Akadémiai Közlöny, 1972 (21. évfolyam, 1-20. szám)

1972-01-14 / 1. szám

I 1 XXI. (1972.) ÉVFOLYAM Akadémiai Közlöny Д Magyar Tndemányos Akadémia üivalalos Lapja Kiadja : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZPONTI HIVATALA BUDAPEST, 1972. JANUÁR 14. TARTALOM Miniszteri 6/1971. (XII. 17.) Egyes szellemi tevékenységek körének meghatározásáról rendeletek MM és minősítéséről .............................................................. 1 36/1971. (XII. 17.) A szellemi tevékenységet folytatók jövedelemadójáról PM szóló43/1971. (XII. 17.) Korm. számú rendelet végre­hajtásáról ....................................................... 2 Közlemények A Nehézipari Műszaki Egyetem pályázati felhívása .... 12 A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem pályázati fel­hívásai .......................................................................... 12—16 A Magyar Tudományos Akadémia elnökének fogadóórája 16 A Tudományos Minősítő Bizottság elnökének és titkárá­nak fogadóórája................................................................ 16 AZ ÚJÉV ALKALMÁBÓL KIFEJEZETT JÓKÍVÁNSÁGOKÉRT KÖSZÖNETÉT MOND A MAGVAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGE Miniszleri rendeletek A művelődésügyi miniszter 6/1971. (XI1. 17.) MM számú rendelete egyes szellemi tevékenységek körének meghatározásáról és minősítéséről A szellemi tevékenységet folytatók jövedelem- adójáról szóló 43/1971. (XII. 17.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban: R.) alkalmazása tekinte­tében egyes szellemi tevékenységek körét és minő­sítését — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — az alábbiakban határozom meg. L § (1) Irodalmi tevékenység a szépirodalmi jellegű, az oktatás, »tudomány, a tájékoztatás, az ismeret- terjesztés célját szolgáló mű (regény, novella, drá­ma, vers, cikk, tankönyv, szakkönyv, jegyzet, lexikon, szótár, gyűjteményes mű stb.) írása, mű­fordítása, szakfordítása, átdolgozása, dramatizá- lása, lektorálása és szerkesztése. (2) Műfordításnak vagy a mű átdolgozásának kell tekinteni más művének sajátos alkotó mun­kával történt, szerzői jogi védelemben részesülő fordítását vagy átdolgozását. Szakfordítás a tudo­mányos és szakmai műveknek (írásos anyagoknak) szakmai felkészültséget is igénylő, szerzői jogi vé­delemben részesülő fordítása. A munka műfordí­tás, átdolgozás, szakfordítás jellegét a mű kiadója, elbírálója (átvevője) állapítja meg. (3) Művészeti tevékenység a zeneszerzői, a koreográfusi, az előadóművészi, a rendezői, az operatőri, továbbá a díszlet- és jelmeztervezői, valamint a scenikusi tevékenység. A képzőművé­szet, az iparművészet, az ipari tervezőművészet, valamint a fotóművészet körébe tartozó tevékeny­séget akkor lehet az R. szempontjából művészeti tevékenységként figyelembe venni, ha az annak eredményeként létrejött alkotást a Képző- és Ipar- művészeti Lektorátus, a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja, az Iparművészeti Tanács vagy más erre kijelölt szerv művészeti szempontból el­bírálta és elfogadta. Művészeti tevékenység kö­rébe tartozik a népművészet is, amennyiben az ilyen alkotást a Népi Iparművészeti Tanács mű­vészeti szempontból elfogadta. MAGYAR «UDOMÀNYOS . -.'..гЭЁМ^ [ KÖN а V XÀiiA

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék