Akadémiai Értesítő, 1995 (44. évfolyam, 1-12. szám)

3/lV Ah 9 • Tárgy- és Számmutató az Akadémiai Értesítő 1995. évi XLIV. évfolyamához BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ A Ajánlások az agrárgazdaság fejlesztésére 163 (8) Az akadémiai intézményekben folyó közalkalmazotti tanácsi választások­kal kapcsolatos intézkedésekről 90 (5) Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa Alapszabályának tervezete 18 (2) Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsának állásfoglalásai 145 (7) Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának üléséről 52 (4) Az Akadémia levelezési címének megváltozásáról 167 (8) Az Akadémiai Óvoda nevének és alapító okiratának módosításáról 90 (5) B Bélyegzők használatáról 205 (12) Beszámoló a Fulbright Bizottság magyarországi tevékenységéről 94 (6) D Doktori eljárás díjáról 188 (10) E Elnökség 1995.1. félévi munkaterve 23 (2) Előteljesztés az Akadémia 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról 95 (6) Előterjesztés az Akadémia levelező tagjainak 1995. évi jelölésére 100 (12) Előterjesztés az Akadémia külső tagjainak 1995. évi jelölésére 79 (5) Előterjesztés az Akadémia tiszteleti tagjainak 1995. évi jelölésére 80 (5) Előterjesztés az Akadémia rendes tagjainak 1995. évi jelölésére 78 (5) Előterjesztés az 1995. évi Akadémiai Aranyérem odaítélésére 80 (5) Előterjesztés az 1995. évi Akadémiai Díjak odaítélésére 81 (5) Előteijesztés az 1995. évi Akadémiai Újságírói Díjak adományozására 82 (5) Előterjesztés az áltudományos áramlatok és azok propagálásával szembeni fellépésről, az Akadémia ezzel kapcsolatos teendőiről 192 (11) Előterjesztés az 1996. évi költségvetési támogatás tudományágazatok kö­zötti arányainak megállapításáról 192 (11) Előterjesztés az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program céljainak megvalósításáról 82 (5) Előterjesztés a Magyar Tudományos Akadémia 1996. évi költségvetési irányelveiről 95 (6) Előterjesztés az 1996. évi Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról 200 512) Előterjesztés az MTA 1995. évi költségvetési javaslatáról 19 (2) Előterjesztés a Magyar Tudományos Akadémia 1995. évi májusi rendes közgyűlésének és az Akadémikusok Gyűlésének jellegére és szervezeti rendjére 36 (3) Előterjesztés az MTA 1995. évi májusi rendes közgyűlése határozati javaslatára, illetve annak szerkesztésére 83 (5) Előterjesztés az MTA Ügyrendje készítésének menetéről 50 (4) É 1995. évi Akadémiai Aranyérem, az Akadémiai Díjak, az Akadémiai Újságíró Díjak és az Eötvös József Koszorúk odaítélését előkészítő el­nökségi alkalmi bizottság összetétele 25 (2) F Felhívás hozzátartozói ellátás iránti igény bejelentésére 42 (3) Felhívás Schenzl Guidó-díj és Pro Meteorologiae Emlékplakett adomá­nyozásához javaslattételre 196 (11) Felkérés megbízott fötitkárhelyettesi teendők ellátására 30 (2) Felkérés megbízott fötitkárhelyettesi teendők ellátására 98 (6) J Javaslat ad hoc bizottság kiküldésére az Akadémia ügyrendjének kidolgo­zására 20 (2) Javaslat ad hoc bizottság kiküldésére az akadémikusok választási szabá­lyainak kidolgozására 20 (2) Javaslat az akadémiai törvényben előírt rendes közgyűlés időpontjának meghatározására 5 (1) Javaslat az 1995. évi „Eötvös József Koszorú”-k odaítélésére 162 (8) Javaslat az 1995. évi májusi rendes közgyűlés tárgysorozatának módosítá­sára és kiegészítésére 82 (5) Javaslat az 1995. évi tagválasztás keretszámának kialakítására 5 (1) Javaslat az 1996. évi Kossuth- és Széchenyi-díjra vonatkozó elnökségi ajánlás előkészítésére kiküldendő bizottság összetételére 164 (8) Javaslat a közgyűlés tárgysorozatára és a meghívandók körére 21 (2) Javaslat a közgyűlés tárgysorozatára és a meghívandók körére 201 (12) 1995. januári rendes közgyűlés határozatai végleges szövegének megál­lapítása 37 (3) Javaslat Enyedi György az MTA rendes tagja osztálybesorolásának meg­változtatására 50 (4) Jelentés az akadémiai bizottsági rendszer feladatairól és a működésére vonatkozó vizsgálódás eredményeiről 49 (4) K Kitüntetések 14 (2) Kitüntetések 46 (4) Kitüntetések augusztus 20.-a, az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából 178 (10) M Magyar Tudományos Akadémia Doktori Alapszabályának tervezete 18 (2) Magyar Tudományos Akadémia Doktori Szabályzata 56 (4) Magyar Tudományos Akadémia Doktori Szabályzata 127 (7) Magyar Tudományos Akadémia 1995. évi májusi rendes közgyűlésének határozatai 100 (7) Magyar Tudományos Akadémia 1994. évi tevékenységéről szóló tájékoz­tatójáról 178(10) Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és doktorai részére megállapí­tott tiszteletdíj folyósításának tartós külföldi tartózkodás miatti felfüg­gesztésének szabályairól 166 (8) Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátá­sokról 14 (2)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék