Akadémiai Közlöny, 1969 (18. évfolyam, 1-20. szám)

1969-01-28 / 1. szám

2 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1969. január 28. módosult felhatalmazás alapján a Szakszervezetek Országos Tanácsa az 5/1959. (V. 8.) Mü. M. számú rendelet (a továbbiakban: Vr.) egyes rendelkezéseit a munkaügyi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következők szerint módosítja, illetve egészíti ki. l-§ A Vr. 178. §-a helyébe a következő rendelke­zések lépnek: ,,178. §. (1) Az Rny. 65. §-ában meghatározott keretösszeg szempontjából figyelembe kell venni mindazt a munkabért, amely az öregségi vagy a rokkantsági nyugdíjasnak munkaviszony alap­ján ugyanarra a naptári évre — a nyugdíjazás naptári évében az évnek a nyugdíj megállapítá­sát követő tartamára — járt, tekintet nélkül arra, hogy a nyugdíjas mennyi időn át, illetve egy vagy több munkáltatónál állott munkaviszonyban. (2) Munkabérként kell figyelembe venni — a (3) bekezdésben felsorolt kivétellel — minden olyan pénzbeli és természetbeni juttatást, amelyet a nyugdíjas munkaviszonya keretében kapott. Ha a nyugdíjas táppénzben, terhességi-gyermekágyi se­gélyben részesült, az ezek kiszámításának alapjául szolgáló munkabérnek a segélyezési napokra eső részét kell figyelembe venni. (3) A keretösszeg szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a) az újítási és feltalálói díjat, b) az utazási és szállásköltséget, valamint a ki­küldetési (külszolgálati) napidíjat, illetőleg a kikül­detési költségátalányt, c) a különélési díjat, d) a természetbeni juttatás pénzbeli értékének a nyugdíjas által fizetett térítéssel fedezett részét, e) a szabadságmegváltás címén adott juttatást, f) az év végi részesedést, g) a jubileumi jutalmat, h) a felügyelő bizottság [25/1967. (XII. 15.) PM számú rendelet] vezetője és tagjai részére egy fel­ügyelő bizottságban végzett tevékenység alapján kifizetett juttatást, i) azt a juttatást, amelyet a nyugellátás megálla­pítása előtt végzett munka alapján utólag fizet­tek ki, j) a szakszervezeti és a vállalati segélyt, k) az anyasági és az egységes anyasági segélyt, l) a gyermekgondozási segélyt és m) a temetési segélyt.” 2.§ A Vr. 182. §-a helyébe a következő rendelke­zések lépnek: ,,182. §. (1) Az öregségi és a rokkantsági nyug­díj folyósításának szüneteltetése szempontjából ke­resőfoglalkozást folytatónak kell tekinteni azt a nyugdíjast, a) akinek iparjogosítványa (iparigazolványa vagy kisipari működési engedélye), háziipari értesí­tése, illetve vándoripari engedélye van, b) akinek hasznothajtó jogosítványa van, c) aki orvosi, ügyvédi vagy mérnöki magángya­korlatot folytat, d) aki kereső tevékenységet folytató munkakö­zösség (ügyvédi, földmérői, oktatói stb. munkakö­zösség) tagja. (2) Keresőfoglalkozást folytatónak kell tekinteni azt a nyugdíjast is, aki mezőgazdasági termelőszö­vetkezet tagjaként a termelőszövetkezetben nem fizikai munkát végez és a 6/1966. (XII. 24.) SZOT számú szabályzat 33. §-ában meghatározott mun­kanapjainak a száma egy naptári éven belül — nyugdíjazása naptári évében az évnek a nyugdíj megállapítását követő tartama alatt — a 120 mun­kanapot meghaladja. (3) Keresőfoglalkozást folytatónak kell tekinteni azt a nyugdíjast is, akinek a munkaviszonyon kívül végzett egyéb tevékenysége (megbízás stb.) alapján egy naptári éven belül kapott összes díja­zása meghaladja a) a 6000 forintot, b) 'a nyugdíjazás naptári évében a 6000 forintnak annyiszor 500 forinttal csökkentett összegét, ahány naptári hónap a nyugdíj megállapításáig eltelt, c) az a), illetőleg ab) pontban meghatározott összegnek annyiszor 500 forinttal csökkentett ösz- szegét, ahány hónapra a díjazást megelőzően a nyugdíj folyósítása szünetelt. (4) Az öregségi, illetőleg a rokkantsági nyugdíj folyósítását az (1) bekezdésben felsorolt keresőfog­lalkozás miatt arra a naptári hónapra kell szüne­teltetni, amelyben a nyugdíjasnak ilyen kereső- foglalkozása van. (5) Az öregségi, illetőleg a rokkantsági nyug­díj folyósítását a (2) bekezdésben megjelölt ke­resőfoglalkozás miatt a 121. munkanap teljesítését követő hónap első napjától a naptári év végéig kell szüneteltetni. (6) Az öregségi, illetőleg a rokkantsági nyugdíj folyósítását a (3) bekezdésben megjelölt keresőfog­lalkozás miatt arra a naptári hónapra kell szüne­teltetni, amelyben a nyugdíjas díjazása a keret­összeget meghaladja, továbbá a naptári évnek ezt követő minden olyan hónapjára, amelyben a nyug­díjas újabb díjazásban részesül. Ha a díjazásnak a keretösszeget meghaladó része, illetőleg az egy naptári hónapban kapott összes újabb díjazás ösz- szege a nyugdíj kétszeres összegét eléri vagy meg­haladja, a nyugdíj folyósítását további annyi nap­tári hónapra kell — a naptári éven túl is — szüne­teltetni, ahányszor a keretösszeget meghaladó rész, illetőleg az egy naptári hónapban kapott összes újabb díjazás összege — a törtrész figyelmen kívül hagyásával — több a nyugdíj összegénél. Ha pedig a nyugdíjas nyugdíjának szüneteltetése alatt része­sül újabb díjazásban, a szüneteltetés tartamát any- nyi naptári hónappal kell — a naptári éven túl is — meghosszabbítani, ahányszor az egy-egy nap­tári hónapban kapott összes újabb díjazása nyug­díjának összegét meghaladja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék