Akadémiai Közlöny, 1962 (11. évfolyam, 1-15. szám)

1962-01-26 / 1. szám

1. SZÁM XI. (1962.) ÉVFOLYAM Akadémiai Közlöny A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja Kiadja : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALA BUDAPEST, 1 962. JANUÁR 26. TARTALOM Törvények, rendeletek, határozatok Miniszteri rendeletek és utasítások 102/1962. (1—2.) Mü. M. 11/1961. (XII. 23.) Mü. M. A párt-, állami és tömegszervezeti ösztöndíjasokra vonat­kozó rendelkezések kiegészítéséről ................................. 1 E gyes munkaügyi kérdések és az állományon kívüli bérek felhasználásának szabályozásáról szóló utasítások kiegészítéséről.,.............................................................. 1 A munkaközvetítő irodák felállításáról és működéséről szóló 1/1957. (I. 5.) MTH. sz. utasítás kiegészítéséről 2 A készpénzforgalommal kapcsolatos adatszolgáltatásról 2 A Magyar Tudományos Akadémia Atommag Kutató In t é- zete pályázati hirdetménye................................................. A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Kutat ó Intézete pályázati hirdetménye........................................ ^10 ■V jogszabályok A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1001/1962. (I. 13.) számú határozata a párt-, állami és tömegszervezeti ösztöndíjasokra vonatkozó rendelkezések kiegészítéséről 1. A párt- és állami funkcionáriusok tovább­tanulásának elősegítéséről szóló 1082/1957. (X. 19.) Korm. számú határozat 2. pontja, valamint a párt-, állami és tömegszervezeti ösztöndíjasok tech­nikumi oktatásáról szóló 1042/1958. (X. 26.) Korm. számú határozat 2. pontja az afôbbi rendelkezések­kel egészül ki: ,,Az ösztöndíjban részesített dolgozók tanul­mányi ösztöndíját a 67/1958. (XII. 24.) Korm. számú rendelet 24. §-ának (1) bekezdése f) pontjá­ban foglaltak és a munkabért, terhelő levonások szempontjából munkabérnek kell tekinteni. Az ösztöndíjjal folytatott tanulmányok félbe­szakítása, abbahagyása vagy befejezése esetében a dolgozók az ösztöndíj folyósításának beszünteté­sétől a betegségi biztosítás keresetveszteségpótló szolgáltatásaira (táppénz, terhességi, gyermekágyi segély) is jogosultak. E szolgáltatásokat a tanulmá­nyok megkezdése előtt kapott munkabér alapul­vételével kell megállapítani és folyósítani.” 2. Ez a határozat kihirdetése napján lép hatályba, de a nyugdíjszabályok alkalmazása tekin­tetében a már engedélyezett és folyósított ösztön­díjakra visszamenőleg is alkalmazni kell. Biszku Béla s. k., a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese. Miniszteri utasítások A munkaügyi miniszter, a pénzügyminiszter és az Országos Tervhivatal elnöké 102/1961.(1—2.) Mü. M. számú együttes utasítása egyes munkaügyi kérdések és az állományon kívüli bérek felhasználásának szabályozásáról szóló utasí­tások kiegészítéséről A Szakszervezetek Országos Tanácsával és a Központi Statisztikai Hivatal elnökével egyet­értésben az alábbi utasítást adjuk ki: 1. A költségvetésből gazdálkodó szerveknél az egyes munkaügyi kérdések és az állományon kívüli bérek felhasználásának szabályozásáról szóló 121/1959. (18—19.) Mü. M. számú utasítás 7, pontja 13/1961. MNB 21 838/1961. Közlemények 1001/1962. (I. 13.) Korm. határozat

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék