Akadémiai Közlöny, 1985 (34. évfolyam, 1-15. szám)

1985-07-03 / 10. szám

142 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1985. július 3. Bányászati, földtani, geodéziai és geofizikai szak- bizottság BUÓCZ ZOLTÁN: (NME) „Szellőztetési hálózatok tervezése” c. értekezése alapján a műszaki tudomány kandidátusa, DIENES ISTVÁN: (KSH) „A formalizált rétegtan egy alkalmazása: az eocén képződmények korviszonyainak meghatá­rozása a formalizált rétegtan módszereivel néhány jellemző fúrásban és feltárásban” c. értekezése alapján a földtudomány kandidátusa, KARÁCSONYI SÁNDOR: (Földmérő és Talajvizsg. Váll.) „Az alföldi rétegvizek metánosságának vízföld­tani prognózisa” c. értekezése alapján a föld- tudomány kandidátusa, KROLOPP ENDRE: (M. Á. Földtani Intézet) „A magyarországi pleisztocén képződmények malakológiai tagolása” c. értekezése alapján a földtudomány kandidátusa, TOMPOS ENDRE: (NME) „Petrográfiai módszer az ásványelőkészítési tech­nológiák optimális tervezéséhez” c. értekezése alapján a műszaki tudomány kandidátusa, VÉKÉNY HENRIK: (Mecsek Szénb. Kút. 0. Pécs) „A liász-szénbányák szilikózisveszélye megelőzé­sének műszaki-tudományos alapjai” c. értekezése alapján a műszaki tudomány kandidátusa. Kémiai szakbizottság I. GAÁL ZOLTÁN: (VVE Veszprém) „Kémiai-technológiai rendszerek megbízhatósá­ga” c. értekezése alapján a kémia tudomány kan­didátusa, GILÁNYI TIBOR: (ELTE) „Tendizek kölcsönhatása polimerekkel vizes ol­datban” c. értekezése alapján a kémia tudomány kandidátusa, GRŐBLER ANDRÁS: (Műanyagipari Kút. Int.) „Gázkromatográfiás állófázis-keverékek modelle­zése retenciós indexekkel” c. értekezése alapján a kémia tudomány kandidátusa, HALÁSZ GÁBOR: (MTA Műszaki Kémiai Kutatóintézet) „Összetett vegyipari berendezések szimulációja integrálegyenletek segítségével” c. értekezése alapján a kémia tudomány kandidátusa, PÉTER ANTAL: (MTA Reakciókinetikai Kút. Csop.) „Az azo-etán és azo-izopropán termikus bomlásá­nak vizsgálata” c. értekezése alapján a kémia tudomány kandidátusa. Kémiai szakbizottság II. FÖLDES ENIKŐ (MTA Központi Kémiai Kutató Intézete) „A feldolgozás körülményeinek hatása a kemény és lágyított PVC relaxációs tulajdonságaira” c. értekezése alapján a kémia tudomány kandidá­tusa. Biológiai szakbizottság I. NAGY SÁNDOR: (Bessenyei György Tanárképző Főisk.) „A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet erdőinek lombfogyasztó Lepidoptera közösségei” c. érte­kezése alapján a biológia tudomány kandidátusa, ORBÁN SÁNDOR: (Ho Si Minli Tanárképző Főisk.) „A magyarországi mohák stratégiái, összefüggé­sük a környezet ökológiai és cönológiai jellemzői­vel” c. értekezése alapján a biológia tudomány kandidátusa, SUBA JÁNOS: (Ho Si Minh Tanárképző Főisk.) „Fotoszintetikus folyamatok dinamikája a „Sik- főkút Project” cseres-tölgyes állományában” c. értekezése alapján a biológia tudomány kandi­dátusa. Biológiai szakbizottság II. ARNALDO PRIETO DELGADÓ: (Kubai Köztársaság) „Ökológiai tanulmányok szaprofita Bacillus-íajo- kon” c. értekezése alapján a biológia tudomány kandidátusa, BLASKÓ KATALIN: (SOTE) „Primycin hatása vörösvérsejt- és modellmembrá- nok szerkezetére és alkáliion transzportjára” c. értekezése alapján a biológia tudomány kandidá­tusa, BENCZE GÁBOR: (Phylaxia Oltóanyagtermelő Váll.) „A szegregáció torzulás és a hím- rekombináció genetikai analízise Drozophila Melangosterben” c. értekezése alapján a biológia tudomány kandi­dátusa, NAGY MÁRIA: (JATE) „Sztatifikációt igénylő magvak nyugalmi állapo­tának és csírázásának hormonális szabályozása” c. értekezése alapján a biológia tudomány kandi­dátusa, VAS IMRE: (JATE) „A fotoszintetikus termolumineszcencia kapcso­lata a kloroplasztiszok elektrontranszport folya­mataival” c. értekezése alapján a biológia tudo­mány kandidátusa.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék