Akadémiai Közlöny, 1983 (32. évfolyam, 1-15. szám)

1983. évi XXXII. évfolyamához BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ* A Az akadémiai ankétok, kerekasztal-konferenciák és elnökségi klubdélutánok 1983—84. évi témáiról ISI (14) Az akadémiai könyv- és folyóiratkiadásról 49 (4) • Az akadémiai ifjúsági díjak adományozásáról 50 (4) Az akadémiai intézmények magasabb vezető állású dolgozói és helyetteseik anyagi érdekeltségi rendszeréről 169 (13) Az Akadémia tagjai és a tudományos fokozattal rendelkezők életkori megoszlásának vizsgálatára létesítendő munka- bizottság összetételéről 178 (14) Az Akadémia tájékoztatási tevékenységéről 97 (7) Az 1983. évi Akadémiai Aranyérem odaítéléséről 102 (7) Az 1983. évi Akadémiai Díjak odaítéléséről 100 (7) Az 1983. évi üzemi baleset statisztikai adatszolgáltatásról 72 (5) Az Akadémia 1984. évi közgyűlésének jellegéről és szervezeti rendjéről 180 (14) Az 1984. évi könyvkiadási terv irányszámairól 69 (5) A 16.559/1979. sz. hivatalvezetői szabályozás módosítása E Egyes megüresedett elnökségi funkciók betöltéséről 9 (1) Elnökség egyéb állásfoglalásai 9 (1) Elnökség egyéb állásfoglalásai 79 (6) Elnökség egyéb állásfoglalásai 103 (7) Elnökség egyéb állásfoglalásai 131 (10) Elnökség egyéb állásfoglalásai 150 (11) Elnökség egyéb állásfoglalásai 162 (12) Elnökségi alkalmi bizottság kiküldéséről 70 (5) Elnökségi bizottság kiküldéséről 9 (1) Elnökség 1983. I. félévi munkatervéről 40 (3) Elnökség 1983. 11. félévi munkatervéről 161 (12) Erdészet fejlesztéséről és a kutatásról 179 (14) Q Gazdálkodó szervezetek, az állami költségvetési szervek és a társadalmi szervezetek által létesített tudományos to­vábbképzési ösztöndíjak pénzügyi szabályairól 176 (14) H Hazai mikrobiológiai helyzetéről és fejlesztésének javaslatai­ról 41 (3) Házipénztári pénzkezelésről 32 (3) K Kiegészítés az Országos Középtávú Kutatási-Fejlesztési Terv programjai végrehajtásának irányításáról és ellen­őrzéséről kiadott Útmutatóhoz 79 (6) * A címet követő szám az oldalszámot, a zárójelben levő szám a közlöny számát jelzi. Költségvetési szervek leányvállalat alapításának szabályo­zásáról 167 (13) Költségvetési szervek részéről történő leányvállalat alapítás pénzügyi feltételeiről 168 (13) Közületi szervek 1983. évi üzemanyag felhasználásának korlátozásáról szóló 2/1983. (II. 16.) KPM sz. rendelet végrehajtásához 71 (5) Kutatóhelyek beszámolási rendszeréről 146 (11) Kutatóhelyek folyamatos beszámoltatásának előkészítésé­hez és lebonyolításához 73 (5) Kutatóhelyek középtávú tervezési rendszeréről 176 (14) Kutatóhelynek a tudományos ösztöndíjas képzésével kap­csolatos feladatairól 158 (12) Kutatóképzésre kijelölt kutatóhelyekről 39 (3) L Lexikonszerkesztői Tanács megszüntetéséről 77 (6) Lépcsőzetes munka- és tanításkezdésről 5 (1) M Magyar állampolgár külföldön történő munkavállalásáról 111 (8) Magyar állampolgárok külföldön történő munkavállalásának engedélyezéséhez 111 (8) Magyar állampolgár külföldön történő munkavállalásáról szóló 8/1983. (V. 4.) MT sz. rendelet végrehajtásának egyes kérdéseiről 111 (8) „Magyarország Nemzeti Atlasza” új kiadásának munká­latairól 129 (10) Magyar Tudomány c. folyóirat szerkesztő bizottságának kiegészítéséről 150 (11) Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesének kine­vezéséről 5 (1) Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatalánál dol­gozók képesítési követelményeiről szóló 4/1980. (A.K.5.) MTA-F. sz. utasítás módosításáról 147 (11) Magyar Tudományos Akadémia rendelkezésére álló megbí­zási díjkeretek felhasználásáról 178 (14) Magyar Tudományos Akadémia 1983. évi közgyűlésén hozott határozat végleges szövegének megállapításáról 148 (11) Magyar Tudományos Akadémia 1984. évi statisztikai beszá­molórendszeréről 10 (1) „Mezőgazdaságunk helyzete és a kutatás” tárgyában 70 (5) Munkavédelmi minőségtanúsításról és minősítésről 106 (7) Munkáltatói jogok gyakorlásáról 123 (9) Munkáltatói jogok gyakorlásáról az MTA Központi Hiva­talában 150 (11) N „Nemzetközi Orvosmozgalom a Nukleáris Háború Megelő­zéséért” Magyar Nemzeti Bizottságának létrehozásá­ról 149 (11) Nukleáris kritikus és szubkritikus rendszerek, kutató és oktató atomreaktorok gépészeti berendezéseinek biz­tonságtechnikai kérdéseiről 68 (5) Tárgy- és Számmiifé'r az Akadémiai Koíiöny

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék