Akadémiai Közlöny, 1960 (9. évfolyam, 1-20. szám)

1960-01-15 / 1. szám

Vf / » 1 f V/ IX. (I960.) ÉVFOLYAM l. SZÁM Akadémiai Közlöny \ Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja Kiadja : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALA BUDAPEST, 1960. JANUÁR 15. TARTALOM Oldal Törvények, 46/1959. (XII. 20.) Korm. Egyes postautalványok és postatakarékpénztári csekkfizetési utal­rendeletek, rendelet ványok jóváírással történő kiegyenlítéséről szóló jogszabályok határozatok hatályon kívül helyezéséről ...............................................................— 1 47/ 1959. (XII. 20.) Korm. A dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló rendelkezések módo­rendelet sításáról ........................................................................................... 1 48 /1959. (XII. 23.) Korm. A levonásos jövedelemadó fizetésére kötelezett személyek által fizetendő rendelet községfejlesztési hozzájárulás mértékének megállapításáról............. 2 A z Akadémia 1/1960. MTA. (A. K. 1.) Az ötnapos munkahéttel dolgozó intézményeknél kiadható szabad­főtitkárának ságról .............. 2 u tasítása Miniszteri ren- 27/1959. (XII. 30.) P. M. A jövedelemadóra vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról.......... 2 de let és uta- 101/1960. (M.K. 1.) M. M. A nemzetközi kiadványcseréről .................................................................... 3 sítások 35/1959. (Eü.K. 23.) Eü. M. A Munka Törvénykönyvének végrehajtása tárgyában kiadott 3.100— l/1954.(Eü. K. jan. rk.) Eü.M. számú utasítás módosításáról ... 5 Joggyakorlatok — Elvi döntések ........................................................................................................................................................ 5 K özlemények ..................................................................................................................................................................................... 6 J ogszabálymutató ................................................................................................................................................................................... 7 J ogszabályok A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor­mány 47/1959. (XII. 20.) számú A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 46/1959. (XII. 20.) számú rendelete egyes postautalványok és postatakarékpénztári csekktizetési utalványok jóváírással történő kiegyen­lítéséről szóló jogszabályok hatályon kívül helyezé­séről 1. §• A közületek, továbbá egyes intézetek, intéz­mények, vállalatok és üzemek részére szóló posta- utalványok és postatakarékpénztári csekkfizetési utalványok jóváírással történő kiegyenlítéséről szóló 5.330/1948. (V. 11.) Korm. számú, valamint az ezt módosító 6.750/1948. (VI. 20.) Korm. számú rendelet hatályát veszti. 2- §• Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; a végrehajtásával kapcsolatos pénzforgalmi szabá­lyokat a Magyar Nemzeti Bank állapítja meg. Apró Antal s. k., a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány első elnökhelyettese rendelete a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló rendelkezések módosításáról 1. §• A 67/1958. (XII. 24.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban: Rny.) 129. §-a (1) bekezdésének a) pontja úgy módosul, hogy üzemi baleset, illetőleg foglalkozási betegség által okozott munkaképesség­csökkenés vagy megrokkanás esetében az 1958. évi 40. számú törvényerejű rendelet rendelkezései .sze­rint baleseti járadékra, illetőleg baleseti rokkantsági teljes nyugdíjra jogosultak: ,,a) a községfejlesztési és a községi beruházási tervek keretében, valamint a Kommunista Ifjúsági Szövetség szervezetei által vállalt fizikai munkát vagy ezzel szorosan összefüggő irányító, ellenőrző, illetőleg ügyviteli munkát társadalmi munkaként végző személyek, továbbá az államigazgatás szervei (vállalatai), a Magyar Posta és a közforgalmú vasutak által alkalmazott alkalmi hómunkások, valamint a hatóság által időleges munkakötelezett­ség teljesítésére kirendelt dolgozók.” 2- §• Az Rny. 133. §-a helyébe a következő rendel­kezés lép: „Az Rny. 129. §-a (1) bekezdésének a) pontjá­ban említett társadalmi munkát végző személy,

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék