Akadémiai Közlöny, 1959 (8. évfolyam, 1-24. szám)

1959-01-15 / 1. szám

VIII. (1959.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM Akadémiai Közlöny A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja------------------­----------------------------------------------> K iadja : МИШ A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ^^ HIVATALA BUDAPEST, 1959. JANUÁR 15. <f % TARTALOM Oldal Személyi rész ............. 1 Törvények, rendeletek, határozatok 1958. évi 42. számú tvr. A fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről szóló 1957. évi 66. számú törvényerejű rendelet kiegészítéséről ................... 3 1046/1958. (XII. 29.) Korm. határozat Az 1093/1957. (XII. 28.) Korm. számú határozat módosításáról 4 72/1958. (XII. 31.) Korm. rendelet Az új termelői árrendszer bevezetésével érintett újítási és fel­találói díjak felülvizsgálatáról ................................................. 4 73/1958. (XII. 31.) Korm. rendelet A vállalati besorolások átmeneti rendezéséről........................... 4 2/1959. (I. 3.) Korm. rendelet Az állami szervek magánszemélyektől történő árubeszerzései­ről, valamint ingatlanvásárlásairól.......................................... 4 Jogszabálymutató .................................................................................................................................................................. 7 M ajor Ervint, a zenei tudományok kandidátu­sát ........................................................... 3000 Ft, U jfalussy József főiskolai tanárt............... 3000 Ft, R. Mezei Mártát, az Eötvös Loránd Tudomány­egyetem tanársegédét.............................2000 Ft, M articskó Józsefet, az MTA Nyelv- és Irodalom­tudományok Osztálya szakelőadóját 3000 Ft. 0. Nagy Gábort, a Nyelvtudományi intézet tudo­mányos munkatársát...............................2000 Ft. I I. Társadalmi—Történeti Tudományok Osztálya Mályusz Elemért, a történettudományok dok­torát ......................................................... 4000 Ft, P amlényi Ervint, a Történettudományi Intézet munkatársát ........................................... 3000 Ft, Zsigmond Lászlót, a történelemtudományok kandi­dátusát ............................. 3000 Ft, Sánd or Vilmost, a történelemtudományok kandi­dátusát ..................................................... 3000 Ft, Ba lázs Bélát, a Történettudományi Intézet munka­társát ....................................................... 3000 Ft, E rdős Pétert, a közgazdasági tudományok kandi­dátusát ................... 4000 Ft, Ke lemen Zoltánt, a közgazdasági tudományok kandidátusát................. 2500 Ft, Br ódy Andrást, a Közgazdaságtudományi Intézet tudományos munkatársát ...................... 2000 Ft, M akkai Máriát, a Filozófiai Intézet tudományos kutatóját........................................................ 2500 Ft, Eör si Gyula egyetemi tanárt, a jogi tudományok doktorát........................................... 4000 Ft, S zemélyi rész JUTALMAZÁSOK A Magyar Tudományos Akadémia elnöke az 1958. évben teljesített kiemelkedő tudományos kutató és eredményes tudományszervező munká­juk elismeréséül elnöki jutalomban részesítette : /. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Balázs János tudományos munkatársat 4000 Ft, Benkő Lorándot, a nyelvészeti tudományok kandi­dátusát....................................................... 4000 Ft, Berrár Jolánt, a nyelvészeti tudományok kandi­dátusát ..................................................... 3000 Ft, I mre Samut, a nyelvészeti tudományok kandi­dátusát ..................................................... 3000 Ft, K irály Pétert, a nyelvészeti tudományok kandi­dátusát ...................................................... 3000 Ft, F ekete Nagy Antal tudományos munka­társat ....................................................... 3000 Ft, B án Imrét, az irodalomtudományok kandi­dátusát ................. 5000 Ft, Di enes Andrást, az Irodalomtörténeti Intézet munkatársát ........................................... 4000 Ft, Sz abolcsi Miklóst, az Irodalomtörténeti Intézet osztályvezetőjét......................................... 4000 Ft, Diószegi András aspiránst .................... 3000 Ft, P irnáth Antalt, az Irodalomtörténeti Intézet tudo­mányoskutatóját..................... ..3000 Ft, W éber Antalt, az irodalomtudományok kandi­dátusát ..................................................... 3000 Ft,

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék