Akadémiai Értesítő, 1998 (47. évfolyam, 1-12. szám)

Tárgy- és Számmutató* az Akadémiai Értesítő 1998. évi XLVII. évfolyamához BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ A Akadémiai kitüntetések az 1998. évi májusi rendes közgyűlésen 62 (6) Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 1998. január 19-i ülésének állásfoglalá­sai 26 (3) Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 1998. március 24-i ülésének állásfogla­lásai 58 (5) Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 1998. június 9-i ülésének állásfoglalásai 76 (8) „Arany János Közalapítvány a Tudományért” közalapítvány alapító okira­tának módosításáról 117 (12) B Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának névsora 19 (2) Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának Szervezeti és Működési Szabályzata 18 (2) Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata 16 (2) F Felhívások közalapítványi nagy díjra, Munkácsi Bernát-díjra és Steindl Imre-díjra jelölésre, illetve javaslattételre 83 (8) Felhívás a Magyar Tudomány Napja idei megünneplésére 194 (10) Felhívások a „Pro optimo in pancreatico-onkologia” díjra, Schenzl Guidó- díjra és Pro Meterologiae Emlékplakettre történő javaslattételre 118 (12) Felhívás a Tudomány Világkonferenciája sikeres megrendezésének elő­segítésére 23 (2) K Kitüntetések Nemzeti Ünnepünk alkalmából 34 (4) Kitüntetések 70 (7) Kitüntetések Nemzeti Ünnepünk, október 23-a és a Magyar Tudomány Napja alkalmából 108 (11) Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőokta­tásban való végrehajtásáról. (Egységes szerkezetben a módosításokkal.) 4(1) Közlemény a Doktori Tanács tisztségviselőinek megválasztásáról 23 (2) Közlemény az MTA Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemelteté­se új címéről és alapító okiratának közzététele 12(1) M Magyar Tudományos Akadémia 1997. decemberi rendes közgyűlésének határozatai 39 (4) Magyar Tudományos Akadémia 1998. évi májusi, CLXII. rendes közgyű­lésének határozatai 63 (6) Megállapodás a Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia közötti tudományos együttműködésre 58 (5) Megállapodás a Magyar Tudományos Akadémia és a Munkaügyi Minisz­térium között a tudományos együttműködésre 59 (5) N Nemzeti. Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról 116 (12) Névjegyzék az 1997. év decemberében megválasztott közgyűlési képvise­lőkről 35 (4) O Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságról 96 (10) Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról 2 (1) P Pályázati felhívás Bolyai János Kutatási Ösztöndíjra 19 (2) Pályázati felhívások Bolyai János Kutatási Ösztöndíjra és alapkutatások támogatására 102 (10) Pályázati felhívások az Akadémia Könyvtára főigazgatói, az MTA Zene- tudományi Intézet igazgatói munkakörének betöltésére, társadalomtu­dományi kutatások támogatására 53 (4) Pályázati felhívások Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Díjra, Bolyai Farkas ösztöndíjra, tudományos rendezvények, felsőoktatásban használható tankönyvek és szakkönyvek, valamint elektronikus lehetőségek kiadá­sának támogatására, osztályvezetői munkakörök betöltésére 112(11) Pályázati felhívások felsőoktatási intézmények könyvtárainak támogatásá­ra, főigazgatói munkakör betöltésére 119(12) Pályázati felhívások főigazgatói, igazgatói munkakörök és tudományos könyvek kiadói támogatására 84 (8) Pályázati felhívás középiskolában oktató pedagógusok tudományos mun­kásságának elismerésére 60 (5) Pályázati felhívások kutatóintézeti igazgatói munkakörök betöltésére 31 (3) Pályázati felhívások Oláh György Díj, Zemplén Géza Díj és Novicardin Díj odaítélésére 66 (6) Pályázati felhívások Szádeczky-Kardoss Elemér Díjra, OTKA támogatá­sokra, tudományos főmunkatársi állásra 29 (3) Pályázati felhívás Széchenyi Professzori Ösztöndíjra 13(1) T Tájékoztatás a Magyar Tudományos Akadémia adószámáról 24 (2) Tájékoztatás az SZJA 1%-ának felhasználásáról 105 (10) Tájékoztató az Akadémiai Kutatási Pályázati Rendszer 1998-ban elfoga­dott pályázatairól 50 (4) Tájékoztató a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjak odaítéléséről 70 (7) Tájékoztató a Doktori Tanács által odaítélt doktori és kandidátusi fokoza­tokról 73 (7) A cím illetőleg a jogszabályok számát követő szám az oldalszámot, a zárójelben lévő szám az Akadémiai Értesítő számát jelenti.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék