Akadémiai Közlöny, 1973 (22. évfolyam, 1-21. szám)

1973-01-19 / 1. szám

XXII. (1973.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM Akadémiai Közlöny Л Magyar Tudományos Akadémia Hivaialos lapja Kiadja : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZPONTI HIVATALA BUDAPEST, 1 973. JANUÁR 19. TARTALOM Jutalmazások Az országos- és tárcaszintű kutatási főirányok körében elért eredmények jutalmazása a Magyar Tudományos Akadémia által 1972-ben ............................................. 1 A z Akadémia 18/1972. A Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai főtitkárának (А. К. 1) MTA —F. Kutató Intézete és Kémiai-Szerkezeti Kutató Labo­utasításai ratóriuma egyesítéséről ............................................... 16 19 /1972. A Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai (А. К. 1) MTA —F. Kutató Intézete és az MTA Szervetlen Kémiai Tan­széki Kutató Csoportjának egyesítéséről..................... 16 Közlemények A Budapesti Műszaki Egyetem pályázati felhívásai.... 16 Az Állatorvostudományi Egyetem pályázati felhívása 19 Az Orvostovábbképző Intézet pályázati felhívásai .... 19 A Magyar Tudományos Akadémia elnökének fogadó­órája .................................................................................. 20 A Tudományos Minősítő Bizottság elnökének és titkárá­nak fogadóórája............................................................... 20 A Z ÚJÉV ALKALMÁBÓL KIFEJEZETT JÓKÍVÁNSÁGOKÉRT KÖSZÖNETÉT MOND A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGE Jutalmazások Az országos- és tárcaszintű kutatási főirányok körében elért eredmények jutalmazása a Magyar Tudományos Akadémia által 1972-ben I. Az országos szintű kutatási főirányokban Magyar Tudotnányos Akadémia 1. Szilárd* testek kutatása 1 .Pödör Bálint (MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet) ,,Diszlokációk hatása félvezető egykristályok elektromos tulajdonságaira” c. pályamű új ered­ményei: a diszlokációknak a töltéshordozók moz­gékonyságára, ennek anizotrópiájára, illetve a fél­j vezetők elektronszerkezetére gyakorolt hatásának felderítése és értelmezése. A publikált eredmények jelentős nemzetközi visszhangot váltottak ki. A munka szorosan összefügg a szilárdtestkutatási fő­irány félvezető kutatásokra vonatkozó feladataival. Az elért eredmények a rácshibák és a töltéshordo­zók kölcsönhatásának jobb megértését teszik lehe­tővé. 5000,— Ft 2.Tompa Kálmán, Grüner György, Hargitai Csaba, Jánossy András (MTA Központi Fizikai Kutató Intézet) „Nem átmeneti fém mátricban levő fém szennye­zések körüli aszimptotikus töltéssűrűség-oszcilláció vizsgálata” c. pályamű jelentős, új eredményeket ír le a réz és az alumínium alapú igen híg ötvözetek szennyezései körül kialakuló töltéssűrűség-oszcillá­ció kísérleti és elméleti vizsgálata terén. Ezek a vizs­gálatok nemzetközi érdeklődést és elismerést Váj­М.\G Y AR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék