Akadémiai Értesítő, 1997 (46. évfolyam, 1-12. szám)

1997-02-14 / 2. szám

1997. február 14. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 15 KELENTEY BARNA ÁRPÁD „Antibiotikumok nyálba történő kiválasztása és hatá­suk a nyálmirigyekre” című munkája alapján az orvos- tudomány kandidátusa HEILER ZOLTÁN „A modem képalkotó eljárások szerepe a nem kissej­tes hörgőrákok preoperatív diagnosztikájában és a műtéti terv felállításában” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa SZILVÁSSY ZOLTÁN „Antiischaemiás és antiarrhythmiás hatások tanulmá­nyozása éber nyúlon” című munkája alapján az orvos- tudomány kandidátusa TOMCSÁNYI JÁNOS „Periodikus légzés és ritmuszavarok klinikai vizsgálata” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa MATSCH JENŐ „A paroxysmalis tachycardia pathogenezis”-ének ku­tatása területén kifejtett munkája alapján az orvostu­domány kandidátusa ENDREFFY ILDIKÓ „A szénhidrát anyagcsere néhány specifikus vizsgálata „szerzett” anyagcsere-betegségekben” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa SZŰTS PÉTER „A purinanyagcsere egyes zavarainak szűrővizsgálata, diagnosztikája és befolyásolásának új lehetőségei” cí­mű munkája alapján az orvostudomány kandidátusa KEMPLER PÁL „Ritmuszavarok indukciójának, leképezésének és ab- lációjuk modellezésének újabb lehetőségei” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa BÁLLÁ JÓZSEF „A vascularis turbulentia és az atherogenesis; A turbulentica provokálta Haem-vas felhalmozódás és az endothelialis virusinfectio szerepe” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa BARNA ISTVÁN „Újabb lehetőségek a magas vérnyomás betegség diag­nosztikájában” című munkája alapján az orvostudo­mány kandidátusa GÉCZY ANNA „Egyes magatartászavarokra jellemző kognitív disztor- ziók vizsgálata és terápiája” című munkája alapján az orvostudomány kandidátusa BARTKÓ GYÖRGY „Adatok a rövid és hosszútávú neuroleptikus kezelés prognosztizálásához és optimalizálásához” című mun­kája alapján az orvostudomány kandidátusa Gépészeti, kohászati Szakbizottság VU VAN THINH (Vietnam) „Keményfém forgácsolószerszámok élezése gyémánt­szemcsés koronggal” című munkája alapján a műszaki tudomány kandidátusa BALASSY ZSOLT „Kis méretű tüdőtartományok dinamikus mechanikai viselkedésének vizsgálata alveoláris kapszula oszcillá­tor (AKOT) mérési technika segítségével” című mun­kája alapján a műszaki tudomány kandidátusa FODOR TAMÁS „A kvázi-nemlineáris, higro-viszkoelasztikus faanyagú rúdszerkezet belső erőinek és elmozdulásainak idő- függése” című munkája alapján a műszaki tudomány kandidátusa Energetikai Szakbizottság KASSIM KADRY KASSIM MATRAWY „Performance evaluation and optimisation of a solar domestic hot water heating and storing system” című munkája alapján a műszaki tudomány kandidátusa SOLIMAN MOHAMED SOLIMAN ELFEKY (Egyiptom) „Flame Noise Emission from a Gas Burner Near the Limits of Flammability” című munkája alapján a mű­szaki tudomány kandidátusa AHMED ABDALLA MAHMOUD HASSAN (Egyiptom) „Optimized PWM Technique of Three Level Inverter fed Induction Motor Drives” című munkája alapján a műszaki tudomány kandidátusa Elektronikai, számítástechnikai Szakbizottság FÖLDVÁRI RUDOLF „Új nonlineáris jelfeldolgozási eljárások, tulajdonsá­gaik és alkalmazási lehetőségeik” című munkája alap­ján a műszaki tudomány kandidátusa VENETIANER PÉTER „Celluláris neurális hálózatok és analogikai algoritmu­sok: elvi lehetőségek, kombinatorikai és képtömörítési feladatok megoldása” című munkája alapján a mű­szaki tudomány kandidátusa TÓTH ATTILA „A rekombinációs centrumok és p-n átmenetek lokali­zálása félvezetőkben pásztázó elektronmikroszkóp­pal” című munkája alapján a műszaki tudomány kan­didátusa GIANONE LÁSZLÓ „Robusztus irányítás célú rendszeridentifikáció nem­kanonikus bázisok használatával” című munkája alap­ján a műszaki tudomány kandidátusa Építési, építészeti Szakbizottság VAJDA JÓZSEF „A rácsszalagok befolyása az izotermikus és meleg szabad légsugarak áramlási tulajdonságaira és azok hőfiziológiai hatása” című munkája alapján a műszaki tudomány kandidátusa HORVÁT FERENC „Pályadiagnosztikai alapokon nyugvó vasúti pályakar­bantartási és felújítási döntéssegítő rendszer” című munkája alapján a közlekedéstudomány kandidátusa CSÉBFALVINÉ NAMÉNYI ANIKÓ „Nemlineáris útkövető módszer tartószerkezetek sta­bilitásvizsgálatára” című munkája alapján a műszaki tudomány kandidátusa ERDŐSI ISTVÁN „A budapesti metró hőérzeti vizsgálata” című munkája alapján a műszaki tudomány kandidátusa

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék