölcsi bizonyítványok kiállításának rendjét a belügyminiszter állapítja meg. 8. §. (1) A jelen törvényerejű rendelet vagy annak végrehajtásaként kiadásra kerülő jogszabá­lyok hatálya alá tartozó állásokat betöltő azon sze­mélyektől, akik munkakörüket 1956. október 1-én vagy ezt követően történt kinevezéssel (választás­sal, alkalmazással, áthelyezéssel, előléptetéssel) töl­tik be, 1958. június 30-ig az erkölcsi bizonyítványt pótlólag be kell kérni. (2) Azokat a személyeket, akik a jelen § (1) be­kezdése végrehajtása során büntetlen előéletüket erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni nem tudják, a jelen törvényerejű rendelet hatálya alá nem eső alacsonyabb munkakörbe kell áthelyezni. Ez ellen a határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs. (3) Olyan kiváló képzettségű személynek, aki­nek a tevékenysége a népgazdaság érdekei szempont­jából nélkülözhetetlen, kivételesen indokolt eset­ben a miniszter a Minisztertanács Személyügyi Titkárságának vezetőjével egyetértésben a munka­kör betöltését akkor is engedélyezheti, ha az illető büntetlen előéletét erkölcsi bizonyítvánnyal nem tudja igazolni. 9. §. Azt, aki alkalmazottak felvételére, kineve­zésére, áthelyezésére, előléptetésére jogosult, és aki a jelen törvényerejű rendelet rendelkezéseivel ellen­tétben erkölcsi bizonyítványt a kinevezésre, alkal­mazásra, előléptetésre vagy áthelyezésre kerülő személytől nem kér be, büntetett előéletű vagy nem feddhetetlen jellemű személyt a 8. § (3) be­kezdésében foglaltak megsértésével olyan munka­körben alkalmaz, kinevez, előléptet vagy áthelyez, amely munkakör a jelen törvényerejű rendelet és végrehajtási rendelkezések értelmében fontos és bizalmas munkakörnek minősül, fegyelmi eljárás útján felelősségre kell vonni. 10. §. Bűntettet követ el és 5 évig terjedhető börtönnel büntetendő az az alkalmazottak felvé­telére, kinevezésére, áthelyezésére, előléptetésére jogosult személy, aki jelen törvényerejű rendelet és ennek végrehajtására szolgáló jogszabályok ren­delkezéseit szándékosan vagy ismételten megszegi. 11. §. Jelen törvényerejű rendelet 1958. január 1-én lép hatályba. Dobi István s. k. a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Kristóf István s. k. a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1093/1957. (XII. 28.) számú határozata a fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről szóló 1957. évi 66. számú törvényerejű rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Az 1957. évi 66. számú törvényerejű rendelet végrehajtásaként a Kormány a következőket ha­tározza : 1. A Minisztertanácsnál fel kell állítani a Sze­mélyügyi Titkárságot. 2. Az 1957. évi 66. számú törvényerejű rendelet 1. §• (О bekezdésében foglaltak alapján 1958. január 1-től a Minisztertanács Személyügyi Titkár­ságának előzetes nyilatkozatát kell kikérni —a bün­tetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány mel­lett — a) ?i vezető állású munkakörök betöltésénél, b) mindazon munkaköröknél, amelyekre a jelen határozat hatályát a Minisztertanács kiterjeszti. 3. A Minisztertanács Személyügyi Titkárságá­nak nyilatkozatát kell kikérni a jelen határozat 2. pontjában említett munkaköröknél azok tekin­tetében is, akik e munkakörükbe 1956. október 1-én vagy ezt követőleg nyertek kinevezést, előléptetést, áthelyezést, alkalmazást vagy megválasztást. 4. A Minisztertanács Személyügyi Titkársága jogosult a miniszterrel egyetértésben, az 1957. évi 66. számú törvényerejű rendelet 8. § (3) bekezdése értelmében olyan kiváló képzettségű személynek, akinek tevékenysége a népgazdaság érdekei szem­pontjából nélkülözhetetlen, kivételesen indokolt esetben, munkakörének betöltését akkor is enge­délyezni, ha az illető büntetlen előéletét erkölcsi bizonyítvánnyal nem tudja igazolni. 5. A Minisztertanács Személyügyi Titkársága a hozzá benyújtott javaslatokra a beérkezésüktől számított 8 napon belül köteles választ adni. 6. A jelen határozat 1958. évi január hó 1. napján lép hatályba. Kádár János s. k. a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke A Magyar Tudományos Akadémia elnökének utasítása és közleménye A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 1/1958. MTA. (A. K. 1—2.) számú utasítása az MTA Műszerügyi Szolgálatáról 1. A Méréstechnikai és Műszerügyi Intézet Műszerkölcsönző Osztálya 1957. évi december hó 1-től kezdődő hatállyal a Pénzügyminisztérium 32.194/1957. I. b. számú hozzájárulása alapján „MTA. Műszerügyi Szolgálata” (a továbbiakban: Szolgálat) elnevezéssel, mint önállóan gazdálkodó, költségvetési folyószámlával rendelkező szerv foly­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék