Akadémiai Közlöny, 1963r (12. évfolyam, 1-18. szám)

1963-02-15 / 1. szám

II. / / «/■ XII. (1963.) ÉVFOLYAM _________ -_____________ Í. SZÁM A kadémiai közlöny \ Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja Kiadja : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALA BUDAPEST, 1963. FEBRUÁR 15. TARTALOM i Törvények. 1962. évi 26. számú tvr. A munkaviszonyt érintő egyes kérdések szabályozásáról 1 rendeletéit, határozatok 1962. évi 27. számú tvr. A dolgozók betegségi biztosításáról szóló 1955. évi 39. számú törvényerejű rendelet módosításáról............ 2 46 /1962. (XII. 24.) Korm. rendelet Egyes munkaügyi rendelkezések módosításáról.......... 2 A z Akadémia főtitkárá- 1/1963. MTA (A. K. 1.) A Magyar Tudományos Akadémia Kutatási Ellátási nak utasítása Szolgálata létesítéséről ................................................. 3 M iniszteri rendeletek 14/1962. (XII. 16.) Mii. M. A túlóra egyes kérdéseiről............................................... 3 é s utasítások 15/1962. (XII. 23.) Mü. M. Egyes munkabérelszámolási kérdésekről ....................... 6 1 34/1962. (24.) Mü. M. A korpótlék jellegének meghatározásáról ................... 7 Köz lemények ^ A Magyar Tudományos Akadémia Sztereokémiái Kutató Csoportja pályázati hirdetménye................. 8 A Magyar Tudományos Akadémia Gyermeklélektani Intézete pályázati hirdetménye .............................. 8 Jogszabályok A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1962. évi 26. számú törvényerejürendelete a munkaviszonyt érintő egyes kérdések szabályozásáról 1. §. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1951. évi 7. számú törvényerejű rendeletnek (a továbbiak­ban: Mt.) az 1953. évi 25. számú törvényerejű ren­delettel módosított 97. §-a helyébe az alábbi rendel­kezés lép: ..(1) A terhes, illetőleg a szülő nőt húsz hét szü­lési szabadság illeti meg. A szülési szabadság rend­ellenes szülés esetében, hatósági orvosi javaslatra négy héttel meghosszabbítható. (2) A szülési szabadságból négy hetet a szülés előtt kell kiadni. A dolgozó nő kérelmére azonban meg kell engedni, hogy a szülési szabadságot teljes egészében a szülést követő időben vegye igénybe, ha a szülést megelőzően végzett munka orvosi véle­mény szerint egészségének veszélyeztetésével nem jár. (3) A szülési szabadság tartamára ellátása a tár­sadalombiztosítási szabályok szerint jár. (4) A szülési szabadság kiadásának részletes szabályait a munkaügyi miniszter az egészségügyi miniszterrel és a Szakszervezetek Országos Tanácsá­val egyetértésében állapítja meg.” 2. §. A Mt 98. §. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: ,,(4) A dolgozó nő kérelmére a vállalat igazga­tója a szülési szabadság letelte után a szoptatás, illetőleg a gondozás biztosítására a gvermek har­madik életévének betöltéséig fizetés nélküli szabad­ságot köteles engedélyezni.” 3. §. A Mt 152. §-a kiegészül az alábbi (2) be­kezdéssel: ,,(2) A miniszter a törvénykönyvben részére biz­tosított hatáskört a Minisztertanács által meghatá­rozott esetekben átruházhatja.”

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék