Akadémiai Közlöny, 1971 (20. évfolyam, 1-20. szám)

1971-10-05 / 16. szám

196 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1971. október 5. Jogszabályok A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1971. évi 19. számú törvényerejű rendelete Külkereskedelmi Főiskola létesítéséről 1. §. A Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskola átszervezésével Budapesten Külkereskedelmi Főis­kolát (a továbbiakban: Főiskola) kell létesíteni. 2. §. A Főiskola feladata a külkereskedelmi vál­lalatok, a külkereskedelmi joggal felruházott vál­lalatok, a külkereskedelmi intézmények számára — a külkereskedelmi ügyletek előkészítésére, megkötésére és lebonyolítására, ezen belül piac­kutatói, propaganda, fuvarozási és devizális tevé­kenységgel kapcsolatos feladatok, — a külkereskedelmi kapcsolattartás és az ide­gen nyelvű külkereskedelmi levelezési feladatok ellátására és irányítására alkalmas szakemberek képzése. 3. §. A tanulmányok befejezését követően sikeres államvizsgát tett hallgatók- — a Külkereskedelmi Áruforgalmi szakon „kül­kereskedelmi üzemgazdász”, — a Külkereskedelmi Idegen Nyelvű Levelező szakon „külkereskedelmi idegen nyelvű levelező” oklevelet kapnak. 4. §. A Főiskolát főigazgató vezeti. 5. §. Ez a törvényerejű rendelet 1971. szeptember hó 1. napján lép hatályba, végrehajtásáról, vala­mint a Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskola át­szervezésével kapcsolatban szükséges átmeneti intéz­kedések megtételéről a Minisztertanács gondos­kodik. Losonczi Pál s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1971. évi 20. számú törvényerejű rendelete a művészeti főiskoláknak egyetemi jellegű főiskolákká átszervezéséről 1. §. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, a Magyar Képzőművészeti Főiskola, a Magyar Iparművészeti Főiskola, valamint a Színház- és Filmművészeti Főiskola az 1971. évi szeptember hó 1. napjától kezdődő hatállyal egyetemi jellegű főiskolákként folytatják működésüket. 2. §. (1) Ez a törvényerejű rendelet 1971. szep­tember hó 1. napján lép hatályba, végrehajtásáról a művelődésügyi miniszter gondoskodik. (2) Az 1962. évi 22. számú törvényerejű rendelet 1. számú melléklete az 1. §-ban foglaltaknak meg­felelően módosul. Losonczi Pál s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1971. évi 21. számú törvényerejű rendelete Kaposváron Mezőgazdasági Főiskola létesítéséről 1. §. (1) A kaposvári Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum átszervezésével Mezőgazdasági Főisko­lát kell létesíteni. (2) A főiskola neve: Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár (a továbbiakban: Főiskola). 2. §. A Főiskola feladata: — a mezőgazdasági üzemek, — mezőgazdasági, illetőleg mezőgazdasági jel­legű vállalatok, — szakigazgatási szervek, intézetek, intézmé­nyek részére mezőgazdasági szakemberek — üzem­mérnökök — képzése és továbbképzése. 3. §. A tanulmányok befejezését követően sike­res államvizsgát tett hallgatók a végzettségük szak­irányát feltüntető üzemmérnöki oklevelet kapnak. 4. §. A Főiskola karokra tagozódik. A Főiskolán működő karokat a Minisztertanács állapítja meg. 5. §. A Főiskolát főigazgató vezeti. A karok élén igazgatók állnak. 6. §. Ez a törvényerejű rendelet 1971. szeptem­ber hó 1. napján lép hatályba, végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik. Losonczi Pál s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1971. évi 22. számú törvényerejű rendelete Nyíregyházán Mezőgazdasági Főiskola létesítéséről 1. §. (1) A nyíregyházi Felsőfokú Mezőgazdasági Téchnikum átszervezésével Mezőgazdasági Főisko­lát kell létesíteni. (2) A Főiskola neve: Mezőgazdasági Főiskola, Nyíregyháza (a továbbiakban: Főiskola). 2. §. A Főiskola feladata: — a mezőgazdasági, kertészeti, gépészeti válla­latok, termelőszövetkezetek, szakigazgatási szervek, intézetek, intézmények, továbbá — a mezőgazdasági repülőgépek üzemelését végző szervek részére mezőgazdasági szakemberek — üzemmérnökök — képzése és továbbképzése. 3. §. A tanulmányok befejezését követően sike­res államvizsgát tett hallgatók a végzettségük szakirányát feltüntető üzemmérnöki oklevelet kap­nak. 4. §. A Főiskola karokra tagozódik. A Főiskolán működő karokat a Minisztertanács állapítja meg. 5. §. A Főiskolát főigazgató vezeti. A karok élén igazgatók állnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék