Akadémiai Közlöny, 1961 (10. évfolyam, 1-16. szám)

1961-01-20 / 1. szám

2 Akadémiai közlöny I96i. január 20. a Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás- Paraszt Kormánya dr. Doleschall Frigyes egészségügyi minisztert, a Bolgár Népköztársaság Kormánya - dr. Peter Kolarov egészségügyi és népjóléti minisztert. A meghatalmazottak jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után a következő Egyezményt kötötték meg: 1. cikk. A Szerződő Felek az egészségügy szervezése terén való együttműködés érdekében a) tájékoztatják egymást az egészségügyet érintő fontosabb jogszabályaikról, szervezési intéz­kedéseikről; b) közlik egymással az egészségügyi statisztika módszereire vonatkozó tapasztalataikat és közzé­tett statisztikai adataikat; c) tájékoztatják egymást az egészségügyi léte­sítmények típusterveiről, és azokat kívánságra meg­határozott példányszámban megküldik. 2. cikk. A Szerződő Felek az orvos- és gyógyszerésztu­domány, az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén való együttműködésük érdekében: a) tájékoztatják egymást a tudományos kuta­tás terveiről és legfontosabb eredményeiről; b) tájékoztatják egymást az orvosok, gyógy­szerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzésé­nek és továbbképzésének szervezeti és elvi kérdé­seiről, tanterveiről; c) tájékoztatják egymást országaikban tartandó orvosi, gyógyszerészi kongresszusok, symposionok és munkakonferenciák idejéről, helyéről és tárgy- sorozatáról; hogy melyik kongresszusra, symposi- onra, munkakonferenciára küldenek képviselőt; a többi országokban tartandó orvosi és gyógyszerészi kongresszusokon való részvételükről; d) kiküldenek egymáshoz tapasztalatcserére tu­dósokat, kutatókat, orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi- és egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat az évi tervben meg­határozott időtartamra. 3. cikk. a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a közegészségügy (településegészségügy, munka- egészségügy, élelmezésegészségügy és iskolaegész­ségügy), járványügy, valamint a fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás terén tett intézkedéseikről és e téren alkalmazott módszereikről és eredményeikről. b) A Szerződő Felek a fertőzőbetegségek elleni küzdelem terén: rendszeresen megküldik egymásnak a havi fertőző megbetegedésekre vonatkozó statisztikai kimuta­tást és ezenkívül kívánságra általános tájékozta­tást adnak országaik járványügyi helyzetéről; azonnal tájékoztatják egymást a járványügyi szempontból különösen jelentős eseményekről. c) A Szerződő Felek közlik egymással az egész­ségügyi felvilágosítás terén elért eredményeiket és kívánságra megküldik egymásnak az Egészség- ügyi Minisztériumok megbízásából kiadott isme­retterjesztő anyagok meghatározott számú példá­nyait. 4. cikk. a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a lakosság gyógyító-megelőző ellátása terén tett intéz­kedéseikről, alkalmazott módszereikről és azok eredményeiről. b) Mindkét Fél saját egészségügyi intézeteiben gyógykezelésben részesíti a másik Fél betegeit, ha a szükséges gyógykezelés a beteg hazájában nem biztosítható. c) Heveny megbetegedések és sürgős szükség esetében mindkét Fél ingyenes orvosi ellátást biz­tosít a másik Fél azon állampolgárai részére, akik ideiglenesen tartózkodnak az ország területén. 5. cikk. A Szerződő Felek az egészségügyi szakkönyv és folyóirat kiadása terén való együttműködésük érde­kében: a) megküldik egymásnak az egészségügyi tárgyú szakfolyóirataik és az újonnan kiadott orvos- és gyógyszerésztudományi szakkönyveik, tanköny­veik jegyzékét, és kívánságra megküldik egymásnak a kijelölt folyóiratokat és könyveket az évi tervben meghatározott példányszámban; b) az egészségügyi szakfolyóirataikban kölcsö­nösen közlik az egymást érdeklő cikkeket. 6. cikk. a) A jelen Egyezményben megjelölt összes anya­goknak az évi tervben meghatározott példány­számban való cseréje költségmentesen történik. b) A kongresszusokon, symposionokon, munka- konferenciákon való részvétel költségeit hivatalos meghívás esetén — az oda- és visszautazás költsé­geit kivéve — a meghívó Fél, minden egyéb esetben a kiküldő Fél viseli. c) A 2. cikk d) pontja alapján történő kikülde­tés esetében a kiküldetés összes költségei a kiküldő Felet terhelik. d) Szakértőnek tanácsadásra vagy tanácsko­zásra meghívása esetén az összes költségeket a meg­hívó Fél viseli. e) A gyógyintézeti kezelésre küldött betegeknek a másik ország gyógyintézetében felmerült költsé­geit a kiküldő Fél. viseli. 7. cikk. A jelen Egyezmény végrehajtása és annak ellen­őrzése, valamint az évi tervek összeállítása a két Egészségügyi Minisztéfium feladata. 8. cikk. A jelen Egyezményt a Szerződő Felek hazai jogszabályai szerint meg kell erősíteni. Az Egyez­mény a megerősítés megtörténtéről szóló jegyzékek kicserélése napján lép hatályba.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék