Akadémiai Közlöny, 1960 (9. évfolyam, 1-20. szám)

1960-01-15 / 1. szám

akadémiai közlöny valamint az időleges munkakötelezettség teljesíté­sére kirendelt dolgozó baleseti járadékának, illetőleg baleseti rokkantsági teljes nyugdíjának havi össze­gét 800 forint, a cl) pontjában említett dolgozónak havi 900 forint, az e) pontjában említett személy­nek pedig havi 600 forint alapulvételével kell meg­állapítani.” 3. §. Ez a rendelet az 1960. év január hó 1. napján lép hatályba. Apró Antal s. k., a Magyar Forradalmi Munkás- Paraszt Kormány első elnökhelyettese A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 48/1959. (XII. 23.) számú rendelete a levonásos jövedelemadó fizetésére kötelezett sze­mélyek által fizetendő községfejlesztési hozzájárulás mértékének megállapításáról A tanácsok községfejlesztési munkájának egy­séges szabályozásáról szóló 1958. évi 7. számú tör­vényerejű rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása tárgyában a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a következőket rendeli: 1. §• A levonásos jövedelemadó fizetésére kötelezett személyek 1960. január 1-től további intézkedésig a levonásos jövedelemadó összegének 10%-át fizetik községfejlesztési hozzájárulás címén. 2- §• Ez a rendelet 1960. január hó 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 15/1958. (II. 8.) Korm. számú és a 64/1958. (XII. 9.) Korm. számú rendelet hatályát veszti. Apró Antal s. k., a Magyar Forradalmi Munkás- Paraszt Kormány első elnökhelyettese . il Magyar Tudományos Akadémia iőlilkárának utasítása A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 1/1960. MTA (A. K. 1.) számú utasítása az ötnapos munkahéttel dolgozó intézményeknél kiadható szabadságról Az ötnapos munkahéttel dolgozó intézmények­nél kiadható évi rendes szabadságot a Közalkal­mazottak Szakszervezete Budapesti Bizottsága elnökével egyetértésben az alábbiak szerint szabályozom : 1. Az Akadémia és a felügyelete alá tartozó, ötnapos munkahéttel dolgozó intézmények dol­1960. január 15. gozóinak szabadságát a jelen utasítás melléklete szerint kell kiadni. 2. A dolgozók szabadságát év elején írásban közölni kell. Jelen utasítás megjelenését követő 30 nap alatt minden intézmény köteles közölni a dolgozókkal az átszámítás szerint részükre járó szabadságot. Jelen utasítás 1960. január 1-én lép hatályba. Budapest, 1959. december 22. Erdei Ferenc s. k., főtitkár Melléklet az 1/1960. MTA (A. K. 1.) számú utasításhoz 12 nap szabadság esetén kiadható 10 munkanap (= 2 naptári hét) 13 nap szabadság esetén kiadható 11 munkanap 14 nap szabadság esetén kiadható 12 munkanap 15 nap szabadság esetén kiadható 13 munkanap 16 nap szabadság esetén kiadható 13 munkanap 17 nap szabadság esetén kiadható 14 munkanap 18 nap szabadság esetén kiadható 15 munkanap 19 nap szabadság esetén kiadható 16 munkanap 20 nap szabadság esetén kiadható 17 munkanap 21 nap szabadság esetén kiadható 18 munkanap 22 nap szabadság esetén kiadható 18 munkanap 23 nap szabadság esetén kiadható 19 munkanap 24 nap szabadság esetén kiadható 20 munkanap (4 naptári hét) 30 nap szabadság esetén kiadható 25 munkanap 48 nap szabadság esetén kiadható 40 munkanap (8 naptári hét) Miniszteri rendelet és utasítások A pénzügyminiszter 27/1959. (XII. 30) P. M. számú rendelete a jövedelemadóra vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról A 6/1959. (I. 25.) Korm. számú rendelet végre­hajtásáról kiadott és a 21/1959. (VIII. 12.) P. M. számú rendelettel módosított 19/1959. (VII. 18.) P. M. számú rendelet (a továbbiakban: Vr.) módo­sítása tárgyában a következőket rendelem: 1. §. A Vr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: „2. § (1) A kifizető szerv köteles az általa kifizetett díjak után járó adót megállapítani, levonni és befizetni. (2) Az adókulcs alkalmazásánál az ugyanazon személy részére a kifizető szerv által a naptári

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék