Akadémiai Közlöny, 1981 (30. évfolyam, 1-15. szám)

2orsrr Tárgy- és Számmulató az Akadémiai Közlöny 1981. évi XXX. évfolyamához BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ* A, Á Az Akadémia 1981. évi közgyűlése központi tudományos előadásának tárgyáról és az előadó személyéről 4 (1) Az Akadémiai kutatóintézetek 1981. évi gazdálkodásának egyes kérdéseiről 25 (3) Az akadémiai törzsgárda mozgalom továbbfejlesztéséről 36 (4) Az 1982. évi könyvkiadási terv irányszámairól 49 (5) Az 1981. évi Akadémiai Aranyérem odaítélését előkészítő bizottság összetételéről 49 (5) Az 1981. évi Akadémiai Díjak odaítélését előkészítő bizott­ság összetételéről 50 (5) Az 1981—82. évi ifjúsági parlamenteknek az MTA intéz­ményeiben történő megrendezéséről 56 (6) Az általános szociálpolitikai koncepció kialakítását szol­gáló kutatási program céljáról és tartalmáról 60 (6) Az 1981. évi Akadémiai Díjak odaítéléséről 83 (7) Az 1981. évi Akadémiai Aranyérem odaítéléséről 84 (7) Az Akadémiai tárcaszintű távlati kutatási főirányok meg­szüntetéséről 117 (11) Az Akadémia felügyelete alá tartozó kutatóintézetek és egyéb intézmények (fő)igazgatóinak jogairól és kötele­zettségeiről 138 (14) Az általánosan képző iskola nevelési rendszerének fejlesz­téséről 37 (4) Az 1981. évi Ifjúsági Díjak és Alkotó Ifjúság Díjak 79 (6) Az 1981 — 1985 közötti időszakra szóló kutatási-fejlesztési terv jóváhagyásáról és közzétételéről 127 (12) Az Akadémia 1982. évi közgyűlésének jellegére és szerve­zeti rendjéről 149 (15) Az Akadémiai ankétok, kerekasztal-konferenciák és elnök­ségi klub-délutánok 1981—82. évi témáiról 150 (15) Alkalmi bizottság kiküldéséről a klinikai biokémia helyzeté­nek megvitatása és állásfoglalás kialakítása céljából 151 (15) Alkalmi bizottság kiküldéséről a bányaegészségügyi és bányászati ergonómia helyzetelemzésének megvitatása és állásfoglalás kialakítása céljából 152 (15) Az 1982. évi tagválasztásra vonatkozó közgyűlési előter­jesztést az Elnökség számára előkészítő bizottság kikül­déséről 152 (15) Az általánosan képző iskola nevelési rendszerének fejleszté­séről 37 (4) B Belföldi tudományos tanulmányutakról 144 (15) E, É Elnökséghez közvetlenül tartozó nem kormányzati, nem­zetközi tudományos szervezetek tagságáról 4 (1) Elnökség egyéb állásfoglalásai 5 (1) Egyes könyvtárak tudományos könyvtárrá minősítése 19 (2) Elnökség egyéb állásfoglalásai 60 (5) Elnökség egyéb állásfoglalásai 61 (6) Elnökség egyéb állásfoglalásai 85 (7) * A címet követő szám az oldalszámot, a zárójelben levő szám a közlöny számát jelzi. Egységes Természettudományi Főosztály létrehozásáról 111 (10) Elnökség 1981. II. félévi munkatervéről 112 (10) Elnökség egyéb állásfoglalásai 113 (10) Elnökség 1981. I. félévi munkatervéről 38 (4) Elnökség egyéb állásfoglalásai 39 (4) Elnökség egyéb állásfoglalásai 50 (5) Elnökség egyéb állásfoglalásai 85 (7) F Folyamatos beszámoltatásról 103 (8) O Gazdasági és Ügyvitelgépesítési Munkabizottság rendszeres működésének felfüggesztéséről 128 (12) • ü J 1981 —82. évi Ifjúsági parlamenteknek az MTA intézményei­ben történő megrendezéséről 56 (6) Ifjúsági Díj alapításáról szóló 16/1972. (A. K. 18.) MTA —F. számú utasításáról és kiegészítéséről 137 (14) K Költségvetési gazdálkodási rend szerint működő kutató­helyek gazdálkodására vonatkozó átmeneti szabályokról 79 (6) Kutatástervezési Főosztály létrehozása 20 (2) Külföldön munkát vállalók és a külföldi ösztöndíjasok nyug­díj járulék fizetési kötelezettségéről 26 (3) Központi Kutatási Alap felhasználásáról 27 (3) Kutatási Információs Szolgálat létrehozása Középtávú kutatási beszámolók és tervek készítéséről 42 (5) Köznevelési rendszer feljesztéséhez kapcsolódó c. OKKFT kutatási program tervezetéről 82 (7) Költségvetési gazdálkodási rend szerint működő kutatóhe­lyek gazdálkodási és érdekeltségi rendszeréről, valamint megbízásainak rendszeréről 121 (12) Külföldi szervekkel és magánszemélyekkel történő kapcsolat- tartás szabályozásáról 129 (1) Külföldi állampolgároknak az Akadémia Központi Hivatala szervezetéhez tartozó kutatóintézmények és ipari üze­mek területére való belépéséről, illetőleg látogatásáról szó­ló 13/1972. (A. K. 17.) MTA —F. számú utasítás módosítá­sáról 137 (14) Költségvetési szervek vezetőinek a gazdálkodással kapcsola­tos felelősségéről, továbbá a gazdasági vezetők hatás­köréről és felelősségéről, valamint az ezekkel összefüggő el­járási kérdésekről és a gazdasági szervezetekben alkalma­zottak szakképesítési követelményeiről 144 (15) Kandidátusi nyelvi vizsgákra előkészítő tanfolyamokról és a kandidátusi nyelvi vizsgákról 148 (15) Kutatástervezési Főosztály létrehozása. Külföldi tanulmá­nyi munkautakról 54 (6) Külszolgálatosokat érintő vámkedvezmények 118 (11)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék