Akadémiai Közlöny, 1974 (23. évfolyam, 1-19. szám)

1974-01-18 / 1. szám

2 \ AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1974. január 18. Személyi rész Az Akadémiai Kiadó 1973. évi nívódíjasai 1973. december 5-én került kiosztásra az Akadémiai Kiadó ez évi nívódíjai. E szerint; Kiemelt Kiadói Nívódíjban részesült: Szabó Imre „A jogelmélet alapjai” c. könyve 30 000,— Ft Kiss Ferenc és Szentágothai János „Anatómiai atlasz” c. műve 50. kiadása alkalmából 30 000,— Ft Kiadói Nívódíjban részesült: Imre Samu „A mai magyar nyelv­járások rendszere” c. műve 10 000,— Ft Szabolcsi Hedvig „Magyar bútor­művészet a XVIII—XIX. század fordulóján” c. műve 20 000,—Ft Varga János „Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus késő századaiban” c. műve 20000,— Ft Császár Ákos „Bevezetés az általános topológiába” c. könyve 20 000,—Ft Stefanovits Pál „Brown Forest Soils of Hungary” c. műve 20 000,— Ft Kellner Béla „Die Ausbreitung des Krebses” c. könyve 20 000,—Ft Bogárdi János „Vízfolyások hordalék­szállítása” c. műve 20 000,— Ft Vajda György „Szigetelések villamos erőterei” c. könyve 10 000,— Ft Szabadváry Ferenc és Szőkefalvi-Nagy Zoltán „A kémia története Ma­gyarországon” című munkája 10 000,— Ft Jakucs Pál „Dynamische Verbindung der Wälder und Rasen” c. műve 10 000,— Ft Szövegkritikai Kiadói Nívódíjban részesült: Kardos László és Kocztur Gizella „Tóth Árpád összes művei” kriti­kai kiadásának elkészítéséért 20 000,— Ft Túrán Pál „Fejér Lipót összegyűjtött munkáidnak sajtó alá rendezé­séért 10 000,—Ft Kritikai Kiadói Nívódíjban részesült: Szilágyi János György 3 000,—Ft Nagy Miklós 3 000,— Ft Zappe László 3 000,—Ft il MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATAI* az 1973. december 18-i ülésen Jelentés az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet munkájáról, helyzetéről és problémáiról A jelentés első része az Intézet kialakulásának rövid történetéről ad képet, majd a tudományos és műszaki eredményekről számol be a teljesség igénye nélkül. Foglalkozik a kutatómunka irányításával, az intézet szervezetével, majd a munka személyi és tárgyi feltételeivel, az Intézet belföldi és külföldi kapcsolataival, továbbá a főbb feladatokkal. Végül — mivel az előterjesztést előreláthatólag a Tudo­mánypolitikai Bizottság is megvitatja — hatá­rozati javaslatokat tartalmaz. A dokumentumot — az elnökség ülése előtt — kerekasztal konferen­cián is megvitatták. * A nem teljes szöveggel közölt határozatokat az Akadémia tagjai részére — kérésükre — a Tudományos Testületi Titkárság tájékoztatásul megküldi. Az elnökség 65/1973. számú határozata a KFKI-ról szóló jelentéssel kapcsolatos állásfoglalásról 1. Az elnökség megállapítja, hogy a Központi Fizikai Kutató Intézet a kitűzött céloknak meg­felelően működik, tudományos eredményei, külö­nösen a fizika területén jelentősek. 2. Egyetért az elnökség azzal, hogy az előter­jesztő főtitkárhelyettes a kerekasztal konferencián elhangzottakat olyan szellemben vegye figyelembe az anyag átdolgozásánál, amint azt az előterjesz­tést kiegészítő dokumentumban tervezte. 3. Javasolja az elnökség figyelembe venni az ülésen elhangzottakat is külön figyelmet fordítva 3.1. a kutatási eredményeknek az ipar által való átvétele és megvalósítása kérdésére, 3.2. az egy vagy két számítógép beszerzésé­nek problémakörére és

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék