Akadémiai Közlöny, 1976 (25. évfolyam, 1-13. szám)

1976-02-10 / 1. szám

2 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1976. február 10. Szemé) li rész A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 80. születésnapja alkalmából, kiemelkedő hazai és nemzetközi tudományos munkássága elismeréséül Mócsy János Kossuth-díjas és Állami Díjas akadémikusnak a Magyar Népköztársaság Zászlórendje II. fokozata; nyugállományba vonulása alkalmából, kiemelkedő tudományos és oktató munkája elismeréséül Major Máté Kossuth-díjas akadémikusnak, a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanárának a Munka Vörös Zászló Érdemrendje; eredményes munkásságuk elismeréséül Szalay Sándor Kossuth-díjas akadémikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete igazgatójának, Gonda Lajosnak, a Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatala főosztályvezetőjé­nek a Munka Érdemrend arany fokozata; Berecz Jánosnénak, a Magyar Tudományos Akadémia Testületi Titkársága főelőadójának a Munka Érdemrend ezüst fokozata kitüntetést adományozta A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára Szántó Lajost, a Tudományszervezési Csoport igazgatóját — eredményes munkáját megköszönve — felmentette az MTÁ Központi Hivatala Köz­ponti Igazgatási Titkársága mb. vezetői feladatai­nak ellátása alól; Zsiga Jánost pedig 1975. december 28-i hatállyal az MTA Központi Hivatala Központi Igazgatási Titkársága vezetőjévé kinevezte. Jogszabályok A Minisztertanács 34/1975. (XII. 10.) számú rendelete az időszaki lapok engedélyezéséről és terjesztéséről A lapkiadás tervszerű, lehetőségeinkkel össz­hangban álló fejlesztése, továbbá a sajtópolitikai elvek hatékonyabb érvényesítése érdekében a Minisztertanács a következőket rendeli el. 1. §• (1) Időszaki lapot kiadni és terjeszteni csak az e rendeletben meghatározott feltételek alapján lehet. (2) Időszaki lap az a sajtótermék (hírlap, új­ság, folyóirat, tudományos, műszaki, szakmai, üzemi és egyéb lap, valamint mindezek mellék­lete), amely egy naptári évben legalább egyszer megjelenik, azonos címmel és tárgykörrel kerül kiadásra, évfolyamszámmal, sorszámmal vagy keltezéssel van ellátva, és akár eredeti szerzői alkotásként, akár átvett fordításként újságírói, írói műfaj körébe tartozó írásművet (híreket, köz­leményt, tudósítást, cikket, riportot, tanulmányt, verset, elbeszélést stb.), fényképet, karikatúrát vagy rejtvényt közöl. (3) Az időszaki lap megjelenése csak akkor en­gedélyezhető, ha országos vagy helyi politikai, gazdasági, illetőleg kulturális szükségletet elégít ki, tartalmában megfelel a Magyar Népköztársa­ság jogszabályainak, az előállításához szükséges anyagi-műszaki és pénzügyi feltételek a népgaz­dasági terv keretében biztosítva vannak. 2- §• (1) Az időszaki lap előállítását és terjesztését, valamint a külföldi lapok belföldi terjesztését a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala (a továb­biakban: Tájékoztatási Hivatal) engedélyezi. (2) A Tájékoztatási Hivatal a megjelenés szük­ségességét utólag megvizsgálhatja, és indokolt esetben az engedélyt visszavonhatja. Vissza kell vonni az engedélyt, ha az 1. § (3) bekezdésében foglalt valamely feltétel már nem áll fenn vagy ha az engedély előírásait megszegték. 3. §. Az időszaki lap engedélye a visszavonásig ér­vényes. 4- §. (1) Engedély nélkül kiadható és terjeszthető a) az állami, szövetkezeti szervek és társadalmi szervezetek által kiadott, nyilvános terjesztésre nem kerülő, kizárólag csak jogszabályt, intézke­dést, határozatot, közleményt, felsőbb szervek hasonló rendelkezéseit tartalmazó kiadvány; b) a kizárólag külföldi lapokban megjelent szakcikkek címét, kivonatos fordítását kommen­tár nélkül közlő kiadvány; c) a rendszeresen megjelenő műsor- és prog­ramfüzet; d) a könyvtárak által rendszeresen kiadott ál­lománygyarapodási jegyzék; (2) Az (1) bekezdésben felsorolt sajtótermékek kiadásáért és terjesztéséért a szerv illetékes ve­zetője a 9. §-ban meghatározott felelősséggel tar­tozik. (3) Az engedély nélkül megjelent kiadvány két példányát a kiadásért felelős vezető köteles a megjelentetéssel egyidőben a Tájékoztatási Hiva­talnak megküldeni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék