Akadémiai Közlöny, 1984 (33. évfolyam, 1-17. szám)

Tárgy- és Szám mulató az Akadémiai Közlöny 1984. évi XXXIII. évfolyamához BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ* A Akadémiai ankétok, kerekasztal-konferenciák és elnökség klubdélutánok 1984— 85 évi témáiról 220 (16) Az 1984. évi Akadémiai Aranyérem odaítéléséről 128 (7) Az 1984. évi Akadémiai Díjak odaítéléséről 126 (7) Akadémiai dolgozók lakásépítésének (vásárlásának) támo­gatásáról 110 (6) Az akadémiai Kiadó és az Akadémiai Nyomda összevoná­sáról 21 (2) Az akadémiai könyvkiadási terv irányszámairól 63 (4) Alexits György Díj alapításáról 30 (3) Alkalmi Bizottság kiküldéséről 63 (4) Alkalmi Bizottság kiküldéséről 190 (12) Alkalmi Bizottság kiküldéséről 209 (15) Alapkutatások Támogatási Kerete felhasználásának sza­bályzata az 1984—85-ös évekre 191 (12) B Belföldi központi tudományos ösztöndíjasok jutalmazási rendjéről 221 (16) E Egyes kutatói munkakörökben dolgozók határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatásáról, a kutató­intézeti vezetők megbízási rendjéről 155 (10) Egyetemi tanári kinevezésekről 110 (6) Egységes munkaügyi statisztikai jelentésekkel kapcsolatos szabályozásról 220 (16) Elnökség egyéb állásfoglalásai 31 (3) Elnökség egyéb állásfoglalásai 64 (4) Elnökség egyéb állásfoglalásai 91 (5) Elnökség egyéb állásfoglalásai 140 (8) Elnökség egyéb állásfoglalásai 191 (12) Elnökség egyéb állásfoglalásai 211 (15) Elnökségi bizottság kiküldéséről 220 (16) Elnökség 1984. I. félévi munkatervéről 30 (3) Elnökség 1984. II. félévi munkatervéről 189 (12) Elnökség 1985. évi közgyűlésének jellegéről, beszámolási és szervezeti rendjéről 219 (16) F Felsőoktatási intézmények oktatói és nevelői állásainak be­töltésével kapcsolatos pályázati eljárásról szóló 1/1979. (III. 14.) OM számú rendelet módosításáról 145 (9) Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere I. kötet (Módosított kiadás) „II. Módszertani útmutató c. feje­zete „6. Segédlet az 1., u. és 8. számhely számjelének meghatározásáról” c. részének kiegészítéséről 203 (14) Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere módosított kiadásának alkalmazásához 141 (8) * A címet követő szám az oldalszámot, zárójelaen levő szám a közlöny számát jelzi. G Genetikai kutatások gazdasági és társadalmi jelentőségéről 208 (15) I Az 1984. évi ifjúsági parlamentek megrendezéséről 22 (2) Irodalmi és köznyelv nagyszótára című téma munkálatainak újraindításáról 90 (5) J Jelölő bizottság kiküldéséről 139 (8) K Kandidátusi fokozatok odaítéléséről 121 (6) Kandidátusi fokozatok odaítéléséről 221 (16) Kertészet fejlesztéséről és kutatásáról 218 (16) Kiemelkedő tudományos könyvek és kritikák szerzőinek Akadémiai Kiadói nívódíjjal való jutalmazásáról 64 (4) Kispéldányszámban megjelentetendő tudományos kézira­tok vásárlása, őrzése és rendelésre térítés ellenében tör­ténő szolgáltatása 91 (5) Kutatóintézeti dolgozók alapbérének megállapításáról szóló 23/1983. (XII. 17.) ÁBMH sz. rendelkezés végrehajtásá­ról 147 (9) Kutatóhelyi vezetőkre és a kutatókra vonatkozó követel­ményrendszerről 132 (8) M MTA Botanikai Kutatóintézete nevének megváltoztatásá­ról 62 (4) Magyar helyesírási szabályzat 11. kiadásának munkálatai­ról 139 (8) Magyar Tudományos Akadémia 1984. évi közgyűlésén el­hangzó tudományos előadás témakörének véglegesítésére és az előadó személyére 30 (3) Magyar Tudományos Akadémia 1984. évi közgyűlésén ho­zott határozat végleges szövegének megállapításáról 158 (10) Magyar Tudományos Akadémia Kutatási Ellátási Szolgá­lata átszervezéséről 146 (9) Magyar Tudományos Akadémia 1984. évi statisztikai be­számolórendszeréről 3 (1) MTA-Soros Foundation Bizottság pályázati felhívása 163 (10) O Országos kiemelésű kutatási feladatok az Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv (OTTKT) 32 (3) Országos Ösztöndíj Tanács számára a külföldi posztgraduá­lis ösztöndíjpályázatok elbírálásáról 146 (9) A VII. ötéves tervidőszakra szóló Országos Középtávú Ku­tatási-Fejlesztési Terv készítéséről 1 (1)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék