Akadémiai Közlöny, 1965 (14. évfolyam, 1-17. szám)

1965-01-11 / 1. szám

2 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1965. január 11. tése”, valamint „Az ország természeti erőforrásai- 1 nak kutatása és feltárása” kiemelt kutatási terü­letek felelőséül a VI. Osztályt jelöli ki. 2 Az Elnökség „A szocialista tudat kialakítá­sára és kifejlesztésére irányuló kutatások” komplex bizottságának elnökéül: Eörsi Gyula levelező tagot, titkárául: Márkus Györgyöt, a Filozófiai Intézet tud. munkatársát, tagjaiul: Szigeti Józsefet, a filozófiai tudományok dok­torát, Kovács Istvánt, az állam- és jogtudományok doktorát, Hegedűs Andrást, a közgazdasági tudomá­nyok kandidátusát, Ránki Györgyöt, a történelemtudomány dok­torát, Nagy Tamást, a közgazdasági tudományok kandidátusát, Klaniczay Tibort, az irodalomtudományok j doktorát, Király Istvánt, az irodalomtudományok kandidátusát, Ortutay Gyula akadémikust, Tálasi Istvánt, a történelemtudomány kandi- i dátusát, Kardos László levelező tagot, Trencsényi Waldapfel Imre akadémikust, Bartha Lajost, a neveléstudományok kandi­dátusát választja meg. 21 Az Elnökség a VI. Osztályhoz tartozó „Automatikai kutatások, továbbá a kibernetika és alkalmazásának fejlesztése” komplex bizottság elnökéül: Benedikt Ottó akadémikust, 22 Az Elnökség a VI. Osztályhoz tartozó „Az ország természeti erőforrásainak kutatása és fel­tárása” komplex bizottság elnökéül: Szádeczky Kardoss Elemér akadémikust választja meg. Az Elnökség felhívja a VI. Osztály osztálytitkárát, hogy a bizottság titkárát és tag­jait az Alapszabályok 37. §-ának (3) bekezdése értel­mében bízza meg. 23 Az Elnökség „A molekuláris biológia hazai kifejlesztése” komplex bizottság elnökéül: Straub F. Brúnó akadémikust, titkárául: Szende Kálmánt, a biológiai tud. kandidá­tusát, tagjaiul: Bruckner Győző akadémikust, Ivanovics György akadémikust, Romhányi Györgyöt, az orvostud. kandidá­tusát, Rajki Sándort, a biológiai tud. kandidátusát, Tüdős Ferencet, a kémiai tud. kandidátusát, Ernst Jenő akadémikust, Dédes Gézát, a biológiai tud. kandidátusát, Elődi Pált, a biológiai tud. kandidátusát választja meg. Budapest, 1964. december 14. Rusznyák István s. k., elnök. Az MTA Elnöksége 94/1964. számú határozata az Akadémia IL, IV., V., VII. és VIII. tudományos osztályához tartozó bizottságok szervezeti kérdései­ről és a bizottságok összetételének megállapításáról alelnökéül: Kalmár László akadémikust, titkárául: Vámos Tibort, a műszaki tudományok dok­torát, tagjaiul: Csáki Frigyest, a műszaki tudományok dok­torát, (Elnökségi Tanács, 1964. dec. 11.) Nem teljes szöveg Az Elnökség hozzájárul ahhoz, hogy a II., IV., V., VII. és VIII. tudományos osztályok szervezeté­ben az alábbi bizottságok működjenek, a bizottsá­gok elnökeivé pedig a következőket választja meg. Danes István mb. osztályvezetőt, Frey Tamást, a matematikai tud. kandidátu­sát, Náray Zsoltot, a fizikai tudományok kandi­dátusát, Tarján Rezsőt, a műszaki tudományok dok­torát, Tentai Béla főosztályvezetőt meg. Az Elnökség tudomásul veszi, hogy ' Bizottságnak hivatalból tagjai: Bognár ió Ágoston akadémikusok. 1 II. Társadalmi-Történeti Tudományok Osztálya Filozófiai Bizottság elnöke: Mátrai László akadémikus, Történettudományi Bizottság elnöke: Molnár Erik akadémikus, Régészeti Bizottság elnöke: Gerevich László, a történettud. dok­tora, Közgazdaságtudományi Bizottság elnöke: Friss István akadémikus,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék