Akadémiai Közlöny, 1966 (15. évfolyam, 1-15. szám)

1966-01-15 / 1. szám

XV. (1966.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM Akadémiai ilöny \ Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja Kiadja: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALA BUDAPEST, 1 966. JANUÁR 15. TARTALOM Az Akadémia Elnökségének határozatai Miniszteri rendeletek Közlemény 83/1965. sz. határozat 84/1965. sz. határozat 85/1965. sz. határozat 86/1965. sz. határozat 5/1965. (XII. 16.) Mü. M. A Magyar Tudományos Akadémia intézetfejlesztési tervé­ről és a III. ötéves tervének beruházásairól ............. 1 A Magyar Tudományos Akadémia 1967. évi tudományos tanácskozási tervéről ................................................... 4 A Magyar Tudomány c. folyóirat szerkesztő bizott­ságában bekövetkezett változásról ......................... 6 A Magyar Tudományos Akadémia részvételéről a buda­pesti Nemzetközi Vásárön, az Országos Mezőgazdasági Kiállításon és a külföldi kiállításokon..................... 6 Egyes munkaviszonyt érintő kérdésekről ..................... 6 A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának fogadó­órájáról .......................................................................... 8 A z új év alkalmából kifejezett jókívánságokért köszönetét mond a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének határozatai 11 Tudomásul veszi a hosszabb időre szóló intézet­fejlesztési terv helyzetéről készült tájékoztatást és szükségesnek tartja annak folyamatos továbbfejlesztését. ■ Az MTA Elnöksége 83/1965. számú határozata ' 12 Felhívja a főtitkárt, hogy a jelentősebb fej­lesztést nem igénylő szervezeti változtatásokra irányuló javaslatok ügyében külön tegyen előterjesztést. a Magyar Tudományos Akadémia intézetfejlesztési tervéről és a IIL ötéves tervének beruházásairól (Elnökség, 1965. december 21.) Teljes szöveg 13 Az Elnökség a Magyar Tudományos Akadémia III. ötéves tervjavaslatát a mellékletben fog­laltak szerint hagyja jóvá és felhívja a főtit­kárt, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a III. ötéves tervben az Akadémia be­ruházásaira 845 millió forint biztosítva legyen. 1 Az Elnökség a Magyar Tudományos Akadémia intézetfejlesztési tervéről és a III. ötéves tervének beruházásairól készített előterjesztést megvitatta és a következőket határozza. Budapest, 1965. december 22. Rusznyák István s. k., elnök.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék